Konfiguracja ustawień domyślnych (Podręcznik konfiguracji) (Model z Panelem Dotykowym)

Gdy włączysz urządzenie po raz pierwszy, zostanie wyświetlony ekran (Podręcznik konfiguracji) służący do ustawiania elementów wymaganych do korzystania z urządzenia. Skonfiguruj ustawienia korzystając z poniższej procedury i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Ustawienia te można skonfigurować tylko raz, korzystając z Podręcznika konfiguracji podczas pierwszego uruchomienia urządzenia. Aby później zmienić ustawienia skonfigurowane w podręczniku konfiguracji, ustaw pozycje w kroku 2 i 5 indywidualnie. Szczegółowe informacje na temat każdego z ustawień znajdziesz poniżej.
Ustawianie daty i czasu
Ustawianie identyfikatora działu i kodu PIN administratora
Ustawianie kodu PIN do użycia w zdalnym interfejsie użytkownika
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
Ekran [Główny]

Krok 1: Ustawianie języka ekranu i kraju lub regionu

Ustaw język wyświetlany na ekranie panelu sterowania i w raportach, które mają być drukowane. Następnie wybierz kraj lub region, w którym używane jest urządzenie.
1
Na ekranie [Język] wybierz język wyświetlania.
2
Naciśnij [Tak].
Język wyświetlania zostanie ustawiony i wyświetlony zostanie ekran [Wybierz kraj/region].
W zależności od kraju lub regionu ekran [Wybierz kraj/region] nie jest wyświetlany, a wyświetlany jest ekran [Strefa czasowa]. Gdy wyświetlony zostanie ekran [Strefa czasowa], przejdź do „Kroku 2: Ustawianie daty i czasu.” Krok 2: Ustawianie daty i czasu
3
Na ekranie [Wybierz kraj/region] wybierz kraj i region.
Ustawiony zostaje kraj i region, a następnie wyświetlony zostanie ekran [Strefa czasowa].

Krok 2: Ustawianie daty i czasu

Data i czas są używane jako punkt odniesienia dla funkcji korzystających z informacji o dacie i czasie, dlatego muszą być ustawione dokładnie.
1
Na ekranie [Strefa czasowa] wybierz swoją strefę czasową.
Ustaw strefę czasową (UTC*1) i czas letni zgodnie z regionem, w którym jest zainstalowane urządzenie.
*1 UTC (Coordinated Universal Time) to uniwersalny czas koordynowany, który jest standardem dla wszystkich części świata. Komunikacja przez Internet zależy od prawidłowego ustawienia czasu UTC.
2
Na ekranie [Ust. aktual. czasu] wprowadź datę i czas, a następnie naciśnij [Zastosuj].
Zostaną ustawione czas i data, a następnie wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia zdalnego interfejsu użytkownika.

Krok 3: Konfiguracja zdalnego interfejsu użytkownika

Korzystając ze zdalnego interfejsu użytkownika możesz użyć przeglądarki internetowej na komputerze, aby sprawdzić stan działania urządzenia, zmienić ustawienia i wykonać inne operacje.
Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do urządzenia, ustaw identyfikator menedżera systemu i kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika.
1
Na ekranie potwierdzenia zdalnego interfejsu użytkownika naciśnij [Tak].
2
Potwierdź komunikat, a następnie naciśnij [Tak].
Ogranicz korzystanie ze zdalnego interfejsu użytkownika tylko do tych użytkowników, którzy znają kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika.
3
Wprowadź kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika, a następnie naciśnij [Zastosuj].
Określ dowolną liczbę. Nie można ustawić kodu PIN składającego się tylko z zer, np. „00” czy „0000000”.
4
Wprowadź ponownie kod PIN, a następnie naciśnij przycisk [Zastosuj].
Po wyświetleniu komunikatu [Ustawienia aktyw.] wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia połączenia z bezprzewodową siecią LAN.

Krok 4: Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN

Połącz się z siecią za pomocą bezprzewodowej sieci lokalnej (LAN).
1
Na ekranie potwierdzania połączenia z bezprzewodową siecią LAN naciśnij [Tak].
Jeśli urządzenie nie jest połączone z bezprzewodową siecią LAN, naciśnij [Nie].
Jeśli łączysz się z przewodową siecią LAN, skonfiguruj ustawienia połączenia z przewodową siecią LAN po wyjściu z Podręcznika konfiguracji. Wybieranie przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN
2
Wybierz typ połączenia Wireless LAN i połącz się z bezprzewodową siecią LAN.
Gdy połączenie z bezprzewodową siecią LAN zostanie sfinalizowane, pojawi się ekran potwierdzenia usługi uzupełniania tonera.
W zależności od routera bezprzewodowej sieci LAN typ połączenia i standardy zabezpieczeń mogą się różnić. Sprawdź, czy typ połączenia i standard zabezpieczeń są obsługiwane zarówno przez router bezprzewodowej sieci LAN, jak i urządzenie, a następnie nawiąż połączenie zgodnie z typem połączenia. Standardy i procedury są opisane poniżej:
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN

Krok 5: Konfigurowanie ustawień usługi uzupełniania tonera

Możesz skonfigurować ustawienia usługi uzupełniania tonera. Dzięki usłudze uzupełniania tonera, nowe zasobniki z tonerem są automatycznie dostarczane przed zużyciem już posiadanych.
* Korzystanie z usługi uzupełniania tonera wymaga wcześniejszej rejestracji u wybranych sprzedawców. Ta usługa jest dostępna tylko w niektórych krajach.
* Usługę tę można skonfigurować za pośrednictwem ustawienia [Ustaw. dostawy tonera] wyświetlanego na ekranie [Główny]. Ekran [Główny]
1
Na ekranie potwierdzenia usługi uzupełniania tonera naciśnij przycisk [Dalej].
2
Naciśnij [Accept].
Po naciśnięciu przycisk [Do Not Acpt.], zastosowane zostaną ustawienia skonfigurowane w Podręczniku konfiguracji.
Po wyjściu z Podręcznika konfiguracji wyświetlony zostanie ekran [Główny]. Ekran [Główny]
3
Naciśnij [Zamknij].
Zastosowane zostaną ustawienia skonfigurowane w Podręczniku konfiguracji.
Po wyjściu z Podręcznika konfiguracji wyświetlony zostanie ekran [Główny]. Ekran [Główny]
Jeśli połączenie z serwerem nie powiedzie się, spróbuj ponownie skonfigurować ustawienia poprzez [Połącz z serwerem/sprawdź połączenie] w [Ust. dostawy tonera.]. Ekran [Główny]
99L9-014