Конфигуриране на настройките за проверката

Конфигурирайте настройки като областта за проверка и нивото на проверка за всяка задача за проверка. Конфигурирайте настройките за проверката за всички изображения образец.

Област за проверка

Типовете области за проверка са следните. Можете да конфигурирате до 64 области за проверка на страница.
Тип област
Описание
[Excluded Areas]
Област, където не се извършва проверка
[High Priority Inspection Areas]
Област, конфигурирана с най-строгите стандарти
[Standard Inspection Areas]
Област, конфигурирана с нормални стандарти
[Low Priority Inspection Areas]
Област, конфигурирана с най-толерантните настройки
ВАЖНО
Ако няколко различни типа области се припокриват, типът на настройката, който е най-горе в горната таблица, има предимство.
Пример:
Ако се припокриват [Excluded Areas] и [High Priority Inspection Areas], припокритата зона не се проверява. Ако се припокриват [High Priority Inspection Areas] и [Standard Inspection Areas], припокритата зона се третира като [High Priority Inspection Areas].
Области, където не е зададена зона за проверка, не се проверяват.

Процедура

Ако е показан екранът [Inspection Settings], започнете от стъпка 3.
1.
На основния екран изберете задачата за проверка, която трябва да бъде конфигурирана
2.
Покажете екрана [Inspection Settings], като използвате един от следните методи
Щракнете върху [Inspection Settings] от [File] на лентата на менюто.
Щракнете върху [Inspection Settings] на лентата с инструменти.
Щракнете с десния бутон върху избраната задача за проверка и щракнете върху [Inspection Settings].
Извежда се екранът [Inspection Settings].
ЗАБЕЛЕЖКА
Инструментите за създаване и редактиране на области за проверка се показват на екрана. За подробности прегледайте следното.
3.
Задаване на толеранса за разместване
Толерансите за разместване на изходната позиция на изображението върху хартията могат да бъдат зададени във всяка от вертикалните и хоризонталните посоки. Тази настройка се прилага към всички страници.
Посока за подаване на хартия
Хартия
Изображение
[Vertical]
[Horizontal]
[Vertical]
Въведете толеранса за разместване в посоката за подаване на хартия.
Хоризонталната посока на екрана, когато изображението, сканирано за изображението образец, не е завъртяно, е посоката за подаване на хартия.
[Horizontal]
Въведете толеранса за разместване в основната посока на сканиране.
Вертикалната посока на екрана, когато изображението, сканирано за изображението образец, не е завъртяно, е основната посока на сканиране.
ВАЖНО
Проверете ориентацията, когато хартията се извежда, и задайте правилно толерансите за разместване.
Ако изображението, сканирано за изображението образец, е завъртяно на 90 градуса наляво или надясно на екрана, зададените дължина и ширина са обратно на дължината и ширината, както се виждат на екрана.
Поставете отметка в квадратчето за посоките на разместване, които трябва да бъдат проверени, и въведете толерансите.
Ако [Unit] е зададено на [Millimeters] в екрана [Preferences]
Това може да бъде зададено в диапазона от 0,1 до 3,0 mm на стъпки от 0,1 mm.
Ако [Unit] е зададено на [Inches] в екрана [Preferences]
Това може да бъде зададено в диапазона от 0,0039" до 0,1181" на стъпки от 0,0001".
4.
Задайте областите за проверка
Повторете следната процедура, за да зададете областите за проверка.
ВАЖНО
Ако се изпълнява задача за проверка, за която не е конфигурирана област за проверка, изображенията не се проверяват. За да проверите цялата страница, посочете област за проверка, която покрива цялата страница.
Ако задачата за печат, която трябва да се провери, съдържа числа, текст и променливи данни, които се различават между копията, задайте областите, където се отпечатват тези неща, като [Excluded Areas].
На лентата с инструменти щракнете върху ([Insertion tool for inspection area (rectangle)]) или ([Insertion tool for inspection area (oval)]).
Изберете типа област за проверка от падащото меню.
Вижте следното за подробности относно типовете области за проверка.
Плъзнете показалеца на мишката върху изображението, за да зададете областта.
ЗАБЕЛЕЖКА
Не е необходимо да задавате области за всички типове.
Можете да промените цветовете на рамките около всяка област за проверка. Изберете цвета от падащия списък от лявата страна на името на областта за проверка, ако е необходимо. Избраният цвят не се прилага за други задачи за проверка.
5.
Проверете припокриването и настройките на областите за проверка
Преместете показалеца на мишката над ([Inspection area confirmation]).
Всяка област се запълва със съответния цвят на рамката.
Ако областите се припокриват, проверете дали тази област има предвидените настройки.
Вижте следното за подробности относно реда на приоритет на настройките на припокриващи се области.
Използвайте инструментите, за да зададете областите отново, ако е необходимо.
Вижте следното за подробности относно иконите на лентата с инструменти.
6.
Посочете обхвата на приложение на областта за проверка
Ако искате също да приложите областите за проверка, които сте конфигурирали с процедурата досега, към други страници, посочете местоназначенията за приложение за всяка област за проверка, като използвате следната процедура.
Изберете ([Selection tool for inspection area]) и след това изберете целевата област за проверка.
Посочете обхвата на приложение в [Application of Selected Inspection Areas].
За области, за които е приложено [Both sides for all sheets], стилът на линията на рамката се променя по следния начин. Ако областта бъде редактирана, след като това е зададено, резултатите от редактирането ще бъдат приложени към всички останали страници.
За области, за които е приложено [Current side only for all sheets], стилът на линията на рамката се променя по следния начин. Ако областта бъде редактирана, след като това е зададено, резултатите от редактирането ще бъдат приложени към същото лице на останалите страници.
Стилът на линията на линиите на рамката на областите за проверка, където не е зададено нито едно от двете, е следният. Ако областта бъде редактирана, след като това е зададено, това не оказва никакъв ефект на останалите страници или лица.
ЗАБЕЛЕЖКА
За да се върнете към настройките за отделна страница след избора на [Current side only for all sheets] или [Both sides for all sheets], щракнете върху ([Undo]).
7.
Задайте областите за проверка в изображенията на другите страници
Щраквайте върху иконите и  в долния край на екрана, за да превключвате страниците.
Задайте областите за проверка на всяка страница.
Вижте стъпки от 4 до 6 за подробности.
ВАЖНО
За области, които са затворени от стил на линия, различен от плътна линия, резултатите от редактирането се прилагат и към други страници или лица. Вижте стъпка 6 за значенията на стила на линията на рамката.
8.
Задайте нивата на проверка на [Spots] и [Streaks] за всяка област за проверка
ВАЖНО
Нивата на проверка на един и същ тип област за проверка на всички страници са зададени на нивата, посочени тук, независимо от текущо показваната страница и обхвата на приложение на областите, зададени в стъпки 6 и 7. Ако има няколко области за проверка, които са от един и същ тип в една задача, не могат да бъдат зададени различни нива на проверка за всяка област.
Задайте нивото на проверка с по-висок номер, за да имате по-строги стандарти за проверка.
Задайте нивото на проверка на [Standard Inspection Areas].
Изберете в диапазона от [Level 8] до [Level 2].
Задайте нивата на проверка на [High Priority Inspection Areas] и [Low Priority Inspection Areas].
[High Priority Inspection Areas]
Само нива, по-високи от [Standard Inspection Areas], могат да бъдат зададени в [High Priority Inspection Areas]. Ако например [Standard Inspection Areas] е зададено на [Level 6], тогава обхватът на нивото на проверка, което може да бъде зададено в [High Priority Inspection Areas], е от [Level 9] до [Level 7].
[Low Priority Inspection Areas]
Само нива, по-ниски от [Standard Inspection Areas], могат да бъдат зададени в [Low Priority Inspection Areas]. Ако например [Standard Inspection Areas] е зададено на [Level 6], тогава обхватът на нивото на проверка, което може да бъде зададено в [Low Priority Inspection Areas], е от [Level 5] до [Level 1].
9.
След като сте приключили с настройките, щракнете върху [OK]
Ако е поставена отметка в квадратчето [Also start inspection], се показва екранът [Number of Copies to Inspect]. Ако не е поставена отметка в квадратчето [Also start inspection], се показва основният екран.
Вижте следното за подробности относно процедурата за извършване на проверка.