Vkladanie papiera

Papier môžete vkladať do zásuvky na papier alebo do mnohoúčelového priečinka. Informácie o dostupných formátoch a typoch papiera nájdete v časti Dostupný papier. Na získanie optimálnych výsledkov tlače dbajte na správne určenie formátu a typu papiera, ktorý vkladáte. Špecifikácia veľkosti a typu papiera
Pred použitím akéhokoľvek papiera overte, či boli splnené preventívne opatrenia týkajúce sa papiera a jeho správneho uloženia. Dostupný papier
Vkladanie papiera na stoh papiera môže spôsobiť podanie viacerých hárkov papiera alebo zaseknutie papiera. Ak v zariadení ostáva papier, odporúčame, aby ste pred vložením ďalšieho papiera počkali až do spotrebovania existujúceho papiera.
Nevkladajte naraz odlišné typy ani formáty papiera.
95FU-01H