Es mostra un codi d'error

Si no es pot imprimir, o no es pot enviar o rebre un fax, o es produeix un altre error, es mostra un codi d'error (número de tres dígits que comença per "#") a l'informe o al registre de treballs.
Informe
Registre de treballs
Seleccioneu el codi d'error de la llista següent i comproveu com solucionar el problema.
#001 a #099
#001 #003 #005 #012 #018 #022 #037 #099
#701 a #799
#703 #751 #753 #755 #766
#801 a #899
#818 #819 #820 #821 #827 #829 #852 #853 #861 #863
#901 a #999
#934 #995
Si el problema persisteix fins i tot després d'haver provat els mètodes de la resolució de problemes, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor o el servei tècnic. Si el problema persisteix

#001

L'original està encallat a l'alimentador.
Retireu l'original encallat.
Encallaments de paper a l'alimentador

#003

El volum de dades és massa gran per a enviar o rebre un fax.
Dividiu l'original o reduïu la resolució.
No es pot enviar un fax
Quan envieu un original amb moltes pàgines, dividiu l'original i envieu-lo.
Canvieu la resolució establerta a una resolució més baixa quan escanegeu l'original.
Pantalla [Inici] del tauler d'operacions [Fax] [Resolució] seleccioneu la resolució.
No es pot rebre un fax
Demaneu al remitent que divideixi l'original o baixi la resolució i torneu a enviar el fax.

#005

No va haver-hi resposta del dispositiu de l'altra part en el termini establert.
Heu especificat una destinació a l'estranger?
És possible que no us hàgiu pogut connectar correctament a la destinació. Després d'introduir el número d'accés internacional o el codi de país, introduïu el temps d'espera (pausa) o reduïu la velocitat d'inici de la comunicació abans d'enviar el fax. No es pot enviar un fax a una destinació internacional
El dispositiu de l'altra part està preparat per rebre un fax?
És possible que l'alimentació del dispositiu de l'altra part no estigui encès o que el mode RX no estigui configurat correctament. Demaneu a l'altra part que ho comprovi.

#012

El dispositiu de recepció s'ha quedat sense paper (paper de registre).
Demaneu que l'altra part afegeixi més paper.

#018

No va haver-hi resposta del dispositiu de l'altra part pel fet que estava ocupada o a una altra raó.
Heu especificat una destinació a l'estranger?
És possible que no us hàgiu pogut connectar correctament a la destinació. Després d'introduir el número d'accés internacional o el codi de país, introduïu el temps d'espera (pausa) o reduïu la velocitat d'inici de la comunicació abans d'enviar el fax. No es pot enviar un fax a una destinació internacional
El dispositiu de l'altra part està preparat per rebre un fax?
És possible que l'alimentació del dispositiu de l'altra part no estigui encès o que el mode RX no estigui configurat correctament. Demaneu a l'altra part que ho comprovi.

#022

L'enviament de faxos des d'un ordinador està restringit. També és possible que la destinació especificada com a destinació de reenviament hagi estat eliminada de la llibreta d'adreces.
Per cancel·lar la restricció d'enviament de faxos des d'un ordinador, canvieu la configuració de [Fax TX Settings].
Inicieu sessió a Remote UI (IU remota) en mode d'administrador del sistema [Settings/Registration] [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit] seleccioneu la casella [Allow Fax Driver TX] [OK]
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Menú] a la pantalla d'[Inici] i, a continuació, seleccioneu [Opcions de funció] per canviar la configuració. [Permetre TX del controlador de fax]
Registreu la destinació de reenviament a la llibreta d'adreces.
Registre de destinacions a la llibreta d'adreces (Remote UI) (IU remota) (Model de panell tàctil)
Comproveu si el fax que no s'ha pogut reenviar està desat a la memòria.
Si el fax està desat a la memòria, podeu intentar reenviar-lo de nou. Comprovació dels faxos que no s'han pogut reenviar

#037

Ha fallat l'enviament d'un fax pel fet que no hi ha suficient memòria disponible o s'ha superat el nombre màxim de destinacions a les quals es pot enviar un fax. D'altra banda, la impressió no s'ha pogut dur a terme a causa de la mida del fitxer.
Si hi ha dades en espera de ser impreses o enviades per fax, espereu que es completi el processament.
Comproveu les dades rebudes desades a la memòria.
Imprimiu-les o reenvieu-les segons sigui necessari i suprimiu les dades innecessàries.
Visualització i impressió de faxos desats a la memòria
Comprovació dels faxos que no s'han pogut reenviar
Quan envieu faxos, dividiu l'original o reduïu-ne la resolució.
Quan envieu un original amb moltes pàgines, dividiu l'original i envieu-lo.
Canvieu la resolució establerta a una resolució més baixa quan escanegeu l'original.
Pantalla [Inici] del tauler d'operacions [Fax]  [Resolució] seleccioneu la resolució.
En enviar un fax amb Windows, intenteu enviar el fax a diverses destinacions?
L'enviament del fax pot haver fallat pel fet que s'ha superat el nombre màxim de destinacions que es poden especificar alhora.
Seguiu aquest procediment per canviar la configuració del controlador de fax i augmentar el nombre de destinacions que es poden especificar alhora.
1
Inicieu la sessió a l'ordinador utilitzant un compte d'administrador.
2
[] (Start) [] (Settings) [Dispositius] feu clic a [Impressores i escàners]
La pantalla [Impressores i escàners] es mostra a la pantalla.
3
Seleccioneu el controlador de fax de l'equip [Manage] feu clic a [Propietats de la impressora].
Apareix la pantalla de propietats del controlador del fax.
4
A la pestanya [Device Settings], seleccioneu la casella [Set the number of destinations that can be specified at once to 2000]
5
Feu clic a [OK].
Reduïu la mida del fitxer o dividiu el fitxer.
Optimitzeu el fitxer per fer-lo més petit o dividiu-lo i imprimiu-lo.

#099

El treball s'ha cancel·lat.
Això no indica que funcioni incorrectament. Repetiu l'operació si cal.

#703

L'equip no té suficient memòria lliure.
S'envien altres dades?
Espereu que es completi l'enviament abans de tornar a enviar-les.
Esteu enviant un original amb moltes pàgines?
Dividiu l'original i envieu-lo.
Comproveu els faxos rebuts desats a la memòria.
Imprimiu-los o reenvieu-los segons sigui necessari i suprimiu els faxos innecessaris. Visualització i impressió de faxos desats a la memòria
Reinicieu l'equip i torneu a enviar o desar les dades.
Reiniciar de l'equip

#751

L'equip no s'ha pogut connectar a la xarxa perquè hi ha un cable desconnectat.
Comproveu l'estat i la configuració de la xarxa.
Si l'equip no està connectat a una xarxa, torneu a configurar la configuració de la xarxa.
Comprovació de l'estat i els paràmetres de la xarxa
Configuració de la xarxa

#753

L'equip no s'ha pogut connectar a la xarxa perquè hi ha un cable Ethernet desconnectat.
Comproveu que el cable Ethernet estigui connectat correctament.

#755

El TCP/IP no està configurat correctament, o l'equip no va poder connectar-se a la xarxa a causa del temps d'espera establert abans de la connexió.
Comproveu l'estat i la configuració de la xarxa.
Si l'equip no està connectat a una xarxa, torneu a configurar la configuració de la xarxa.
Comprovació de l'estat i els paràmetres de la xarxa
Configuració de la xarxa
Hi ha un temps d'espera determinat abans de la connexió?
Comproveu si s'ha establert un temps d'espera.
Inicieu la sessió a Remote UI (IU remota) en mode d'administrador del sistema [Settings/Registration] [Network Settings] [Waiting Time for Connection at Startup]
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Menú] a la pantalla [Inici] i seleccioneu [Preferències] per veure aquesta informació. [Temps d'espera per connexió en iniciar]
Si s'estableix un temps d'espera, no es pot establir una connexió immediatament després d'encendre l'equip. L'enviament s'inicia una vegada transcorregut el temps d'espera.
Per canviar el temps d'espera, feu clic a [Edit] a la pantalla anterior [Waiting Time for Connection at Startup], introduïu el temps d'espera i, a continuació, feu clic a [OK].

#766

El certificat ha caducat.
Renoveu el certificat o utilitzeu-ne un que no hagi caducat.
Gestió i verificació d'una clau i un certificat
La data i l'hora actuals de l'equip són correctes?
Comproveu la configuració de data i hora. Si la configuració no és correcta, configureu la zona horària i, a continuació, configureu la data i l'hora actuals. Configuració de la data i l'hora

#818

Les dades rebudes estan en un format que no es pot imprimir.
Demaneu al remitent que canviï el format del fitxer i el torni a enviar.

#819

Les dades rebudes tenen informació MIME no vàlida i no es poden processar.
Demaneu al remitent que comprovi la configuració i torni a enviar les dades.

#820

Les dades rebudes tenen dades BASE64 o uuencode no vàlides i no es poden processar.
Demaneu al remitent que comprovi la configuració i torni a enviar les dades.

#821

Les dades rebudes tenen un error d'anàlisi TIFF i no es poden processar.
Demaneu al remitent que comprovi la configuració i torni a enviar les dades.

#827

Les dades rebudes inclouen informació MIME no compatible i no es poden processar.
Demaneu al remitent que comprovi la configuració i torni a enviar les dades.

#829

Les dades rebudes superen la mida màxima que pot rebre l'equip.
Demaneu al remitent que ho comprovi i torni a enviar les dades.
Quan rebeu un fax
L'equip imprimeix o desa a la memòria les pàgines 1 a 999 i esborra les pàgines 1.000 i posteriors. Que el remitent torni a enviar la pàgina 1.000 i més.

#852

L'alimentació de l'equip s'ha apagat per algun motiu.
Assegureu-vos que l'endoll estigui ben inserit en una presa de corrent.

#853

No s'ha pogut fer la impressió per alguna raó.
Si l'operació s'ha cancel·lat quan s'enviaven dades d'impressió des d'un ordinador a l'equip, proveu d'imprimir de nou.
En cas contrari, comproveu el següent:
Esteu imprimint un treball llarg?
El volum de dades pot haver superat la capacitat de processament de l'equip. Reduïu el nombre de pàgines per imprimir o imprimiu-les quan no hi hagi dades d'impressió imprimint-se o esperant per imprimir-se.
Les dades que s'han d'imprimir estan malmeses?
Si les dades estan malmeses o danyades d'una altra manera, arregleu-les.

#861

Esteu utilitzant un controlador de la impressora no compatible o les dades que intenteu imprimir estan malmeses.
Utilitzeu el controlador de la impressora de l'equip i torneu a provar d'imprimir.
Impressió des d'un ordinador
Les dades que s'han d'imprimir estan malmeses?
Si les dades estan malmeses o danyades d'una altra manera, arregleu-les.

#863

S'ha produït un error que ha impedit la impressió.
Reinicieu l'equip i, a continuació, torneu a imprimir les dades.
Reiniciar de l'equip

#934

S'ha suprimit el treball mitjançant la funció Supressió automàtica de treballs suspesos.
Resoleu l'error que va causar la suspensió del treball.
Resoleu l'error i intenteu imprimir o copiar de nou.
* Desactiveu la funció de supressió automàtica de treballs suspesos o canvieu el temps fins que les dades s'eliminen automàticament. [Supressió autom. treballs suspesos]

#995

S'ha cancel·lat l'enviament o la recepció d'un treball en espera.
Intenteu enviar o rebre de nou, segons sigui necessari.
99L0-0E9