Olika säkerhetsfunktioner

Oroar du dig för följande problem?
Obevakade utskrifter
Obehörig åtkomst
Skicka till fel mottagare
Glömmer att radera konfidentiella data på maskinen
Maskinen har olika säkerhetsfunktioner för att minimera risken för informationsläckage och obehörig åtkomst.
I det här avsnittet beskrivs funktioner som är effektiva i vissa situationer.
Ökade säkerhetsfunktioner garanterar inte att all information skyddas.
Om du använder funktionen Importera alla kan flera enheter hanteras med samma inställningar. Importera/exportera inställningsdata

Förhindra dokumentläckage och ändringar

När du hanterar konfidentiella dokument måste du hantera problem som läckage, förluster och ändringar. Maskinen har säkerhetsfunktioner som förhindrar läckage och manipulation av papper och elektroniska dokument, t.ex. inbäddning av osynlig text vid utskrift, utskriften startar inte förrän användaren loggar in på enheten samt en signatur bifogas i PDF-dokument.
Använd följande funktioner som säkerhetsåtgärder för att förhindra t.ex. dokumentläckage och ändringar.
Tvinga utskrift av igenkänningsinformation
Du kan ställa in maskinen så att information som namnet på den inloggade användaren alltid skrivs ut på utskrifter eller kopierade dokument. Detta gör det möjligt att identifiera den ansvarige för utmatning av alla dokument. Skriva ut användarinformation på dokument
Digital Signature
Du kan öka tillförlitligheten av dokument som skapas på maskinen genom att lägga till digitala signaturer i scannade dokument. Den digitala signaturen läggs till med en nyckel och en certifikatfunktion, som gör det möjligt att identifiera enheten och/eller användaren som skapade dokumentet och samtidigt se till att data inte har ändrats. Lägga till en digital signatur i filer som skickas
Krypterad PDF
Ange ett lösenord när du scannar original för att aktivera funktionen för kryptering av PDF-filer som ska skickas/sparas. Detta minskar risken att filerna visas eller redigeras av andra. Utföra kryptering

Förhindra obehörig åtkomst till nätverket

Även om molntjänster har gjort det enklare att utbyta data via internet kan kommunikationen fortfarande röjas eller modifieras av tredje part på grund av nätverkets sårbarhet. Maskinen har olika funktioner för att öka nätverkssäkerheten, t.ex. bara tillåta kommunikation med vissa IP-adresser och krypterade data för kommunikation.
Använd följande funktioner som säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig nätverksåtkomst m.m.
Brandväggsinställningar
Obehörig åtkomst av tredje part, samt nätverksattacker och kränkningar, kan blockeras genom att du bara tillåter kommunikation med enheter som har en specifik IP-adress. Mer information om brandväggsinställningar finns i handboken för imagePRESS Server.
Proxyinställningar
Du kan öka säkerheten genom att använda en proxyserver för anslutningar utanför nätverk, exempelvis när du navigerar på webbplatser. Ställa in en proxy
TLS-inställningar
TLS är ett protokoll som krypterar data som skickas över nätverket och används ofta vid kommunikation via en webbläsare eller ett e-postprogram. TLS ger säker nätverkskommunikation när du får åtkomst till maskinen i en mängd olika situationer, t.ex. när du använder Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) eller distribuerar enhetsinformation. Konfigurera nyckel och certifikat för TLS
IPSec-inställningar
Medan TLS endast krypterar data som används i ett visst program, t.ex. en webbläsare eller ett e-postprogram, krypterar IPSec hela (eller nyttolasten i) IP-paket. Detta gör att IPSec är ett mer användbart säkerhetssystem än TLS. Mer information om IPSec-inställningarna finns i handboken för imagePRESS Server.
IEEE 802.1X-inställningar
Om en enhet försöker ansluta och börjar kommunicera på ett 802.1X-nätverk, måste den gå igenom användarautentisering för att bevisa att anslutningen har gjorts från en behörig användare. Autentiseringsinformationen skickas till och kontrolleras av en RADIUS-server, som tillåter eller avvisar kommunikation till nätverket beroende på autentiseringens resultat. Om autentiseringen misslyckas blockeras åtkomsten till nätverket av en nätverksswitch (eller en åtkomstpunkt). Enheten kan anslutas till ett 802.1X-nätverk som en klientenhet. Mer information om IEEE 802.1X-inställningarna finns i handboken för imagePRESS Server.

Förhindra problem med felaktig sändning

Sändningar av misstag till fel mottagare kan leda till att konfidentiell information läcks. Maskinen har olika åtgärder för att öka säkerheten vid sändning.
Använd följande funktioner som säkerhetsåtgärder för att förhindra problem som orsakas av felaktig sändning.
PIN-kod för adressbok
Du kan ange ett åtkomstnummer för viktiga affärskontakter och andra mottagare i adressboken som du inte vill visa för alla användare. Begränsa åtkomst till mottagare som har registrerats i adressboken
Hantera åtkomstnummer för adressböcker
Du kan förhindra läckage av känslig eller personlig information från adressboken genom att ställa in en PIN-kod eller hindra vissa mottagare från att visas i adressboken. Du kan även dölja själva adressboken. Dölja adressboken
Begränsa användning av adressbok
Ställ in om adressboken och snabbvalsknapparna ska döljas. Begränsa användningen av adressboken
Begränsa ny mottagare
Mottagare som kan anges vid sändning av scannade dokument kan begränsas till de som registrerats i adressboken eller snabbvalsknappar, de som registrerats i <Favoritinställningar> eller <Skicka till mig>, eller de som man kan söka efter på LDAP-servern. Begränsa nya mottagare
Begränsa e-post till Skicka till mig
Du kan ange begränsningar så att användare som loggar in med personlig autentisering bara kan skicka scannade dokument till sin egen e-postadress. Begränsa e-postmottagare till <Skicka till mig>
Begränsa filsändning till personlig mapp
Du kan ange begränsningar så att användare som loggar in med personlig autentisering bara kan skicka scannade dokument till sin egen mapp. Begränsa filsändningsmottagare till personlig mapp
Begränsa sändn. till domäner
Du kan begränsa e-post och I-faxmottagare så att bara adresser i en viss domän är tillgängliga. När du har angett en domän, kan du också ange om du vill tillåta sändning till underdomäner. Begränsa domänen för sändningsmottagare
Förhandsgranska dokument före sändning
Du kan kontrollera scannade bilder på förhandsgranskningsskärmbilden innan du skickar. Kontrollera scannade original innan de skickas/sparas (Förhandsgranskning)

Förhindra läckage av konfidentiell information vid hantering av maskinen

Maskinen genererar värde som en informationskälla som lagrar viktiga data. Att förhindra att konfidentiell information ligger kvar på maskinen efter kassering är en annan viktig säkerhetsåtgärd. Maskinen har olika funktioner för att öka driftsäkerheten, t.ex. oregistrerade användare kan inte använda maskinen, kryptering av data på lagringsenheten och fullständig radering av temporära jobbdata när maskinen startas.
Använd följande funktioner som säkerhetsåtgärder för att förhindra läckage av konfidentiell information vid hantering av maskinen.
Verifiera system vid start
Integriteten hos den fasta programvaran, system och MEAP-program i maskinen verifieras vid starten. <Inställningar systemverifikation>
McAfee Embedded Control
När maskinen är igång används funktionen McAfee Embedded Control för att förhindra obehöriga ändringar av programmet och körning av obehöriga program, vilket förbättrar systemets tillförlitlighet. <Inställningar systemverifikation>
Hantera personlig autentisering
Ett användarnamn och ett lösenord kan användas för att utföra personlig autentisering av användare. Att förhindra obehörig åtkomst från tredje part och att ställa in användningsbegränsningar kan ge en högre säkerhetsnivå och effektivare hantering av maskinen. Hantera användare
Lagringsenhetens datakryptering
Du kan förhindra läckage på grund av att lagringsenheten avlägsnas genom att automatiskt kryptera data på den. Hantera data på lagringsenheten
Initiera alla data/inställningar
Du kan återställa alla maskininställningar till de fabriksinställda värdena. Alla data som blir kvar på lagringsenheten skrivs över med 0 (null)-data eller ett annat värde, som förhindrar läckage av känsliga uppgifter när du byter ut eller kasserar lagringsenheten. Initiera alla data/inställningar
Security Policy Settings
En säkerhetspolicy beskriver företagets regler om informationssäkerhet. Med den här maskinen kan flera inställningar som hör ihop med en säkerhetspolicy ställas in tillsammans. Mer information om säkerhetspolicyinställningar finns i handboken för imagePRESS Server.
Tillåt användning av standarlösenord för fjärråtkomst
Av säkerhetsskäl kan du ställa in maskinen så att användare inte kan logga in på administratörens Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) med standardlösenordet (7654321). <Tillåt användning av standarlösenord för fjärråtkomst>
A39X-0RJ