Tlačiareň

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia tlačiarne>
<Custom Settings>
<UFR II>
<PCL>
<PS>
<Imaging>
<PDF>
<XPS>
<Utility>
<Obmedziť tlačové úlohy>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Vybrať úlohy na povol.>: <Rezerv. úlohy>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Prepnúť režim aut. výberu zdroja papiera>
<Priorita podávania s krátkym okrajom>, <Priorita podávania s dlhým okrajom>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Podávať z MÚ priečinka, keď nie je zdroj>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Priorita MÚ prieč. pri aut. výb. zdroja>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Výber PDL (Plug and Play)>
<UFR II>, <PCL6>, <PS3>, <UFR II (V4)>, <PCL6 (V4)>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Iná veľkosť pap. v zdroji s voľ. veľ.>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Priorita zvislej tlače pri voľnej veľ.>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia hesla PS>
<Heslo param. syst.>, <Heslo spust. úl.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Rež.podávania pap. pri použití emul. PCL>
<Režim 0>, <Režim 1>, <Režim 2>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
95FU-066