<אימות מקלדת>

ציין את הגדרות אימות המקלדת.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<מספר פריטי מטמון עבור משתמשים עם כניסה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול משתמשים>‏  <Authentication Management>‏  <אימות מקלדת>
בחר אם להציג את שמות המשתמשים שנכנסו למערכת בעבר ברשימה נפתחת במסך הכניסה. בחר את האפשרות <0> כדי להסתיר את היסטוריית הכניסה, ובחר את האפשרות <1> כדי להציג רק שם המשתמש שנכנס אחרון למערכת. קביעת התצורה של שיטות הכניסה למשתמש והתקני האימות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מספר פריטי מטמון עבור משתמשים עם כניסה>
<0>,‏ <1>,‏ <מקס' (מספר מרבי להתקן)>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<הצגת לחצן לשינוי סיסמה בתפריט הגדרות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול משתמשים>‏  <Authentication Management>‏  <אימות מקלדת>
בחר אם לאפשר למשתמשים לשנות סיסמאות באמצעות בפינה הימנית העליונה של מסך הכניסה. קביעת התצורה של שיטות הכניסה למשתמש והתקני האימות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הצגת לחצן לשינוי סיסמה בתפריט הגדרות>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<אימות בעזרת מקשי ספרות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול משתמשים>‏  <Authentication Management>‏  <אימות מקלדת>
אם שם המשתמש והסיסמה מורכבים ממספרים בלבד, ניתן לבצע אימות באמצעות מקשי הספרות בלבד.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אימות בעזרת מקשי ספרות>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
838F-0L3