Меню

Този раздел описва елементите от менюто, показани в основното меню.
Меню [File]
[New]
[Duplicate]
[Change Name]
[Inspection Settings]
[Delete]
[Import]
[Export]
[Preferences]
[Exit]
Затваря инструмента за проверка.
Меню [Inspection]
[Open [Inspection] Screen]
[Confirm Inspection Settings]
[Confirm Inspection Results]
[Inspection Results Report]
Меню [Help]
[About]
Показва информация за версията на инструмента за проверка.
[Manual]
Показва информация за инструмента за проверка.
Лента с инструменти
Същото като [New] в менюто [File].
Същото като [Duplicate] в менюто [File].
Същото като [Inspection Settings] в менюто [File].
Същото като [Open [Inspection] Screen] в менюто [Inspection].
Списък
В списъка се показва следната информация за съществуващите задачи за проверка. Завършените задачи за проверка са в сиво.
[Name]
Показва името на задачата за проверка.
[Status]
Показва състоянието на задачата за проверка.
[Inspection Started]
Показва датата и часа, когато е започнала проверката.
[Inspection Ended]
Показва датата и часа, когато е завършила проверката.
[Number of Inspected Sheets]
Показва броя на листовете, за които е извършена проверката.
[Number of Defective Sheets]
Показва броя на листовете, за които резултатът от проверката е бил, че са дефектни.
[Settings]
Същото като [Confirm Inspection Settings] в менюто [Inspection].
[Results]
Същото като [Confirm Inspection Results] в менюто [Inspection].
[Delete]
Същото като [Delete] в менюто [File].
ЗАБЕЛЕЖКА
Изберете и щракнете с десния бутон върху задача за проверка, за да се покажат същите елементи от менюто, както са показани в менюто [File] и менюто [Inspection].