Chọn Mạng LAN Có Dây Hoặc Không Dây

Thiết đặt xem kết nối máy với mạng bằng mạng LAN có dây hay không dây.
Nếu bạn muốn chuyển từ mạng LAN có dây sang mạng LAN không dây, bạn có thể thực hiện cài đặt trong quy trình kết nối với mạng LAN không dây. Kết Nối Với Mạng LAN Không Dây
* Bạn không thể kết nối với mạng LAN có dây và mạng LAN không dây cùng một lúc.
Sử dụng bảng thao tác để cấu hình các cài đặt. Trên bảng thao tác, bạn cũng có thể cấu hình các cài đặt bằng cách nhấn [Menu] trong màn hình [Home]  [Sở thích]. Bạn không thể cấu hình các cài đặt bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính.
Bạn cần có quyền quản trị viên.

Mẫu Bảng Cảm ứng

1
Trên bảng thao tác, nhấn [Menu] trong màn hình [Home]. Màn hình [Home]
2
Nhấn [Sở thích]  [Mạng]  [Chọn Mạng LAN Có Dây/Không Dây].
Nếu màn hình đăng nhập xuất hiện, hãy nhập ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống, sau đó nhấn [Đăng Nhập]. ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống
3
Chọn [Mạng LAN Có Dây] hoặc [Mạng LAN Không Dây].
Thông báo [Đã áp dụng cài đặt.] sẽ xuất hiện.
Tiếp theo, kết nối với mạng LAN có dây hoặc không dây.
Kết Nối Với Mạng LAN Có Dây
Kết Nối Với Mạng LAN Không Dây
Khi Chuyển Đổi Giữa Mạng LAN Có Dây Và Không Dây
Mọi trình điều khiển đã cài đặt phải được gỡ cài đặt sau đó cài đặt lại.
Để biết chi tiết về cách gỡ cài đặt và cài đặt trình điều khiển, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng trình điều khiển tại trang hướng dẫn sử dụng trực tuyến.
https://oip.manual.canon/

Mẫu máy LCD 5 Dòng

1
Trên bảng thao tác, chọn [Menu] trong màn hình [Home] và nhấn . Màn hình [Home]
2
Nhấn [Sở thích]    [Mạng]    [Chọn Mạng LAN Có Dây/Không Dây]  .
Nếu màn hình đăng nhập xuất hiện, hãy nhập ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống, sau đó nhấn [<Đăng Nhập>]  . ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống
3
Chọn [Mạng LAN Có Dây] hoặc [Mạng LAN Không Dây] và nhấn .
Thông báo [Đã áp dụng cài đặt.] sẽ xuất hiện.
Tiếp theo, kết nối với mạng LAN có dây hoặc không dây.
Kết Nối Với Mạng LAN Có Dây
Kết Nối Với Mạng LAN Không Dây
Khi Chuyển Đổi Giữa Mạng LAN Có Dây Và Không Dây
Mọi trình điều khiển đã cài đặt phải được gỡ cài đặt sau đó cài đặt lại.
Để biết chi tiết về cách gỡ cài đặt và cài đặt trình điều khiển, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng trình điều khiển tại trang hướng dẫn sử dụng trực tuyến.
https://oip.manual.canon/
98CL-016