Aktualizácia firmvéru (distribúcia)

Ak má zariadenie prístup na internet, môžete si stiahnuť najnovší firmvér pre zariadenie zo servera na distribúciu softvéru Canon. Toto môže byť flexibilnejšie a pohodlnejšie ako iná metóda aktualizácie (Aktualizácia firmvéru), pretože sú k dispozícii možnosti manuálnej aj automatickej aktualizácie, ktoré umožňujú stiahnuť si firmvér v určenom čase alebo hneď, ako bude k dispozícii najnovšia verzia. Na vykonanie týchto operácií sú potrebné oprávnenia správcu. Ak chcete použiť túto funkciu, musíte o ňu požiadať. Ak chcete získať ďalšie informácie, skontaktujte sa s predajcom alebo servisným zástupcom.
Táto položka nemusí byť v niektorých krajinách alebo oblastiach dostupná.
Príprava na aktualizáciu firmvéru
Zálohujte údaje a nastavenia zariadenia pre prípad, ak by aktualizácia firmvéru neprebehla správne.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Vykonajte test komunikácie.
Vyskúšajte, či máte prostredníctvom siete prístup na distribučný server.
1
Kliknite na [Display Logs/Communication Test].
2
Kliknite na [Communication Test]  [Yes].
Zobrazia sa výsledky testu komunikácie.
Ak sa zobrazí hlásenie [Could not connect to the distribution server. Check the distribution server and network.], skontrolujte, či je kábel LAN zapojený a či sú nastavenia siete správne nakonfigurované. Nastavenie pomocou sprievodcu nastavením
5
Kliknite na položku [Distributed Update]  [Confirm New Firmware].
6
Nakonfigurujte potrebné nastavenia.
[Current Version]/[Applicable Firmware]
Tu si môžete skontrolovať aktuálnu a novú verziu firmvéru.
[Release Note]
Tu sa zobrazujú dôležité informácie. Pozorne si ich prečítajte a presvedčte sa, či im rozumiete.
[Distribution Schedule]
Ak si chcete stiahnuť firmvér ihneď, vyberte možnosť [Distribute now]. Ak chcete automaticky prevziať firmvér v stanovenom dátume a čase, vyberte možnosť [Distribute at specified date and time] a do polí [Year:]/[Month:]/[Day:]/[Time:] zadajte dátum a čas. Čas môžete nastaviť až týždeň dopredu.
[Timing to Apply]
Ak chcete po dokončení sťahovania firmvér ihneď automaticky použiť, vyberte možnosť [Apply immediately after distribution]. Ak chcete automaticky použiť firmvér v stanovenom dátume a čase, vyberte možnosť [Apply at specified date and time] a do polí [Year:]/[Month:]/[Day:]/[Time:] zadajte dátum a čas. Môžete vybrať aj možnosť [Apply manually] a použiť firmvér manuálne.
[Updated Module Only]
Ak chcete vykonať rozdielovú aktualizáciu (stiahnuť len rozdiel medzi aktuálnou a novou verziou firmvéru), vyberte možnosť [On]. Ak si chcete stiahnuť celý firmvér, vyberte možnosť [Off]. Pozor, niektoré verzie firmvéru nepodporujú rozdielovú aktualizáciu.
[E-Mail Address]
Zadajte svoju e-mailovú adresu. Distribučný server pošle stav aktualizácie na e-mailovú adresu, ktorú sem zadáte.
[Comments]
Zadajte popis alebo poznámku, ktoré chcete pridať do e-mailu. Ak spravujete viaceré tlačiarne/multifunkčné tlačiarne, zadaním názvu zariadenia si môžete uľahčiť identifikáciu stavov jednotlivých zariadení.
7
Kliknite na položku [Execute]  [OK].
Ak sa zobrazí obrazovka s licenčnou zmluvou, prečítajte si ju a kliknite na možnosť [I Accept].
Ak ste v predchádzajúcom kroku vybrali možnosť [Apply immediately after distribution] alebo [Apply at specified date and time], zariadenie sa po použití firmvéru automaticky reštartuje. Ak ste vybrali možnosť [Apply manually], stiahnutý firmvér je potrebné použiť manuálne. Použitie stiahnutého firmvéru
Opätovnou zmenou nastavení distribuovanej aktualizácie sa môže stiahnutý firmvér odstrániť alebo sa zrušia naplánované nastavenia.
Zrušenie plánu distribúcie
Na obrazovke zobrazenej v kroku 5 kliknite na možnosť [Delete Scheduled Distribution]  [Yes].
Automatické vyhľadávanie nového firmvéru (plánovaná aktualizácia)
Ak ste v kroku 5 klikli na možnosť [Scheduled Update Settings]  [Edit...], môžete zariadenie nastaviť tak, že bude na distribučnom serveri pravidelne kontrolovať, či nie je k dispozícii nový firmvér. Ak sa sprístupní nový firmvér, stiahne sa a firmvér v zariadení sa aktualizuje. Nastavenie plánovaných aktualizácií

Použitie stiahnutého firmvéru

1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Kliknite na položky [Distributed Update]  [Apply Firmware]  [OK].
Ihneď po použití firmvéru sa zariadenie automaticky reštartuje.
Odstránenie firmvéru
Kliknite na [Delete Firmware]  [OK].
95FU-059