Pripreme za upotrebu funkcije AirPrint

Postavite osnovne informacije koje su potrebne za upotrebu funkcije AirPrint. Konfigurirajte postavke povezane s funkcijama i sigurnosnim značajkama koje će se primjenjivati u skladu s vašom upotrebom i okruženjem.

Postavljanje osnovnih informacija funkcije AirPrint

Konfigurirajte ove postavke s pomoću sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu. Postavke se ne mogu konfigurirati putem upravljačke ploče.
Potrebne su administratorske ovlasti.
1
Prijavite se u sučelje za daljinski pristup Remote UI u načinu rada za upravitelja sustava. Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala sučelja za daljinski pristup Remote UI kliknite [Settings/Registration]. Stranica portala sučelja za daljinski pristup Remote UI
3
Kliknite [Network Settings] [AirPrint Settings] [Edit].
Prikazuje se zaslon [Edit AirPrint Settings].
4
Potvrdite okvir [Use AirPrint] i unesite naziv pisača.
Kao naziv pisača unesite naziv za identifikaciju uređaja sastavljen od jednobajtnih alfanumeričkih znakova.
Ako je postavljen mDNS za IPv4, kao naziv pisača unosi se mDNS naziv. Ako promijenite naziv pisača, mijenja se i mDNS naziv.
* Kad promijenite postavljeni naziv pisača ili mDNS naziv, Mac računalo koje je bilo povezano s uređajem možda se više neće moći s njime povezati. U tom slučaju uređaj morate ponovno registrirati na Mac računalu.
5
Po potrebi unesite lokaciju te geografsku duljinu i širinu uređaja.
Ako je lokacija uređaja postavljena u odjeljku [Settings/Registration] [Device Management] [Device Information Settings], kao lokacija se unosi isti niz znakova. Kad promijenite lokaciju u odjeljku AirPrint Settings (Postavke za Airprint), lokacija se mijenja i u odjeljku Device Information Settings (Postavke podataka o uređaju).
6
Kliknite [OK].
Postavke će se primijeniti.
7
Odjavite se iz sučelja za daljinski pristup Remote UI.
Ako je omogućena funkcija AirPrint, omogućene su i sljedeće mrežne postavke:
mDNS (IPv4) [Postavke mDNS]
mDNS (IPv6) [Postavke mDNS]

Postavljanje funkcija i sigurnosnih značajki za upotrebu uz AirPrint

Za AirPrint se upotrebljava protokol IPP.
Postavke možete konfigurirati tako da se pri upotrebi protokola šifrira komunikacija uz pomoć TLS-a i konfigurira provjera autentičnosti putem IPP-a.
Konfigurirajte ove postavke s pomoću sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu. Postavke se ne mogu konfigurirati putem upravljačke ploče.
Potrebne su administratorske ovlasti.
Potrebne pripreme
Pri šifriranju komunikacije uz pomoć TLS-a navedite ključ i certifikat koji će se upotrebljavati za komunikaciju šifriranu uz pomoć TLS-a. Upotreba TLS-a
1
Prijavite se u sučelje za daljinski pristup Remote UI u načinu rada za upravitelja sustava. Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala sučelja za daljinski pristup Remote UI kliknite [Settings/Registration]. Stranica portala sučelja za daljinski pristup Remote UI
3
Kliknite [Network Settings] [IPP Print Settings] [Edit].
Prikazuje se zaslon [Edit IPP Print Settings].
4
Konfigurirajte postavke za IPP.
Ograničavanje funkcija koje će se koristiti
Poništite potvrdu okvira [Use IPP Printing].
Kad poništite potvrdu okvira, ispis uz AirPrint više nije moguć.
Šifriranje komunikacije TLS-om
Potvrdite okvir [Allow Only When Using TLS] ili [Use TLS].
Postavljanje IPP provjere autentičnosti
Potvrdite okvir [Use Authentication] i upotrebljavajući samo jednobajtne alfanumeričke znakove postavite korisničko ime koje će se koristiti za IPP provjeru autentičnosti.
Da biste postavili lozinku, potvrdite okvir [Set/Change Password] i u polja [Password] i [Confirm] unesite istu lozinku sastavljenu od jednobajtnih alfanumeričkih znakova.
Za ispis uz AirPrint sada je potrebna provjera autentičnosti pa te funkcije mogu upotrebljavati samo korisnici koji znaju korisničko ime i lozinku za IPP provjeru autentičnosti.
5
Kliknite [OK].
Postavke će se primijeniti.
6
Odjavite se iz sučelja za daljinski pristup Remote UI.
99LW-036