Появява се съобщение

Ако на работния панел се появи съобщение, изберете съобщението от списъка по-долу и проверете как да отстраните проблема.
Ако проблемът продължава дори след като опитате методите за отстраняване на неизправности, свържете се с вашия търговец или сервизен представител. Ако проблемът продължава

Не е възможен анализ на сертификата на сървъра за автентикация.

Сертификатът на сървъра за удостоверяване може да не е правилен или може да е във формат, който не се поддържа от устройството.
Проверете сертификата на сървъра за удостоверяване и променете настройката, ако е необходимо.
Настройване на IEEE 802.1X

Точката за достъп не може да бъде открита.

Възникна грешка, която не позволява на устройството да открие безжичния LAN рутер (точка на достъп).
Конфигуриран ли е правилно типът на връзката?
Изберете типа връзка (WPS) според метода, поддържан от безжичния LAN рутер. Свързване към безжична LAN мрежа с помощта на бутона на маршрутизатора (режим с натискане на бутон)
Свързахте ли се в рамките на определеното време?
Когато се свързвате чрез натискане на бутон на безжичния LAN рутер, задайте типа на връзката на работния панел на устройството и след това натиснете бутона на безжичния LAN рутер в рамките на една или две минути. Свързване към безжична LAN мрежа с помощта на бутона на маршрутизатора (режим с натискане на бутон)
Правилно ли са конфигурирани SSID и мрежовият ключ?
Когато въвеждате ръчно информацията за безжичния LAN рутер, проверете SSID и мрежовия ключ на безжичния LAN рутер и конфигурирайте правилно настройките на устройството. Свързване към безжична LAN мрежа чрез задаване на подробни данни (метод за ръчна настройка)
Подходящо ли са разположени устройството и безжичният LAN рутер?
Устройството и безжичният LAN рутер трябва да бъдат инсталирани на място без стени или други препятствия между устройствата и в обхвата на 50 м.
Не инсталирайте близо до микровълнова фурна, цифров безжичен телефон или друго устройство, което генерира радиовълни.
Проверете настройките за сигурност на безжичния LAN рутер.
За подробности вижте ръководството на безжичния LAN рутер или се свържете с производителя.

Невъзмож. отпечатв. Възможно е изпол. касета да не е на Canon/да е фалшива. Затваряне: Нат. OK

Отпечатването не може да се извърши поради използването на тонер касета, чието качество на печат не може да бъде гарантирано.
Заменете с нова тонер касета.
Смяна на тонер касетата
За оптимално качество на печат е препоръчително да използвате оригинални тонер касети на Canon. Списък на консумативите

Невъзможно отпечатване на получени данни.

Получените данни не могат да бъдат отпечатани поради някаква причина.
Причината и решението появяват ли се на работния панел?
Ако „да“, следвайте инструкциите на екрана.
Отворен ли е предният капак, задният капак или капакът за тонер на устройството?
Затворете капаците, ако са отворени.
Заредена ли е хартия?
Заредете хартия, ако не е заредена. Зареждане на хартия
Има ли заседнала хартия?
Ако „да“, отстранете заседналата хартия. Засядане на хартия
Изтекъл ли е срокът на експлоатация на тонер касетата?
Проверете оставащото количество тонер в тонер касетата и при необходимост я сменете.
Проверка на оставащото количество консумативи
Смяна на тонер касетата

Грешка в комуникац. с касетата. Невъзм. отпечат. Възможно е използваната касета да не е на Canon или да е фалшива. Затваряне: Натиснете OK

Отпечатването не може да се извърши поради неправилно поставяне на тонер касетата, повредена тонер касета или използването на тонер касета, чието качество на печат не може да бъде гарантирано.
Преинсталирайте тонер касетата или я сменете с нова тонер касета.
Смяна на тонер касетата
За оптимално качество на печат е препоръчително да използвате оригинални тонер касети на Canon. Списък на консумативите
Ако съобщението продължава да се появява след многократно преинсталиране на тонер касетата, свържете се с вашия търговец или сервизен представител. Ако проблемът продължава

Грешка в комун. с кас. Гаран. не покр. проб., прич. от кас., които не са Canon. Затваряне: Нат. OK

Отпечатването не може да се извърши поради неправилно инсталиране на тонер касетата, повредена тонер касета или използване на тонер касета, различна от тази на Canon, в резултат на което се появява комуникационна грешка.
Преинсталирайте тонер касетата.
Смяна на тонер касетата
За оптимално качество на печат е препоръчително да използвате оригинални тонер касети на Canon. Списък на консумативите
Ако съобщението продължава да се появява след многократно преинсталиране на тонер касетата, свържете се с вашия търговец или сервизен представител. Ако проблемът продължава

Променете паролата за автентикация.

Паролата е изтекла.
Задайте нова парола.

Проверете настройките за автентикация.

Методът за удостоверяване, зададен на устройството, не съвпада с този, зададен на RADIUS сървъра.
Проверете метода на удостоверяване, зададен на RADIUS сървъра, и го задайте правилно.
Настройване на IEEE 802.1X

Невъзможно свързване.

Възникна грешка, която не позволява на устройството да установи директна връзка.
Изчакайте малко и опитайте да се свържете отново.
Ако все още не можете да установите връзка, рестартирайте устройството.
Задайте IP адреса за връзка с нещо различно от „192.168.22.xx“.
За да се приложат настройките, устройството трябва да се рестартира.
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър [Settings/Registration] [Network Settings] [Direct Connection Settings] [Edit] в [IP Address for Direct Connection], въведете IP адреса [OK] рестартирайте устройството
На работния панел изберете [Меню] от екрана [Начало] и след това изберете [Предпочитания], за да конфигурирате настройките. [Настройки за директна връзка]
Правилно ли е конфигурирана подмрежовата маска?
Проверете настройките на IPv4 подмрежовата маска. Променете настройките, ако не са конфигурирани правилно. За подробности се свържете с мрежовия администратор.
Как да видите IP адреса, зададен на устройството
Задаване на IPv4 адреси

Не може да се осъщ. връзка. Проверете настр. ключ за код.

Мрежовият ключ (шифроващ ключ) на безжичния LAN рутер (точка на достъп) не е конфигуриран правилно, което предотвратява връзката.
Нулирайте мрежовия ключ.
Проверете мрежовия ключ на безжичния LAN рутер и конфигурирайте правилно настройките на устройството. Свързване към безжична LAN мрежа

Невъзможно свързв... Устройството ще се рестартира.

Възникна грешка, която не позволява на устройството да се свърже в режим Точка на достъп. Като алтернатива възникна грешка при стартиране на безкабелен режим на настройка.
Рестартирайте устройството и отново стартирайте режима на безкабелна настройка.
Изискват се администраторски права.
[Начало] на работния панел  [Меню]    [Предпочитания]    [Мрежа]    [Лесно свързване чрез PC]    стартирайте настройките на компютъра

Свързването е неусп. Пост.макс.бр. връзки към т. за дост.

Достигнат е максималният брой устройства, които могат да бъдат свързани към безжичния LAN рутер (точка на достъп), което предотвратява връзката.
Намалете броя на устройствата (Клиентите), свързани към безжичния LAN рутер.
За максималния брой връзки вижте ръководството на безжичния LAN рутер или се свържете с производителя.

Невъзможно е свързване чрез безжична LAN.

Възникна грешка, която не позволява на устройството да се свърже с безжичната LAN.
Рестартирайте устройството и отново конфигурирайте безжичната LAN връзка.
Свързване към безжична LAN мрежа
Подходящо ли са разположени устройството и безжичният LAN рутер (точка за достъп)?
Устройството и безжичният LAN рутер трябва да бъдат инсталирани на място без стени или други препятствия между устройствата и в обхвата на 50 м.
Не инсталирайте близо до микровълнова фурна, цифров безжичен телефон или друго устройство, което генерира радиовълни.
Проверете настройките за сигурност на безжичния LAN рутер.
За подробности вижте ръководството на безжичния LAN рутер или се свържете с производителя.

Свързването чрез WPS е неуспешно.

Възникна грешка, която не позволява на устройството да установи WPS връзка.
Изчакайте малко и конфигурирайте настройките отново.
Ако все още не можете да установите WPS връзка, проверете дали безжичният LAN рутер (точка на достъп) поддържа WPS.
Ако поддържа WPS
Проверете дали устройството и безжичния LAN рутер са подходящо разположени.
Устройството и безжичният LAN рутер трябва да бъдат инсталирани на място без стени или други препятствия между устройствата и в обхвата на 50 м.
Не инсталирайте близо до микровълнова фурна, цифров безжичен телефон или друго устройство, което генерира радиовълни.
Ако не поддържа WPS
Свържете се с помощта на различен тип връзка. Свързване към безжична LAN мрежа

Откриването на връзки от безжични устройства е неусп.

Възникна грешка, която не позволява на устройството да засича мобилни устройства.
Свързахте ли се в рамките на определеното време?
Свържете мобилното устройство към устройството в рамките на пет минути след показването на SSID и мрежовия ключ.

Не може да се извърши почистване.

Почистването не може да се извърши поради заседнала хартия или друг проблем.
Заредена ли е хартия?
Заредете хартия в касетата за хартия, ако не е заредена. Зареждане на хартия в касетата за хартия
Има ли заседнала хартия?
Ако „да“, отстранете заседналата хартия. Засядане на хартия

Автент. Отвор. с-ма не работи. Пров. настр. ключ кодир.

Методите за WEP удостоверяване на устройството и безжичния LAN рутер (точка на достъп) не съвпадат или филтрирането на MAC адреса на безжичния LAN рутер е настроено, за да предотврати връзка с устройството, като по този начин предотвратява удостоверяването на отворена система.
Използвайте метода за ръчна настройка, за да промените метода за удостоверяване на WEP на [Споделен ключ], и се свържете отново.
Свързване към безжична LAN мрежа чрез задаване на подробни данни (метод за ръчна настройка)
В настройката за филтриране на MAC адреси на безжичния LAN рутер разрешете връзката с устройството.
Проверете MAC адреса на устройството и конфигурирайте безжичния LAN рутер, за да позволи връзка от този MAC адрес. Преглед на MAC адреса и информацията за свързване на безжичната LAN мрежа
За метода на настройка вижте ръководството на безжичния LAN рутер или се свържете с производителя.

Автeнт. Спод.ключ не работи. Пров. настр. ключ кодир.

Мрежовият ключ (шифроващ ключ) на безжичния LAN рутер (точка на достъп) не е конфигуриран правилно или методите за WEP удостоверяване на устройството и безжичния LAN рутер не съвпадат, предотвратявайки удостоверяването със споделен ключ.
Нулирайте мрежовия ключ.
Проверете мрежовия ключ на безжичния LAN рутер и конфигурирайте правилно настройките на устройството. Свързване към безжична LAN мрежа
Съгласувайте метода за WEP удостоверяване на устройството и безжичния LAN рутер.
Устройството може да бъде настроено за Удостоверяване със споделен ключ, а безжичният LAN рутер може да бъде настроен на Удостоверяване на отворена система. Променете настройката на WEP според метода на удостоверяване, който използвате.
При използване на Удостоверяване на отворена система
Свържете се към безжичната LAN, като използвате един от следните методи:
Свържете се с метода за настройка на точката за достъп. Свързване към безжична LAN мрежа чрез търсене на маршрутизатор (метод за настройка с точка за достъп)
Като използвате метода за ръчна настройка, свържете се с метода за WEP удостоверяване, зададен на [Отворена система]. Свързване към безжична LAN мрежа чрез задаване на подробни данни (метод за ръчна настройка)
При използване на Удостоверяване със споделен ключ
На безжичния LAN рутер променете метода за WEP удостоверяване на „Споделен ключ“ и се свържете отново. За метода на настройка вижте ръководството на безжичния LAN рутер или се свържете с производителя.

Директната връзка е прекъсната.

Връзката с мобилно устройство беше прекратена.
Отново се свържете директно.
Свързване на мобилно устройство директно към устройството (Директна връзка)

Лесна вр. чрез PC прек. пор. таймаут. У-то ще се рестарт.

Изминаха 30 минути от началото на безкабелния режим на настройка без свързване към компютъра.
Рестартирайте устройството и отново стартирайте режима на безкабелна настройка.
Изискват се администраторски права.
[Начало] на работния панел [Меню]   [Предпочитания]   [Мрежа]   [Лесно свързване чрез PC]  стартирайте настройките на компютъра

Грешно зададен ключ за кодир. Пров. настр. за ключ за кодиране

Мрежовият ключ (шифроващ ключ) на безжичния LAN рутер (точка на достъп) не е конфигуриран правилно на устройството. Като алтернатива, методът за WEP удостоверяване на устройството не съвпада с този на безжичния LAN рутер.
Нулирайте мрежовия ключ.
Проверете мрежовия ключ на безжичния LAN рутер и конфигурирайте правилно настройките на устройството. Свързване към безжична LAN мрежа
Съгласувайте метода за WEP удостоверяване на устройството и безжичния LAN рутер.
Устройството може да бъде настроено за Удостоверяване със споделен ключ, а безжичният LAN рутер може да бъде настроен на Удостоверяване на отворена система. Променете настройката на WEP според метода на удостоверяване, който използвате.
При използване на Удостоверяване на отворена система
Свържете се към безжичната LAN, като използвате един от следните методи:
Свържете се с метода за настройка на точката за достъп. Свързване към безжична LAN мрежа чрез търсене на маршрутизатор (метод за настройка с точка за достъп)
Като използвате метода за ръчна настройка, свържете се с метода за WEP удостоверяване, зададен на [Отворена система]. Свързване към безжична LAN мрежа чрез задаване на подробни данни (метод за ръчна настройка)
При използване на Удостоверяване със споделен ключ
На безжичния LAN рутер променете метода за WEP удостоверяване на „Споделен ключ“ и се свържете отново. За метода на настройка вижте ръководството на безжичния LAN рутер или се свържете с производителя.

Грешно зад. ключ кодир. Пров. настр. ключ кодир.

Мрежовият ключ (шифроващ ключ) на безжичния LAN маршрутизатор (точка на достъп) може да не е конфигуриран правилно на устройството.
Нулирайте мрежовия ключ.
Нулирайте мрежовия ключ. Свързване към безжична LAN мрежа

Край живот на касет.

Тонер касетата е достигнала края на своя експлоатационен живот.
Препоръчително е да се смени с нова тонер касета.
Сменете тонер касетата.Смяна на тонер касетата

IEEE 802.1X грешка. Невъзм.анал.на серт. на сървър за автент.

Сертификатът на сървъра за удостоверяване може да не е валиден или да е във формат, който не се поддържа от устройството. Проверете сертификата на сървъра за удостоверяване и променете настройката, ако е необходимо.
Проверете сертификата на RADIUS сървъра и променете настройката, ако е необходимо.
Настройване на IEEE 802.1X

IEEE 802.1X грешка. Променете парол. за автентик.

Паролата е изтекла.
Задайте нова парола.
Настройване на IEEE 802.1X

IEEE 802.1X грешка. Проверете настр. за автентик.

Методът за удостоверяване, зададен на устройството, не съвпада с този, зададен на RADIUS сървъра.
Проверете метода на удостоверяване, зададен на RADIUS сървъра, и го задайте правилно.
Настройване на IEEE 802.1X

IEEE 802.1X грешка. Конфигур. правилна информ. за автентик.

Методът за удостоверяване или информацията за удостоверяване на IEEE 802.1X не е зададен правилно.
Задайте правилно метода за удостоверяване и информацията за удостоверяване (ключове и сертификати, парола, СА сертификат).
Настройване на IEEE 802.1X
Управление и проверка на ключа и сертификата

IEEE 802.1X грешка. Конфигур. информ., необход. за автент.

Методът за удостоверяване или информацията за удостоверяване на IEEE 802.1X не е зададен правилно.
Задайте правилно метода за удостоверяване и информацията за удостоверяване (ключове и сертификати, парола, СА сертификат).
Настройване на IEEE 802.1X
Управление и проверка на ключа и сертификата

IEEE 802.1X грешка. Няма отговор от дестинацията.

Възможно е мрежовата връзка да има проблем.
Проверете състоянието и настройките на мрежата.
Проверете състоянието на Ethernet кабела и комутатора.
Проверете мрежовия ключ на безжичния LAN рутер и конфигурирайте правилно настройките на устройството.

IEEE 802.1X грешка. Сертифик. на сърв. за автент.е изтекъл.

Сертификатът на сървъра, изпратен от RADIUS сървъра, е изтекъл.
Проверете датата на изтичане на RADIUS сървъра.
Настройване на IEEE 802.1X

IEEE 802.1X грешка. Сертифик. на сърв. за автент. е грешен.

CA сертификат, който поддържа сертификата на сървъра за удостоверяване, не е регистриран на устройството.
Проверете информацията за сертификата на сървъра за удостоверяване и регистрирайте поддържан СА сертификат.
Настройване на IEEE 802.1X
Регистриране на ключ и сертификат или CA сертификат, получен от орган, който го издава

Въведен е неправилен брой знаци/въведени са невалидни знаци.

Мрежовият ключ на безжичния LAN рутер (точка на достъп) не е конфигуриран правилно на устройството.
Нулирайте мрежовия ключ.
Проверете мрежовия ключ на безжичния LAN рутер и конфигурирайте правилно настройките на устройството. Свързване към безжична LAN мрежа

Ниско ниво на касетата

Наближава времето за смяна на тонер касетата.
Подгответе нова тонер касета и сменете старата, ако е необходимо.
При отпечатване на големи по обем задачи е препоръчително да смените тонер касетата. Смяна на тонер касетата
За да продължите отпечатването, натиснете [Продължаване на печат.].
Можете ръчно да посочите кога да се появи това съобщение (когато тонерът намалее). [Показв. време за подгот. на кас. Изв.]

Пам. пъл. (Проп.греш.)

Паметта е пълна с данни, които не са отпечатани поради грешка.
Отменете отпечатването на данните с грешка или натиснете [Преск.грешка] на екрана [Статус монитор].
Отмяна на отпечатване с операционния панел
Преглед на състоянието на заданието за печат и регистрационния файл

Паметта е пълна.

Отпечатването на факс не може да се извърши поради недостатъчно налична памет. Ако има данни, които чакат да бъдат отпечатани, изчакайте, докато обработката приключи.
Намалете размера на файла или го разделете на части.
Оптимизирайте файла, за да го направите по-малък, или разделете файла и след това го отпечатайте.

Няма хартия

Няма заредена хартия или заредената хартия не може да се използва за отпечатване на отчети или списъци.
Заредете хартията.
Заредете хартията за отпечатване на отчети и списъци и задайте формата и типа на хартията. Зареждане на хартия

Няма отговор от дестинацията.

Етернет кабелът може да не е свързан или да има проблем с превключвателя.
Проверете състоянието на Ethernet кабела и превключвателя.

Няма отговор от хоста.

Устройството не е свързано правилно към мрежата.
Проверете настройките на устройството и на мрежата и се свържете отново.
При свързване чрез безжична LAN
Конфигурирайте настройките правилно според вашата среда на използване. Свързване към безжична LAN мрежа
При свързване чрез жична LAN
Проверете дали Ethernet кабелът е свързан правилно. Свързване към кабелна LAN мрежа

Заседнала хартия.

Хартията е заседнала в устройството по време на печат.
Отстранете заседналата хартия и ако отпечатването не се възобнови автоматично, опитайте да зададете отпечатването отново.
Засядане на хартия

Подгответе касета.

Наближава времето за смяна на тонер касетата.
Подгответе нова тонер касета и сменете старата, ако е необходимо.
При отпечатване на големи по обем задачи е препоръчително да смените тонер касетата. Смяна на тонер касетата
За да продължите отпечатването, натиснете [Продължаване на печат.].
Можете ръчно да посочите кога да се появи това съобщение (когато тонерът намалее). [Показв. време за подгот. на кас. Изв.]

Задайте правилната информация за автентикация.

Методът за удостоверяване или информацията за удостоверяване на IEEE 802.1X не е зададен правилно.
Задайте правилно метода за удостоверяване и информацията за удостоверяване (ключове и сертификати, парола, СА сертификат).
Настройване на IEEE 802.1X
Управление и проверка на ключа и сертификата

Задайте информацията, необходима за автентикация.

Методът за удостоверяване или информацията за удостоверяване на IEEE 802.1X не е зададен правилно.
Задайте правилно метода за удостоверяване и информацията за удостоверяване (ключове и сертификати, парола, СА сертификат).
Настройване на IEEE 802.1X
Управление и проверка на ключа и сертификата

Несъотв.настр./формат

Размерът на хартията, заредена в устройството, не съответства на зададения на работния панел или на драйвера на принтера.
Съгласувайте формата на заредената хартия с настройката за формат на хартията.
При използване на заредената хартия
Променете настройката за формат на хартията от работния панел така, че да съответства на размера на заредената хартия.
Задаване на размера и типа на хартията за касетата за хартия
Когато печатате от компютър, променете настройката за размер на хартията в драйвера на принтера, за да съответства на размера на заредената хартия. Печатане от компютър
При презареждане на хартията
Заредете хартия с размер, зададен на работния панел или драйвера на принтера. Зареждане на хартия
Проверете дали водачите на хартията не са прекалено хлабави или прекалено стегнати.

Сертификатът на сървъра за автентикация е изтекъл.

Сертификатът на сървъра, изпратен от RADIUS сървъра, е изтекъл.
Проверете датата на изтичане на RADIUS сървъра.
Настройване на IEEE 802.1X

Сертификатът на сървъра за автентикация е грешен.

CA сертификат, който поддържа сертификата на сървъра за удостоверяване, не е регистриран на устройството.
Проверете информацията за сертификата на сървъра за удостоверяване и регистрирайте поддържан СА сертификат.
Настройване на IEEE 802.1X
Регистриране на ключ и сертификат или CA сертификат, получен от орган, който го издава

Използвайте потр. интерф.отд.упр.за задав.инф.автентик.

Методът за удостоверяване или информацията за удостоверяване на IEEE 802.1X не е зададен правилно.
Проверете настройката на IEEE 802.1X и я задайте правилно.
Проверете следното и променете настройката, ако е необходимо. Настройване на IEEE 802.1X
Името за вход е посочено правилно.
Поставена е отметка в поне едно от следните квадратчета: [Use TLS], [Use TTLS] и [Use PEAP].
При използване на TLS се регистрират ключ и сертификат.
Когато използвате TTLS или PEAP, потребителското име и паролата са зададени правилно.
9762-088