<רישיון/אחר>

ציין את ההגדרות לרישום רישיונות ועבור התוכנה שבה ניתן להשתמש במכשיר.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<רישום רישיון>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <רישיון/אחר>
הזן את מפתח הרישיון עבור אפשרות מערכת שבה ניתן להשתמש במכשיר. התקנת אפשרויות מערכת
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<רישום רישיון>
24 תווים לכל היותר
לא
לא
לא
לא
-

<הגדרות AddOn>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <רישיון/אחר>
ציין את הגדרות ה-AddOn.

<הגדרות ממשק משתמש מרוחק>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <רישיון/אחר>
בחר אם להשתמש בממשק המשתמש המרוחק כדי להפעיל את המכשיר ולשנות הגדרות.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות ממשק משתמש מרוחק>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <On> נבחרת:
<Use TLS>: <On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<מחיקת תכולת לוח ההודעות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <רישיון/אחר>
בחר באפשרות זו כדי למחוק הודעות מהמנהל המוצגות בלוח הבקרה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מחיקת תכולת לוח ההודעות>
<Yes>,‏ <לא>
לא
לא
לא
לא
-
כאשר ההודעה <OK> מוצגת על לוח הודעות, לחץ על <OK> כדי להפעיל את המכשיר. כדי למחוק לוח הודעות כאשר לא מוצגת ההודעה <OK>, עליך להשתמש בממשק המשתמש המרוחק.

<Visual Message Settings>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <רישיון/אחר>
ציין את הגדרות ה-Visual Message (הודעה חזותית). קביעת תצורה של הודעה חזותית הפונקציה
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<Display Settings>
<Display Timing and Content>
תזמון התצוגה: <Display After Logout/Auto Reset>,‏ <Display After Login>,‏ <Display When Print Job Starts>
תוכן עניינים: <SMB>,‏ <HTTP/WebDAV>
כשהאפשרות <SMB> נבחרת:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
כשהאפשרות <HTTP/WebDAV> נבחרת:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
<Confirm Certificate for TLS Communication>: פועל, כבוי
<Add CN to Verification Items>: פועל, כבוי
לא
לא
כן
C
Visual Message Settings
ניתן להגדיר הגדרה זו רק דרך ממשק המשתמש המרוחק.

<הגדרות הפעלה מרחוק>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <רישיון/אחר>
בחר אם להפעיל את פונקציית ההפעלה המרוחקת. פונקציה זו מאפשרת לציין הגדרות ולעבד משימות ממחשב באמצעות הצגת המסך של תצוגת מסך המגע במסך המחשב.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות הפעלה מרחוק>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <On> נבחרת:
<סיסמה>:‏ 8 תווים לכל היותר (רק תווים אלפא נומריים)
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כאשר מבצעים פעולה מרוחקת, לא ניתן לשנות או לבצע את ההגדרות הבאות.

<שימוש ב-ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <רישיון/אחר>
בחר אם להשתמש ב'מערכת ניהול גישה'. השימוש במערכת ניהול גישה
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש ב-ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<רישום/עדכון תוכנה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <רישיון/אחר>
ניתן להתקין במכשיר אפשרויות מערכת/יישומי AddOn. התקנת אפשרויות מערכת
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<רישום/עדכון תוכנה>
<התקנת יישומים/אפשרויות>,‏ <Update Firmware>,‏ <הגדרות ניהול תוכנה>,‏ <עדכון מתוזמן>
לא
לא
כן
לא
-

<הפעל את מדריך ההתקנה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <רישיון/אחר>
ניתן לעקוב אחר הנחיות האשף כדי לקבוע את התצורה של ההגדרות הראשוניות של המכשיר. הגדרה באמצעות מדריך ההגדרה
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הפעל את מדריך ההתקנה>
<Start>
לא
לא
לא
לא
-

<אפשר שימוש בפונקציית ההדפסה מהנייד>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <רישיון/אחר>
אם הגדרה זו מוגדרת כ-<On>, תוכל לבצע פעולות מהתקן נייד עבור מסמכים השמורים ב-<Print>.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אפשר שימוש בפונקציית ההדפסה מהנייד>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
לא
C‎‏*1
Settings/Registration Basic Information
*1 רק עבור מכשירים שתומכים בפונקציה 'השהיה מאולצת'.
838F-0L7