Åtgärder för olika felkoder

Om utskriften eller scanningen inte slutförs på rätt sätt, eller skicka/ta emot fax misslyckades, visas ett nummer som föregås av "#" (felkod) på jobbloggens skärmbild med detaljerad information eller i kommunikationshanteringsrapporten (Skriva ut rapporter och listor). Utför den åtgärd som krävs för felkoden.
Alla felkoder visas inte nödvändigtvis beroendes på din maskin.

#001 till #800

#801 till #999

#001

Original med olika format scannades utan att läget Olika originalformat ställdes in.
Kontrollera originalen och inställningarna och scanna originalen igen.
Ett pappersstopp inträffade.
När du har avlägsnat pappersstoppet, kontrollera dokumentet och inställningarna och scanna sedan igen.

#003

Kommunikationen tog längre tid än den förinställda tiden (64 minuter), vilket medförde ett fel.
Minska upplösningen och prova att skicka igen.
Grundläggande funktioner för att skicka fax
När ett dokument togs emot ombads mottagaren att sänka scanningsupplösningen eller dela upp dokumentet i flera delar.

#005

Mottagaren svarade inte inom 35 sekunder.
Kontrollera att mottagaren kan kommunicera och skicka igen.
Mottagarens enhet är av en modell som inte stöder G3.
Kontrollera mottagarens enhet.

#009

Pappret är slut.
Fyll på papper.
Fylla på papper
Pappersmagasinet/-lådan är inte ordentligt isatt.
Sätt in pappersmagasinet/-lådan hela vägen.
Grundläggande metod för papperspåfyllning

#010

Pappret är slut.
Fyll på papper.
Fylla på papper

#011

Dokumentet som skulle skickas var inte rätt placerat.
Placera originalet rätt och börja om från början och skicka det.

#012

Kunde inte skicka eftersom mottagarens enhet har slut på papper.
Be mottagaren att fylla på papper.

#018

Inget svar mottogs vid återuppringning.
Kontrollera att mottagaren kan kommunicera och ring upp igen.
Kunde inte skicka eftersom mottagarens ledning var upptagen.
Kontrollera att mottagaren kan kommunicera och skicka igen.
Kunde inte skicka eftersom mottagarens enhetsinställningar inte överensstämde.
Kontrollera mottagarens inställningar och skicka igen.

#019

När ett fax skickades från en klientmaskin för fjärrfax kunde åtgärden inte utföras eftersom fjärrfaxservermaskinens minne blev fullt.
Försök skicka igen efter att den andra sändningen till fjärrfaxservermaskinen är klar.
Radera alla onödiga dokument och feldokument från fjärrfaxservermaskinen för att fria upp minne.
Det gick inte att skicka dokumentet på grund av att minnet är fullt.
Ta bort onödiga dokument och dokument som innehåller fel för att frigöra mer minne.
När du utför minnessändning kunde bilden inte lagras i minnet.
Utför minnessändning igen.
Skicka dokumentet med direktsändning.
Det var ett problem med den scannade bilden när du utförde direktsändning.
Utför direktsändning igen.

#022

Vidarebefordring kunde inte utföras eftersom innehållet som gruppmottagaren angav som vidarebefordringsadress har raderats eller bara innehöll en brevlåda.
Ange en annan mottagare och skicka igen.
När du skickade till en mottagare som har lagrats i adressboken kunde sändningen inte utföras eftersom att den angivna mottagaren raderats från adressboken medan maskinen väntade på att skicka.
Ange en annan mottagare och skicka igen.
Skicka via faxdrivrutinen tillåts inte.
Sätt <Tillåt sändning från faxdrivrutin> till <På> och skicka igen. Begränsa sändfunktionerna för fax

#025

När ett fax skickades från en klientmaskin för fjärrfax angavs en linje som inte finns i fjärrfaxservermaskinen.
Kontrollera antalet linjer i fjärrfaxmaskinen och skicka igen efter att du säkerställt att inställningarna för klientmaskinens fjärrfaxöverföring överensstämmer med antalet linjer på servermaskinen.
<Antal sändningsrader>

#033

Mottagarens maskin stöder inte konfidentiell sändning eller subadresser.
Skicka dokumentet utan att använda konfidentiell sändning eller subadresser.

#034

Den konfidentiella lagringsplatsen på mottagarens maskin som angavs för konfidentiell sändning hittades inte.
Kontrollera den konfidentiella lagringsplatsen på mottagarens maskin och skicka igen.
Otillräckligt minne på mottagarens maskin.
Be mottagaren att fria upp minne.

#035

Mottagarens maskin stöder inte vidarebefordring eller subadresser.
Skicka direkt till mottagaren.

#037

Det gick inte att kopiera eller ta emot dokumentet eftersom det inte fanns tillräckligt med ledigt minne.
Ordna dokumenten i brevlådan för minnesmottagning för att frigöra mer minne.
Skriva ut dokument i inlådan för minnesmottagning
Om du kopierar ett dokument som har mer än 100 sidor, delar du upp dokumentet i två delar eller mer och kopierar sedan.
Det togs emot data som innehåller fler än 1000 sidor.
Maskinen raderar alla sidor efter sida 999 och skriver ut eller lagrar de övriga 999 sidorna. Be avsändaren att skicka sida 1000 och efterföljande sidor igen.
När en tidsbestämd sändning eller återuppringd sändning skulle utföras kunde dokumentets bilddata inte hittas i minnet.
Scanna originalet och prova att skicka igen.
Välj att skicka direkt när du skickar igen.
Kunde inte skicka till flera mottagare eftersom maskinen hade otillräckligt med fritt minne.
Radera onödiga dokument och feldokument för att fria upp minne.
Dela upp dokumentet i två eller fler delar och provar att skicka det igen.
Minska upplösningen och prova att skicka igen.

#040

När ett fax skickades från en klientmaskin för fjärrfax kunde åtgärden inte utföras eftersom fjärrfaxservermaskinens minne var otillräckligt.
Radera alla onödiga dokument och feldokument från fjärrfaxservermaskinen för att fria upp minne.
Dela upp dokumentet i två eller fler delar och provar att skicka det igen.
Minska upplösningen och prova att skicka igen.
Det gick inte att skicka dokumentet på grund av att minnet är fullt.
Ta bort onödiga dokument och dokument som innehåller fel för att frigöra mer minne.
Dela upp sändningsåtgärden i flera satser i ställt för att skicka dokumentet till alla mottagare samtidigt.
Minska upplösningen och skicka sedan dokumentet igen.

#054

Sändprocessen avbröts eftersom enhetens telefonnummer och användarnamn inte registrerats.
Skicka igen efter att ha registrerat enhetens telefonnummer och namn.
<Registrera enhetens telefonnummer>
<Registrera enhetsnamn>

#080

Det har inte angetts någon subadress på den mottagande maskinen.
Kontrollera mottagarens subadress och skicka igen.

#081

Det har inte angetts något lösenord på den mottagande maskinen.
Kontrollera mottagarens lösenord och skicka igen.

#082

Pollingöverföring har inte konfigurerats på den mottagande maskinen.
Be mottagaren att konfigurera pollingöverföring och utför pollingmottagandet igen.

#083

Subadress och lösenord för maskinen och den mottagande maskinen överensstämde inte när pollingmottagande skulle utföras.
Kontrollera att maskinen och mottagarens maskins subadress och lösenord överensstämmer och skicka igen.

#084

Kunde inte utföra pollingmottagande eftersom lösenordet inte stöds av mottagarens maskin.
Utför pollingmottagningen utan lösenord.

#099

Åtgärden avbröts innan den kunde slutföras.
Upprepa åtgärden.

#102

Subadressen och lösenordet överensstämmer inte.
Kontrollera mottagarens subadress och lösenord och skicka igen.
Det var otillräckligt minne i mottagarens maskin.
Be mottagaren att frigöra mer minne.

#107

Det gick inte att skicka dokumentet på grund av att det inte fanns tillräckligt med ledigt minne.
Sänk upplösningen eller dela upp dokumentet i två eller fler mindre delar och prova att skicka dokumentet igen.
Ta bort onödiga filer för att frigöra mer minne.
Spara mottagna dokument i maskinen (Minnesmottagning)
Om detta problem uppstår ofta ska du kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.

#401

Minnesenheten eller filservern är full eller det maximala antalet filer som kan sparas i rotkatalogen (den översta mappen i minnesenheten) har överskridits.
Radera onödiga filer från minnesenheten eller filservern eller skapa en ny mapp och flytta befintliga filer till den mappen för att skapa utrymme i rotkatalogen.

#402

Filöverföringen misslyckades vid överföring till minnesenheten eftersom det fanns ett ogiltigt tecken (t.ex. \) i det angivna filnamnet.
Ändra till ett korrekt filnamn.

#403

Filen kunde inte sparas pga att en fil med samma namn redan finns. Normalt utförs automatisk namnändring så att en siffra mellan 1 och 999 läggs till i filnamnet när en fil med samma namn finns, men filen kunde inte sparas pga att filer med siffrorna 1 till 999 tillagda redan finns.
Ändra filnamnet och spara filen igen.

#404

Skrivningen misslyckades eftersom minnesenhetens skrivskydd var aktiverat.
Inaktivera minnesenhetens skrivskydd.

#406

Skrivningen misslyckades av någon av följande orsaker:
Minnesenheten raderades medan filen skrevs till den.
Avancerat utrymme för en annan maskin i nätverket raderades medan filen skrevs till den.
Kontrollera att minnesenheten är isatt och att Avancerat utrymme för en annan maskin i nätverket är tillgängligt och läs filen igen.
Bildöverföringen misslyckades vid överföring till minnesenheten eftersom ett ospecificerat fel inträffade. (Den anslutna minnesenheten kan vara formaterad med ett filsystem som inte kan användas.)
Kontrollera minnesenhetens status och att den är formaterad med ett filsystem som maskinen kan hantera (FAT32/exFAT). Försök sedan köra proceduren igen.
Filens storlek överskrider den övre gränsen.
Minska upplösningen eller antalet sidor och utför proceduren igen.

#407

Längden på den fullständiga sökvägen till filen (eller mappen) överstiger den maximala gränsen som stöds.
Ändra filnamnet så att längden på den fullständiga sökvägen ryms inom 256 tecken eller byt målmapp.

#409

Filen kunde inte sparas pga. att det maximala antalet filer som kan sparas i mottagaren har uppnåtts.
Ändra mottagare för att spara filen.

#410

Det går inte att lagra eftersom det finns för många jobb som väntar på att lagras.
Utför åtgärden igen när andra sändjobb har slutförts.

#411

Filerna är redan låsta av andra åtgärder.
Vänta ett ögonblick och försök sedan igen.

#701

Avdelnings-ID finns inte eller så har PIN-koden ändrats.
Om du använder användarautentisering, tilldela avdelnings-ID till användarna. Om du använder autentisering med avdelnings-ID, ange det nya avdelnings-ID och den ny PIN-koden för att logga in igen.
Mottagningsinställningen i <Tillåt utskrifter med okänt ID> eller <Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs> är inställd på <Av>.
Sätt <Tillåt utskrifter med okänt ID> och <Tillåt fjärrscanningar med okänt ID> i <Hantering av avdelnings-ID> till <På>.
Ställa in hantering av avdelnings-ID
Sändning kunde inte utföras eftersom klientmaskinen för fjärrfax inte kunde autentisera sig på fjärrfaxservermaskinen.
Om Hantering av avdelnings-ID är inställt för fjärrfaxservermaskinen loggar du in på klientmaskinen för fjärrfax med det avdelnings-ID och den PIN som har registrerats på fjärrfaxservermaskinen.

#702

Sändning kunde inte utföras eftersom minnet är fullt.
Vänta en liten stund. Pröva att skicka igen när andra sändningsjobb har slutförts.

#703

Ett fel inträffade vid konvertering av bilden.
Minska upplösningen och skicka sedan dokumentet igen.
Skrivning kunde inte utföras eftersom bildområdet i minnet är fullt.
Pröva att skicka igen när andra sändningsjobb har slutförts.
Radera onödiga filer som i brevlådan och Fax/I-fax inlåda. Starta om maskinen om problemet kvarstår.
Slå på maskinen

#704

Det inträffade ett okänt fel när maskinen hämtade mottagarinformation från adressboken.
Kontrollera inställningarna för mottagare. Starta om maskinen om problemet kvarstår.
Slå på maskinen

#705

Sändningen avbröts eftersom bilddatas storlek överskred maximivärdet i Inställningar/Registrering.
Ändra maximal datastorlek vid sändning. Välj en lägre upplösning eller minska antalet bilder som skickas på samma gång med funktionen I-fax för att säkerställa att den maximala datastorleken vid sändning inte överskrids. Dela upp datan beroende på mottagarens omständigheter.
<Max. datastorlek vid sändning>

#706

En adressbok importerades/exporterades från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) eller en annan sändningskomponent som var i bruk.
Pröva att skicka igen när den andra åtgärden har slutförts.

#711

Minnet är fullt. Du kan försöka att skicka efter att ha raderat onödiga filer i brevlådorna.
Försök att skicka igen efter att ha raderat onödiga filer i brevlådorna.

#712

Minnet är fullt. Försök att utföra åtgärden efter att ha raderat onödiga filer i brevlådorna.
Försök att skicka igen efter att ha raderat onödiga filer i brevlådorna.

#713

Dokumentet i brevlådan eller Fax/I-fax togs bort innan länken hade skickats.
Försök att skicka igen efter att ha sparat dokumentet i fråga i brevlådan eller Fax/I-fax inlådan.

#715

Certifikatet som skulle användas hittades inte när ett e-postmeddelande med en digital signatur bifogades.
När du använder en enhetssignatur, ange e-postadressen för maskinen (Ställa in e-post/I-fax-kommunikation), och generera ett enhetssignaturcertifikat (Generera certifikat för enhetssignatur). Om ett certifikat för enhetssignatur redan har genererats, generera det igen. När du använder en användarsignatur, registrera certifikatet för användarsignatur igen (Registrera ett certifikat för användarsignatur).
Kontrollera om ett utgånget eller återkallat certifikat används. Kontrollera även om certifikatkedjan är ogiltig.

#716

Mottagarens allmänna nyckelcertifikat kunde inte hittas.
Registrera mottagarens allmänna nyckelcertifikat på maskinen.
Registrera ett S/MIME-certifikat
Kontrollera om ett utgånget eller återkallat certifikat används. Kontrollera även om certifikatkedjan är ogiltig.

#749

Åtgärden kunde inte utföras pga att ett servicemeddelande visades.
Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren och slå på strömmen igen. Om åtgärden fortfarande inte kan utföras korrekt stänger du av strömmen med huvudströmbrytaren, drar ut kontakten ur eluttaget och kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.
Stänga av maskinen
Slå på maskinen

#751

Servern är inte igång eller så har nätverksanslutningen kopplats från (antingen gick det inte att ansluta till mottagaren eller så avbröts anslutningen innan jobbet kunde slutföras).
Kontrollera att servern fungerar normalt.
Kontrollera nätverkets status.
Om mottagaren använder IIS 6.0 med Windows Server 2003 och Digest-autentisering används som autentiseringsmetoden för WebDAV-servern, ställ in <Anv. Dela upp dat. vid sänd. för WebDAV-sän> på <På> och skicka med WebDAV via proxy med TLS-kommunikation.
<Anv. Dela upp dat. vid sänd. för WebDAV-sän>
IP-adressen har inte angetts.
Kontrollera <TCP/IP-inställningar> i <Preferenser>.
<TCP/IP-inställningar>
Kunde inte skicka till en SMB-server (inklusive Avancerat utrymme i en annan maskin i serien imageRUNNER ADVANCE med SMB) eftersom en filserver används i Windows (SMB).
Om ett fel med en tidsbestämd sändning inträffar, stäng fönstret <Bläddra> och scanna och skicka dokumentet igen.
Om ett fel inträffar när du vidarebefordrar en mottagen fil med Fax/I-fax till en SMB-server, scanna en utskrift av den mottagna filen och vidarebefordrar den till mottagaren.
Grundläggande funktioner för scanning av original
Du kan undvika fel genom att använda FTP som protokoll för sändning till servrar.

#752

Servern körs inte eller nätverket är frånkopplat.
Kontrollera om SMTP-servern fungerar normalt.
Kontrollera nätverkets status.
SMTP-servernamnet för e-post/I-fax är felaktigt eller så har en e-postadress eller ett domännamn inte angivits.
Kontrollera SMTP-serverns namn, e-postadress och domännamn i <Kommunikationsinställningar>.
Ställa in e-post/I-fax-kommunikation

#753

Ett TCP/IP-fel (Socket- eller Select-fel osv.) inträffade vid sändning av e-post eller fax från klientmaskinen för fjärrfax.
Kontrollera nätverkskabeln och -kontaktens tillstånd. Starta om maskinen om problemet kvarstår.
Slå på maskinen

#754

Klientmaskinen fungerar inte eller nätverket är nere när enhetsinformation håller på att levereras.
Kontrollera klientmaskinen och nätverket.
Mottagaren är felaktigt inställd.
Kontrollera inställningarna för mottagare.

#755

Faxet kunde inte skickas från fjärrfaxklientmaskinen eftersom TCP/IP inte fungerar på rätt sätt.
Kontrollera <TCP/IP-inställningar> i <Preferenser>.
<TCP/IP-inställningar>
IP-adressen har inte angetts.
Kontrollera <TCP/IP-inställningar> i <Preferenser>.
<TCP/IP-inställningar>
Om du valt <Fast LAN + Trådlöst LAN> i <Välj fast/trådlöst LAN>, kontrollera också <Inställningar underlinje> i <Preferenser>.
<Inställningar underlinje>
När maskinen slogs på tilldelades maskinen ingen IP-adress av DHCP eller Auto-IP.
Kontrollera <TCP/IP-inställningar> i <Preferenser>.
<TCP/IP-inställningar>
Om du valt <Fast LAN + Trådlöst LAN> i <Välj fast/trådlöst LAN>, kontrollera också <Inställningar underlinje> i <Preferenser>.
<Inställningar underlinje>

#759

Ett fel uppstod när länken till brevlådan i vilken en fil sparats skulle skickas.
Kontakta din administratör.

#761

Det gick inte att skicka en PDF/XPS-fil med en digital signatur eftersom certifikatet eller nyckelparet som registrerats på maskinen är skadat eller inte kunde hämtas.
Kontrollera att användarcertifikatet inte är skadat om du skickar en PDF/XPS-fil med en användarsignatur. Om användarcertifikatet är skadat, installera om det.
Lägga till en digital signatur i filer som skickas
Registrera ett certifikat för användarsignatur
Kontrollera att enhetscertifikatet inte är skadat om du skickar en PDF/XPS-fil med en enhetssignatur. Generera om certifikatet om det är skadat.
Generera certifikat för enhetssignatur

#762

Det fick inte att skicka till en domän som inte har registrerats som en tillåten domän eftersom <Begränsa sändningsmottagardomän> är satt till <På>.
Sätt <Begränsa sändningsmottagardomän> till <Av>, eller registrera domänen som en tillåten domän och skicka igen.
Begränsa domänen för sändningsmottagare

#766

Certifikatet som användes för att skicka en PDF-/XPS-fil med en digital signatur har förfallit.
Uppdatera certifikatet eller använd ett certifikat som inte förfallit.
Om certifikatet inte har förfallit, ställ in maskinens tid så att den är rätt.
Ställa in datum/tid

#769

Antalet tillåtna försök för funktionen skicka har nått den övre gränsen.
För att fortsätta använda funktionen, köp den officiella tillvalsprodukten.

#770

En överföring med WebDAV kunde inte utföras eftersom TLS-kommunikationen inte stöds av WebDAV- eller proxyservern.
Kontrollera WebDAV-serverns inställningar.
Kontrollera proxyservern om du kommunicerar via en sådan.
En överföring kunde inte utföras på grund av ett valideringsfel som inträffade när TLS-certifikatet skulle valideras vid överföring med WebDAV eftersom <Bekräfta TLS-certifikat för WebDAV-sändning> är satt till <På>.
Kontrollera att det CA-certifikat som signerade TLS-servercertifikatet på WebDAV-servern har registrerats på maskinen.
Kontrollera att TLS-servercertifikatet på WebDAV-servern är giltigt.
Bekräfta att TLS-servercertifikatet är ett självsignerat certifikat.
Åtgärden kunde inte utföras på grund av ett valideringsfel som inträffade när TLS-certifikatet skulle valideras vid åtkomst av en annan server eftersom <Bekräfta TLS-certifikat för nätverksåtkomst> är satt till <På>.
Kontrollera att det CA-certifikat som signerade TLS-servercertifikatet för Avancerat utrymme på en annan imageRUNNER ADVANCE-maskin som öppnas som en WebDAV-server har registrerats på maskinen.
Kontrollera att det TLS-servercertifikat i Avancerat utrymme på den andra imageRUNNER ADVANCE-maskinen som öppnas som en WebDAV-server stämmer.
Bekräfta att TLS-servercertifikatet är ett självsignerat certifikat.

#771

Serveradressen för fjärrfax är felaktig.
Kontrollera <S.-inställningar för fjärrfax>.
<Serveradress för fjärrfax>
Fjärrfaxservern är inte igång.
Kontrollera att fjärrfaxservern fungerar normalt.
Nätverket är frånkopplat.
Kontrollera nätverkets status.
Kunde inte ansluta till fjärrfaxservern eftersom DNS-servern inte kunde nås.
Kontrollera DNS-servernamnsinställningarna.
Göra DNS-inställningar
Kontrollera om DNS-servern fungerar normalt.

#772

Nätverket är frånkopplat.
Kontrollera nätverkets status.

#773

En PDF-funktion som inte kan ställas in valdes när <Optimera PDF för webb> sattes till <På>.
Ställ in en av följande: Enhetssignatur, Användarsignatur eller Reader-tillägg.
Sätt <Optimera PDF för webb> till <Av>.
<Optimera PDF för webb>
PDF-funktioner som inte är tillgängliga när <Format PDF to PDF/A> är inställda på <På> har valts.
Avbryt inställningarna för Kryptera och Synliga signaturer. Du kan också ställa in <Format PDF to PDF/A> på <Av>.
<Formatera PDF till PDF/A>

#801

Det inträffade ett tidsgränsfel på e-postservern på grund av ett fel på e-postservern medan maskinen kommunicerade med SMTP-servern för att skicka e-post eller skicka/ta emot I-fax.
Kontrollera om SMTP-servern fungerar normalt.
Kontrollera nätverkets status.
Ett fel skickades från SMTP-servern när maskinen försökte ansluta till SMTP-servern. Adressinställningen stämmer inte. Det inträffade ett fel på grund av ett fel på servern under överföringen till en filserver.
Kontrollera att SMTP-servern fungerar normal, nätverkets status, mottagarinställningarna samt filserverns status och inställningar.
Användarnamn och lösenord som krävs för att skicka e-mail har inte angetts.
Kontrollera <SMTP-autentis. (SMTP-AUTENT)> i <Autentis./kryptering>.
Ställ in SMTP-autentisering och -kryptering för kommunikation till/från SMTP-servern
Du skickade till en mottagare som inte har skrivningsprivilegier.
Kontrollera inställningarna för mottagare.
En fil med samma namn fanns på en filserver som inte tillåter att filer skrivs över.
Ändra filserverns inställningar så att filer kan skrivas över. Alternativt, kontakta serveradministratören.
Ändra filnamnet.
Mappnamnet eller lösenordet som angavs när filen skickades till filservern stämmer inte.
Kontrollera mappnamnet och lösenordet.

#802

Det angivna SMTP-servernamnet i <Kommunikationsinställningar> är felaktigt.
Kontrollera namnet på SMTP-servern i <Kommunikationsinställningar>.
Ställa in e-post/I-fax-kommunikation
Den angivna DNS-serveradressen i <DNS-inställningar> är felaktig.
Kontrollera DNS-serverns adress som angetts i DNS-inställningar.
Göra DNS-inställningar
Anslutningen till DNS-servern misslyckades.
Kontrollera att DNS-servern fungerar korrekt.
Inställningarna för FTP-server som angetts som mottagare är felaktigt.
Kontrollera att FTP-servern anges som mottagare.
Anslutningen till FTP-servern misslyckades.
Kontrollera att FTP-servern fungerar korrekt.

#803

Anslutningen avbröts på grund av omständigheter hos mottagaren innan alla sidorna kunde skickas.
Ange gruppmottagaren på nytt och prova att skicka igen.

#804

När en fil skickades till en filserver överensstämde inga mappar med den angivna sökvägen.
Kontrollera mottagaren.
Du har inte åtkomstbehörighet till den angivna mappen eller filen. Alternativt har mappen eller filen raderats av en annan åtgärd.
Tillåt åtkomst till mappen på servern. Alternativt, kontakta serveradministratören.

#805

Kunde inte skicka till SMB-servern eftersom det fanns otillräckligt med fritt minne på servern.
Radera alla onödiga dokument och feldokument från servern för att fria upp minne. Alternativt, kontakta serveradministratören.

#806

Användarnamnet eller lösenordet som angavs när filen skickades till filservern är felaktigt.
Kontrollera användarnamn eller lösenord.
Mottagaren som angetts för e-postmeddelandet/I-fax är felaktig.
Kontrollera mottagaren för e-postmeddelandet/I-fax.

#807

Du har inte åtkomstbehörighet till den angivna katalogen.
Ställ in åtkomstbehörighet för serverkatalogen eller skicka till en katalog som du har åtkomstbehörighet för. Alternativt, kontakta din administratör.

#809

När en fil skulle skickas till en SMB-server fanns redan en fil med samma namn på servern och den tillåter inte att filer skrivs över.
Ändra filnamnet och skicka igen.
Ändra SMB-serverns inställningar så att filer kan skrivas över. Alternativt, kontakta serveradministratören.
Vid sändning till en SMB-server var svaret på serversidan långsamt. Detta orsakade väntetidsgräns på maskinsidan innan data kunde sändas eller vidarebefordras.
Ange en längre tidsgräns i <Tidsgräns> på SMB-klienten.
Ställa in SMB-klienten

Nr 810

Det inträffade ett anslutningsfel till POP-servern under mottagning av ett I-fax.
Kontrollera POP-serverns inställningar <Kommunikationsinställningar>.
Ställa in e-post/I-fax-kommunikation
Kontrollera om POP-servern fungerar normalt. Kontrollera nätverkets status.
Ett fel returnerades från POP-servern när maskinen försökte ansluta till POP-servern. Alternativt skedde ett tidsgränsfel på servern.
Kontrollera POP-serverns inställningar <Kommunikationsinställningar>.
Ställa in e-post/I-fax-kommunikation
Kontrollera om POP-servern fungerar normalt. Kontrollera nätverkets status.

#813

Det inträffade ett autentiseringsfel i POP-servern (användarkontofel eller lösenordsfel) under mottagning av ett I-fax.
Kontrollera POP-serverns inställningar <Kommunikationsinställningar>.
Ställa in e-post/I-fax-kommunikation

#815

Du kan inte logga in på filservern på grund av att maskinen skriver ut ett dokument som har skickats till den servern. Flera anslutningar kan inte upprättas samtidigt.
Vänta en kort stund innan du försöker skicka data igen. Du kan också stoppa PServer.

#816

Utskrift kunde inte utföras pga att det maximala antalet utskrifter som angetts i Hantering av avdelnings-ID överskreds.
Kontakta den systemansvarige.

#818

Mottagen data var i ett filformat som inte kan skrivas ut.
Be avsändaren att ändra filformatet och skicka igen.

#819

Data som inte kan hanteras togs emot. MIME-informationen är ogiltig.
Be avsändaren att kontrollera inställningarna och skicka igen.

#820

Data som inte kan hanteras togs emot. BASE64 eller uuencode är ogiltigt.
Be avsändaren att kontrollera inställningarna och skicka igen.

#821

Data som inte kan hanteras togs emot. Ett TIFF-analysfel inträffade.
Be avsändaren att kontrollera inställningarna och skicka igen.

#822

Data som inte kan hanteras togs emot. Bilden kan inte avkodas.
Be avsändaren att kontrollera inställningarna och skicka igen.

#825

Avdelnings-ID och PIN-kod för ett jobb som körs eller ett reserverat jobb har tagits bort, eller så har PIN-koden ändrats.
Kör jobbet igen med nytt avdelnings-ID och ny PIN-kod.
Enhetsinformationen kunde inte levereras på grund av att systemansvarig är registrerad på mottagarens klientmaskin men inte på värdmaskinen. Eller också kunde enhetsinformationen inte levereras på grund av att systemansvarig-ID och systemansvarig-PIN som registrerats i klientmaskinen skiljer sig från systemansvarig-ID och systemansvarig-PIN som registrerats på värdmaskinen.
Registrera samma systemansvarig-ID och systemansvarig-PIN i värdmaskinen och mottagarens klientmaskin och prova sedan att leverera enhetsinformationen igen.

#827

Data som inte kan hanteras togs emot. MIME-information som inte stöds inkluderades.
Be avsändaren att kontrollera inställningarna och skicka igen.

#828

HTML-data togs emot.
Be avsändaren att ändra formatet till annat än HTML och skicka igen.

#829

Det togs emot data som innehåller fler än 1000 sidor.
Maskinen raderar alla sidor efter sida 999 och skriver ut eller lagrar de övriga 999 sidorna. Be avsändaren att skicka sida 1000 och efterföljande sidor igen.

#830

Ett DSN-felmeddelande togs emot eftersom I-faxadressen eller villkor för mottagaren inte stämmer.
Kontrollera I-faxadressen eller mottagarens villkor.
Ett DSN-felmeddelande togs emot eftersom den skickade filens storlek överskred e-postserverns tillåtna storlek.
Ändra inställningen <Max. datastorlek vid sändning> så att filstorleken inte överstiger den tillåtna storleken på e-postservern.
<Max. datastorlek vid sändning>
Kontrollera status på e-postserver, DNS-server och nätverk.

#831

Ett I-Fax-dokument kunde inte tas emot med SMTP pga inställningen för mottagningsfilter i brandväggsinställningarna.
Återställ inställningen för mottagningsfilter i brandväggsinställningarna.
Ange IP-adresser i brandväggsinställningar

#832

Kunde inte skicka DSN-meddelande eftersom e-postinställningarna och nätverksinställningarna inte har angivits i <Kommunikationsinställningar>.
Kontrollera <Kommunikationsinställningar>, <DNS-inställningar> och <IP-adressinställningar>.
Ställa in e-post/I-fax-kommunikation
Göra DNS-inställningar
Ställa in en IP-adress
DSN-meddelande kunde inte skickas på grund av problem med postservern eller DNS-servern.
Kontrollera status på e-postserver och DNS-server.

#833

MDN-meddelande (Message Disposition Notification) kunde inte skickas eftersom TCP/IP-inställningar inte har angetts.
Kontrollera <Kommunikationsinställningar>, <DNS-inställningar> och <IP-adressinställningar>.
Ställa in e-post/I-fax-kommunikation
Göra DNS-inställningar
Ställa in en IP-adress
MDN-meddelande (Message Disposition Notification) kunde inte skickas på grund av problem med postservern eller DNS-servern.
Kontrollera status på e-postserver och DNS-server.

#834

Ett MDN-felmeddelande togs emot eftersom I-faxadressen eller mottagarens villkor inte stämmer.
Kontrollera I-faxadressen eller mottagarens villkor.
Ett MDN-felmeddelande togs emot eftersom ett problem uppstod på e-postservern eller nätverket.
Kontrollera status på e-postserver och nätverk.
Ett MDN-felmeddelande togs emot eftersom ett problem såsom fullt minne uppstod hos mottagaren.
Kontrollera mottagarmaskinens omständigheter och status.

#835

Det maximala antalet textrader som kan tas emot med I-fax överskreds.
Be avsändaren att minska antalet textrader i meddelandet och skicka igen.

#837

En anslutningsbegäran togs emot från en värd vars anslutning har begränsats av inställningarna för mottagningsfilter i brandväggsinställningarna.
Kontrollera inställningarna för mottagningsfilter i brandväggsinställningarna. Detta kan också vara tecken på ett hackningsförsök via obehörig åtkomst.
Ange IP-adresser i brandväggsinställningar

#838

Licensen som krävs för att använda funktionen skicka har förfallit.
Köp en licens för skickafunktionen.

#839

Det användarnamn eller lösenord som angavs i <Kommunikationsinställningar> är felaktigt.
Kontrollera användarnamnet och lösenordet som har angetts för SMTP-autentisering (SMTP-AUTENT) i <Kommunikationsinställningar>.
Ställa in e-post/I-fax-kommunikation

#841

En krypteringsalgoritm som delas med e-postservern saknas för att skicka e-post och I-fax.
Sätt <Tillåt TLS (POP)> eller <Tillåt TLS (SMTP-sändning)> i <Kommunikationsinställningar> till <Av>.
Ställa in e-post/I-fax-kommunikation
Lägg till den vanligaste krypteringsalgoritmen för e-postserverinställningarna.

#842

E-postservern begärde autentisering med hjälp av klientcertifikatet för att skicka e-post eller I-fax.
Sätt <Tillåt TLS (POP)> eller <Tillåt TLS (SMTP-sändning)> i <Kommunikationsinställningar> till <Av>.
Ställa in e-post/I-fax-kommunikation
Ändra inställningarna på e-postservern så att klientcertifikatet inte begärs.
Det gick inte att skicka på grund av ett valideringsfel som inträffade när TLS-certifikatet skulle valideras vid överföring med SMTP eftersom <Bekräfta TLS-certifikat för SMTP-sändning> har ställts in som <På>.
Använd Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) för att kontrollera att det CA-certifikat som signerade TLS-servercertifikatet på SMTP-servern har registrerats på maskinen.
Kontrollera att TLS-servercertifikatet på SMTP-servern är giltigt.
Bekräfta att TLS-servercertifikatet är ett självsignerat certifikat.

#843

Det är stor skillnad mellan de inställda aktuella klockslagen på KDC-servern (Key Distribution Center) och på maskinen.
Ange aktuellt datum och tid i <Date/Time Settings>.
Ställa in datum/tid
Justera inställningen av aktuellt klockslag på KDC-servern.

#844

Kunde inte utföra TLS-krypterad kommunikation med POP-servern för överföring med POP före SMTP.
Kontrollera POP-serverns inställning för TLS-krypterad kommunikation.
Sätt <Tillåt TLS (POP)> till <Av> i <Kommunikationsinställningar>. Om problemet inte kan lösas, sätt <POP-autentisering före sändning> till <Av> i <Kommunikationsinställningar> och byt till annan inställning än POP före SMTP.
Ställa in e-post/I-fax-kommunikation
Det gick inte att skicka på grund av ett valideringsfel som inträffade när TLS-certifikatet skulle valideras vid kommunikation med POP-servern eftersom <Bekräfta TLS-certifikat för POP-mottagning> har ställts in som <På>.
Använd Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) för att kontrollera att det CA-certifikat som signerade TLS-servercertifikatet på POP-servern har registrerats på maskinen.
Kontrollera att TLS-servercertifikatet på POP-servern är giltigt.
Bekräfta att TLS-servercertifikatet är ett självsignerat certifikat.

#845

Kunde inte utföra POP-autentisering (POP AUTH) för överföring med POP före SMTP.
Kontrollera inställningarna i <POP-server>, <POP-inloggningsnamn> och <POP-lösenord> i <Kommunikationsinställningar>.
Ställa in e-post/I-fax-kommunikation
Kontrollera inställningarna för POP-autentisering för POP-servern.
Välj <Standard> eller <APOP> i <POP-aut.- metod> i <Kommunikationsinställningar>. Om problemet kvarstår, sätt <POP-autentisering före sändning> till <Av> i <Kommunikationsinställningar> och ändra kommunikationsinställningarna till annat än POP före SMTP.
Ställa in e-post/I-fax-kommunikation

#846

Kunde inte utföra POP-autentisering (APOP) för överföring med POP före SMTP.
Kontrollera inställningarna i <POP-server>, <POP-inloggningsnamn> och <POP-lösenord> i <Kommunikationsinställningar>.
Ställa in e-post/I-fax-kommunikation
Kontrollera APOP-inställningen på POP-servern.
Välj <Standard> eller <POP VER.> i <POP-aut.- metod> i <Kommunikationsinställningar>. Om problemet kvarstår, sätt <POP-autentisering före sändning> till <Av> i <Kommunikationsinställningar> och ändra kommunikationsinställningarna till annat än POP före SMTP.
Ställa in e-post/I-fax-kommunikation

#847

Det gick inte att spara den mottagna filen i inlåda för konfidentiella fax eftersom minnet för brevlådan eller inlådan för fax/I-Fax är fullt.
Radera onödiga filer i brevlådan för konfidentiella fax eller från inlådan för minnesmottagning.
Skriva ut dokument i inlådan för minnesmottagning
Hålla mottagna dokument privata

#848

Ett fel uppstod när ett e-postmeddelande som delats upp innan det skickades skulle sammanfogas.
Den uppdelade datan kan ha raderats. Om du tar bort den uppdelade datan kan den inte sammanfogas till ett komplett dokument trots att återstående uppdelade data tas emot senare. Be avsändaren skicka datan igen.

#849

Enhetsinformationen kunde inte levereras på grund av att mottagarens klientmaskin kör ett jobb.
Leverera enhetsinformationen igen när mottagarens klientmaskin har slutfört körningen av jobbet.

#850

Enhetsinformationen kunde inte levereras på grund av att mottagarens klientmaskin bearbetar en skärm som rör enhetsinformationen.
Kontrollera enhetsinformation som inte levererades och leverera sedan enhetsinformationen igen.
Kontrollera resultatet av distribuering av enhetsinformation

#851

Det gick inte att förvara utskriftsjobbet i brevlådan eftersom minnet är fullt.
Kontrollera mängden tillgängligt minne och kör jobbet igen.

#852

Strömmen stängdes av medan jobbet kördes.
Kontrollera att nätkabeln och kontakten är anslutna och kör jobbet igen.

#853

Minnet är fullt.
Minska antalet sidor eller kontrollera att antalet jobb som väntar har minskats och kör jobbet igen.

#854

Enhetsinformation levererades från en maskin i en annan modellgrupp med <Begränsa mottagn. av enhetsinfo.> inställt på <On> på mottagarens klientmaskin.
Ställ in <Begränsa mottagn. av enhetsinfo.> på <Off> och leverera enhetsinformationen igen
Distribuera enhetsinformation

#855

Enhetsinformation kunde inte levereras pga att den innehöll ett språk som inte kan hanteras i mottagarens klientmaskin.
Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.

#856

Funktionen avbröts eftersom minnesutrymmet för temporära data är fullt.
Kontakta din administratör.

#857

Utskriften avbröts på grund av att jobbet avbröts när det togs emot, eller på grund av tidsgräns.
Om tidsgräns har inträffat kontrollerar du nätverkets status.

#858

Data är ogiltiga.
Kontrollera att utskriftsprotokollet och utskriftsinställningarna stöds av maskinen.

#859

Det inträffade ett komprimeringsfel i bildinformationen.
Kontrollera originalen och inställningarna och prova att scanna igen.

#860

Återställning misslyckades efter pappersstopp, eller också ingår ett inkompatibelt sidbeskrivningsspråk eller inställningar som inte kan kombineras.
Kontrollera pappers- eller jobbinställningarna.

#861

Det inträffade ett fel vid bearbetning av utskrifts- eller bilddata.
Kontrollera bild- och pappersformat samt även färgspecifikationsinställningar.

#862

Inställningar ingår som inte stöds, som inte kan kombineras eller som på annat sätt överskrider maskinens gränser.
Kontrollera jobbinställningarna.

#863

Jobbet avbröts eftersom initieringsfunktioner utfördes medan utskriftsdata bearbetades.
Kör jobbet igen.

#864

Det går inte att identifiera extern styrenhet eller också inträffade ett fel vid vidarebefordran av utskriftsdata.
Kontrollera styrenhet och utskriftsdata.

#865

Nödvändiga funktioner för utskrift är just nu begränsade.
Kontrollera maskinen och jobbinställningarna.

#866

Jobbet avbröts av säkerhetsrelaterade inställningar.
Om du utför ett jobb från skrivardrivrutinen använder du användarinformation för lämplig behörighet.
Om du utför ett jobb från kontrollpanelen loggar du in som en användare med lämplig behörighet.
Säkerhetsrelaterade inställningar ser ut så här.
<Begränsa jobb från fjärrenheten utan användarautent.> är <På>
<Tillåt ej autentisering med avdelnings-ID och -PIN> är <På>
<Använd ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> är <På>
<Skriv ut från drivrutiner utan AMS skrivardrivrutinstillägg> är <Begränsa>
Utskriftsfunktionen är begränsad av användarrollsinställningarna*
* Mer information om användarrollsinställningarna finns i ACCESS MANAGEMENT SYSTEM administratörsguide.

#868

Kommunikation med mottagaren vid överföring med WebDAV misslyckades och åtkomst via en proxyserver begärdes (HTTP-fel 305: Använd Proxy).
Kontrollera WebDAV-serverns inställningar.
Kontrollera proxyinställningarna.
Ställa in en proxy

#869

Vid överföring med WebDAV mottogs ett svar från mottagaren som indikerade att autentiseringen misslyckades (HTTP-fel 401: Unauthorized).
Kontrollera användarnamn eller lösenord.
Kontrollera WebDAV-serverns säkerhetsinställningar.

#870

Vid överföring med WebDAV mottogs ett svar från mottagaren som indikerade att begäran nekades (HTTP-fel 403: Forbidden).
Skicka igen efter ett tag.
Kontrollera inställningarna för mottagare.
Kontrollera WebDAV-serverns inställningar.

#871

Vid överföring med WebDAV mottogs ett svar från mottagaren som indikerade att den angivna mappen inte hittades (HTTP-fel 404: Not Found/409: Conflict/410: Gone).
Kontrollera inställningarna för mottagare.

#872

Vid överföring med WebDAV mottogs ett svar från mottagaren som indikerade att åtkomst nekades (HTTP-fel 405: Method Not Allowed).
Kontrollera WebDAV-serverns inställningar.

#873

Vid överföring med WebDAV mottogs ett svar från mottagaren som indikerade att proxyautentiseringen misslyckades (HTTP-fel 407: Proxy Authentication Required).
Kontrollera proxyinställningarna.
Ställa in en proxy

#874

Vid överföring med WebDAV mottogs ett svar från mottagaren som indikerade att ett tidsgränsfel inträffade (HTTP-fel 408: Request Timeout).
Skicka igen efter ett tag.
Kontrollera WebDAV-serverns inställningar.

#875

Vid överföring med WebDAV mottogs ett svar från mottagaren som indikerade att överföring med datauppdelning nekades (HTTP-fel 411: Length Required).
Sätt <Anv. Dela upp dat. vid sänd. för WebDAV-sän> till <Av>.
<Anv. Dela upp dat. vid sänd. för WebDAV-sän>
Kontrollera WebDAV-serverns inställningar.

#876

Vid överföring med WebDAV mottogs ett svar som indikerade att datan var för stor för att tas emot (HTTP-fel 413: Request Entity Too Large).
Kontrollera WebDAV-serverns inställningar.

#877

Vid överföring med WebDAV mottogs ett svar från mottagaren som indikerade att URI (värdnamn och sökväg) är för långt (HTTP-fel 414: Request-URI Too Long).
Kontrollera WebDAV-serverns inställningar.

#878

Vid överföring med WebDAV mottogs ett svar från mottagaren som indikerade att en oväntad situation förhindrade att begäran utfördes på serven (HTTP-fel 500: Internal Server Error).
Kontrollera WebDAV-serverns inställningar.

#879

Vid överföring med WebDAV mottogs ett svar från mottagaren som indikerade att servern inte stöder de nödvändiga funktionerna för att utföra begäran (HTTP-fel 501: Not Implemented).
Kontrollera WebDAV-serverns inställningar.
Vid överföring via proxy utan TLS-kommunikation, sätt <Anv. Dela upp dat. vid sänd. för WebDAV-sän> till <Av>.
<Anv. Dela upp dat. vid sänd. för WebDAV-sän>

#880

Vid överföring med WebDAV mottogs ett svar från mottagaren som indikerade att kommunikationen med en uppströms server misslyckades (HTTP-fel 502: Bad Gateway).
Kontrollera WebDAV-serverns inställningar.
Kontrollera proxyserverns inställningar.

#881

Vid överföring med WebDAV mottogs ett svar från mottagaren som indikerade begäran inte kan hanteras för tillfället (HTTP-fel 503: Service Unavailable).
Kontrollera WebDAV-serverns inställningar.

#882

Vid överföring med WebDAV mottogs ett svar från mottagaren som indikerade att kommunikationen med en uppströms server misslyckades (HTTP-fel 504: Gateway Timeout).
Kontrollera WebDAV-serverns inställningar.
Kontrollera proxyserverns inställningar.

#883

Vid överföring med WebDAV mottogs ett svar från mottagaren som indikerade att servern inte stöder de nödvändiga funktionerna för att utföra begäran (HTTP-fel 505: HTTP Version Not Supported).
Kontrollera WebDAV-serverns inställningar.

#884

Vid överföring med WebDAV mottogs ett svar från mottagaren som indikerade att det nödvändiga hårddiskutrymmet för begäran inte kunde säkerställas på servern (HTTP-fel 507: Insufficient Storage).
Kontrollera WebDAV-serverns inställningar.

#885

Vid överföring med WebDAV mottogs ett plötsligt felmeddelande från servern.
Kontrollera WebDAV-serverns inställningar.
Kontrollera proxyserverns inställningar.

#886

Vid överföring med WebDAV mottogs ett svar från mottagaren som indikerade att begäran var ogiltig (HTTP-fel 400: Bad Request).
Vid överföring via proxy utan TLS-kommunikation, sätt <Anv. Dela upp dat. vid sänd. för WebDAV-sän> till <Av>.
<Anv. Dela upp dat. vid sänd. för WebDAV-sän>

#889

Originalet kan inte scannas eller skrivas ut eftersom det är inbäddat med information om jobbegränsning.
Kontrollera jobbegränsningsinformationen eller kontakta din administratör.

#899

Överföring med e-post eller I-fax slutfördes normalt. Dock kanske överföringen inte togs emot av mottagaren eftersom den skickades genom flera servrar.
Fråga mottagaren om överföringen kom fram vid behov.
Faxet skickades normalt från fjärrfaxklienten. Men mottagningen kan vara ofullständig på grund av att sändningen skedde via en fjärrfaxserver.
Kontrollera om faxet skickades i fjärrfaxserverns överföringslogg.
Kontrollera status för servern och nätverket.
Be mottagaren kontrollera att dokumentet har tagits emot korrekt.

#904

Mottagare som har registrerats i <Favoritinställningar> uppdateras inte när adressboken hämtas med hjälp av leverans av enhetsinformation från en enhet i iR/imagePRESS-serien som är ansluten till nätverket.
Registrera <Favoritinställningar> igen från pekskärmen på maskinen.

#905

Jobbet kunde inte köras pga att ett nätverksfel inträffade.
Kontrollera sökvägens längd och åtkomstbehörigheten till servern och om filen eller mappen används.

#918

Kunde inte känna igen originalets QR-kod.
Kontrollera att QR-koden är på rätt plats och i rätt läge och scanna originalet igen.

#919

Ett syntaxfel eller PostScript-fel som överskrider maskinens begränsningar etc. upptäcktes.
Sätt <Print PS Errors> (Inställningar/Registrering) till <På>, skicka jobbet igen, bekräfta innehållet i PostScript-felet och utför jobbet efter att ha löst felet. Mer information finns i ”Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Ställa in maskinen (PS/PCL/UFR II-skrivare))” webbplatsen för handböcker.

#922

Det högsta antalet ark som kan sadelhäftas har uppnåtts. Sadelhäftning kanske kan utföras genom att minska antalet ark.
Kontrollera det maximala antalet ark som kan sadelhäftas och försök igen.

#923

Det går inte att skriva ut på angiven sida av omslaget eller på häftets textsida.
Ändra till en papperstyp som är kompatibel med 2-sidig utskrift och kör jobbet igen.

#924

En funktion har angetts som inte kan kombineras med Eko (utan häftning).
Om du ändrar häftningsposition eller papperstyp kan det gå att binda med Eko (utan häftning).

#925

Ett överföringsfel har uppstått i faxdrivrutinen.
En bildstorlek som inte kan skickas har angivits. Kontrollera bildens storlek.

#927

Ett överföringsfel har uppstått i faxdrivrutinen.
Teckensnitt som inte kan bearbetas finns i datan som mottogs av maskinen från en dator. Kontrollera den mottagna datan.

#928

Ett överföringsfel har uppstått i faxdrivrutinen.
Minnet är fullt eller så har datastorleken överskridit storleken som kan bearbetas vid ett och samma tillfälle. Radera onödiga data eller kontrollera datastorleken.

#929

Ett överföringsfel har uppstått i faxdrivrutinen.
Ett nätverksfel uppstod när maskinen tog emot data från en dator. Kontrollera nätverksanslutningarna och -inställningarna.

#931

Jobbet avbröts eftersom sadelfalsning inte kunde utföras.
Kontrollera inställningarna samt vilken typ av papper du använder samt antalet ark.

#932

Det maximala antalet ark som kan häftas i Eco-läge (klammerfritt) har uppnåtts. Häftning i Eco-läge (klammerfritt) kanske kan utföras genom att minska antalet ark.
Kontrollera det maximala antalet ark som kan häftas i Eco-läge (klammerfritt) och försök igen.

#933

Det högsta antalet ark som kan häftas har uppnåtts. Häftning kanske kan utföras genom att minska antalet ark.
Kontrollera det högsta antalet ark som kan häftas och försök igen.

#934

Ett fel inträffade under ett utskriftsjobb och jobbet raderades eftersom den angivna tidsperioden gick ut.
Lös problemet och utför jobbet igen.
Du kan även ändra tidsperioden för radering eller avaktivera automatisk radering för <Radera pausade jobb automatiskt> (Inställningar/Registrering).
<Radera pausade jobb automatiskt>

#935

Jobbet avbröts och en kopia matades ut utan att bindas eftersom det maximala antalet pappersark som kan bindas i Eco-läge (klammerfritt) uppnåddes.
Kontrollera det maximala antalet ark som kan bindas i Eco-läge (klammerfritt) och försök igen.
Du kan ange vilken åtgärd som ska utföras om det finns för många ark att häfta på en och samma gång.
<Åtgärd vid för många ark att häfta>

#936

Jobbet avbröts och en kopia matades ut utan att häftas eftersom det maximala antalet pappersark som kan häftas uppnåddes.
Kontrollera det maximala antalet ark som kan häftas och försök igen.
Du kan ange vilken åtgärd som ska utföras om det finns för många ark att häfta på en och samma gång.
<Åtgärd vid för många ark att häfta>

#937

Dokumentet matades ut utan att sadelhäftas eftersom det maximala antalet pappersark som kan sadelhäftas uppnåddes.
Sadelhäftning låter dig minska antalet pappersark.
Du kan ange vilken åtgärd som ska utföras om det finns för många ark att häfta på en och samma gång.
<Åtgärd vid för många ark att häfta>

#939

Utskriften har avbrutits på grund av ett fel vid bearbetning av bilddata.
Kör jobbet igen.

Nr 995

Reserverade kommunikationsjobb raderades.
Utför åtgärden igen om det behövs.
9ES0-0WE