Základní operace pro zasílání faxů

Tato část popisuje základní operace pro odesílání faxových dokumentů.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
Když se zobrazí obrazovka pro volbu tloušťky originálu, vyberte tloušťku používaného originálu. (Zobrazí se, je-li položka <Výchozí tloušťka originálu ke skenování z podavače> nastavena na <Vždy zadat>. <Výchozí tloušťka originálu ke skenování z podavače>)
2
Stiskněte tlačítko <Fax>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Zadejte místo určení na obrazovce základních funkcí faxování. Obrazovka základních funkcí faxování
Zadání míst určení z adresáře
Zadání míst určení pomocí tlačítek rychlé volby
Ruční zadání míst určení
Zadání míst určení na serveru LDAP
Chcete-li zkontrolovat podrobné informace o zadaném místu určení, vyberte požadované místo určení pomocí a a stiskněte <Detaily>. Chcete-li odstranit místo určení ze zadaných míst určení, stiskněte <Smaz. m.urč.>.
Změnit lze pouze místa určení zadaná s použitím záložky Nová destinace <Detaily> a místa určení získaná prostřednictvím serveru LDAP.
<VYS. s ECM>, <Rychlost odesílání> a <Dálková> se nezobrazí, když zadáte místo určení ze vzdáleného adresáře.
Provádí-li serverový stroj nastavení informací správce systému, provádí se ověření přístupových práv mezi serverovým a klientským strojem, zatímco klientský stroj přijímá vzdálenou adresu jednodotyková tlačítka. Ověření přístupových práv se provádí pomocí ID správce systému a kódu PIN správce systému nastaveného na serverovém a klientském stroji. Změna ID a kódu PIN správce systému
Dostupnost vzdáleného adresáře / tlačítek na 1 dotek závisí na nastavení informací správce systému pro serverový a klientský stroj, jak je znázorněno níže.
Když serverový stroj provádí nastavení informací správce systému
Když klientský stroj provádí nastavení informací správce systému
ID správce systému a PIN systému pro serverový a klientský stroj jsou shodné
Lze použít vzdálený adresář / jednodotykové tlačítko
Provádí se
Provádí se
Odpovídá
Ano
Neshoduje se
Ne
Neprovádí se
-
Ne
Neprovádí se
Provádí se
-
Ano
Neprovádí se
-
Ano
4
Podle potřeby zadejte nastavení skenování.
Zadání způsobu skenování originálů
Nastavení kvality obrazu
Zvětšení nebo zmenšení
Smazání tmavých okrajů (Smazat rám)
5
Stiskněte  (Start).
Originály se naskenují a spustí se odesílání.
Skenování zrušíte stisknutím tlačítka <Zrušit> nebo  (Stop)  <Ano>.
Když se zobrazí <Stisknutím tlačítka [Start] naskenujete další originál.>
Chcete-li odesílání zrušit, klepněte na tlačítko Zrušení odesílání faxů.
Kontrola celkového počtu zadaných míst určení
V pravé horní části obrazovky je také zobrazen celkový počet zadaných míst určení. To vám umožní před odesláním potvrdit, že je počet míst určení správný.
Odesílání s informacemi odesilatele
Fax můžete odeslat se jménem a faxovým číslem odesilatele. <ID VYS. terminálu>
Kontrola stav odeslaných dokumentů
Na obrazovce <Monitor stavu> můžete zkontrolovat stav odeslaných dokumentů. Po kontrole stavů lze z této obrazovky odeslat faxy opětovně nebo zrušit jejich odeslání. Kontrola stavu a výpisu pro odeslané a přijaté dokumenty
Je-li možnost <Zobrazit oznámení při akceptování úlohy> nastavena na <On>, lze z obrazovky zobrazené po přijetí úlohy odesílání zobrazit obrazovku <Monitor stavu>. <Zobrazit oznámení při akceptování úlohy>
Když dojde k chybě vysílání z důvodu obsazení linky příjemce
Po uplynutí určité doby stroj automaticky provede opakování volby. Nastavení, jako např. počet opakování volby a interval mezi opakováním volby, můžete změnit. <Automatické opakování volby>
Tisk hlášení s výsledky odesílání
Stisknutím <Volby>  <Hlášení o VYS.> na obrazovce základních funkcí faxování můžete nastavit automatický tisk hlášení s výčtem výsledků odesílání.
Pro nastavení u jednotlivých úloh od <Volby> je nutné vybrat <Jen při chybě> nebo <Vyp> v <Hlášení o VYS.> a potom nastavit <Povolit tisk z Volby> na <Zap>.
Když dojde k podání více listů papíru najednou
Skenování se zastaví a na obrazovce se zobrazí hlášení. Pro odstranění zaseknutí postupujte dle pokynů. Po odstranění zaseknutí se zobrazí obrazovka obnovení úlohy. Pokud zařízení chybně zjistí vkládání více listů, stiskněte <Nedetekovat podání více listů> a obnovte skenování.
Chcete-li nastavit stroj předem, aby vás neupozorňoval na vložení více listů, proveďte jednu z následujících operací.
 Při každém odeslání stiskněte <Volby> na obrazovce Základní vlastnosti faxu vyberte <Detekce podání více listů podav.> a deaktivujte nastavení.
 Nastavte možnost <Nastavit detekci podání více listů podav. jako Výchozí> na hodnotu <Vyp>. <Nastavit detekci podání více listů podav. jako Výchozí>
Pokud jsou fotografie v zaslaném obrazu příliš tmavé nebo pokud nelze odebrat světlé barvy na pozadí barevných originálů.
Kvalita odeslaných obrazů může být zlepšena, pokud budou splněny následující podmínky / nastavení.
Typ úlohy: Fax (paměťová odesílání) nebo Skenovat a odeslat (Fax/I-fax)
<Vybrat barvu>: <Černá a bílá> (Skenovat a odeslat)
<Typ originálu>: <Text>
<Sytost>  <Sytost pozadí>: <Auto>
<Rozlišení>: 200 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi*, 400 dpi x 400 dpi nebo 600 dpi x 600 dpi*
*Může být nastaveno na Skenovat a odeslat
<Priorita rychl./kvality obrazu pro Č/B skenování>  Fax./I-fax. úlohy odesílání: <Priorita kvality> (<Priorita rychl./kvality obrazu pro Č/B skenování>)
Pokud je nastaveno několik telefonních linek
Můžete si vybrat telefonní linku pro odesílání faxů, a to stisknutím <Volby>  <Vybrat linku>. Instrukce k zadání nastavení faxové linky, viz Nastavení faxové linky.
TIPY
Ukládání kopie odeslaného dokumentu
Stroj lze nastavit tak, aby se na souborový server automaticky uložila kopie odeslaného dokumentu. Kopie se převede do podoby elektronického souboru, např. PDF, a uloží se. Tak můžete snadno zkontrolovat jeho obsah z počítače. Ukládání kopie odeslaného dokumentu
Výběr jména odesilatele
Stisknete-li na obrazovce základních funkcí faxování <Volby>  <Jméno odesilatele (TTI)>, ze seznamu uložených jmen odesilatelů můžete vybrat jméno, které chcete zahrnout do informací o odesilateli. <Uložit jméno odesilatele (TTI)>
Při přihlášení pomocí služby Autentizace uživatele se přihlašovací jméno zobrazí v položce <100> Jméno odesílatele (TTI).
Kontrola naskenovaných originálů před jejich odesláním
Naskenované originály lze před jejich odesláním zkontrolovat na obrazovce náhledu. Kontrola naskenovaných obrazů před jejich odesláním (Náhled)
Uložení často používaných nastavení
Často používaná místa určení a nastavení skenování můžete společně uložit do tlačítka stroje a poté je později používat. Po stisknutí uloženého tlačítka při skenování originálů pak můžete rychle dokončit svá nastavení. Uložení kombinace často používaných funkcí
9ESS-08H