<Opcions d'impressió>

Especifiqueu les opcions d'impressió que són comunes a totes les funcions.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Prioritat d'impressió>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>
Podeu establir que un treball amb una prioritat més alta s'imprimeixi un cop completat el treball que s'està processant en aquest moment.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Prioritat d'impressió>
<Còpia>: 1, 2, 3
C
Settings/Registration Basic Information
<Impressora>: 1, 2, 3
C
Settings/Registration Basic Information
<Fitxers desats>, <Rebre/Fax>, <Altres>: 1, 2, 3
C
Settings/Registration Basic Information
Si s'ha especificat la mateixa prioritat d'impressió per a diverses funcions, la impressió comença amb el primer treball d'impressió processat.
La impressió prioritària no es realitza fins que finalitza el treball en curs. No obstant això, si el treball actual s'atura, pot començar la impressió d'un altre treball, depenent de les opcions corresponents.

<Prioritzar text/foto quan ACS reconeix com B/N>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>
Podeu establir la qualitat que s'utilitzarà quan es detecti que un original és en blanc i negre amb selecció automàtica de color.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Prioritzar text/foto quan ACS reconeix com B/N>
<Prioritzar text>, <Prioritzar fotos>
B
Settings/Registration Basic Information
Si establiu <Prioritzar text> en aquesta opció i el mode <Auto (Color/B/N)> de <Selecció color> determina que l'original és en blanc i negre, el document es processarà com si hàgiu seleccionat <Text> com a opció de tipus d'original, encara que hàgiu seleccionat un mode que no sigui <Text> per a <Tipus d'original> a <Còpia>.

<Color conversió amb color específic per impr. bicolor>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>
Podeu seleccionar el color que s'utilitza per imprimir amb el mode bicolor, que imprimeix en negre i en un color especificat. El mode bicolor pot establir-se per a còpies i impressions. Aquesta opció està relacionada amb el mode bicolor per a impressions i el mode bicolor per a còpies.
Tots els colors cromàtics: Especifica el color que s'utilitza per a tots els colors cromàtics de l'original (o les dades d'imatge) que no siguin el negre.
Només colors aproximats: S'utilitza el color només per al color especificat (o colors aproximats) i el negre per a la resta de colors cromàtics de l'original (o les dades d'imatge).
Exemple de colors substituïts i opcions
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Color conversió amb color específic per impr. bicolor>
<Tots els colors cromàtics>, <Només colors aproximats>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Opc. pred. impressió informes>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>
Especifiqueu les opcions predeterminades que s'utilitzen quan s'imprimeixen informes com l'informe de TX i l'informe de gestió de comunicacions.

<Desar caràcters per Numerar pàg./Filigrana>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>
Podeu desar/editar/eliminar text definit per l'usuari per a <Numerar pàgines>/<Filigrana>. Això és útil si sempre utilitzeu el mateix text o la mateixa filigrana per a <Filigrana> a <Filigrana de seguretat> i <Numerar pàgines> i <Filigrana> a les funcions de còpia i bústia d'usuari.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desar caràcters per Numerar pàg./Filigrana>
<Desar>, <Editar>, <Eliminar>
C
Settings/Registration Basic Information
Per obtenir més informació sobre <Filigrana> a <Filigrana de seguretat>, i <Numerar pàgines> i sobre <Filigrana>, vegeu Inclusió de números i símbols a les còpies i Incrustació del text "ALT SECRET" (Filigrana de seguretat).
Podeu desar fins a 30 cadenes de text definides per l'usuari per a filigranes i números de pàgina.

<Opcions accessori per numerar jocs còpies>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>
A més de Numerar jocs còpies, podeu afegir Nom d'usuari, Data, i Text a la impressió.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions accessori per numerar jocs còpies>
Seleccionar opció
<Opc. de números>: <On>, <Off>
No
B
Settings/Registration Basic Information
<ID/Nom d'usuari>: <On>, <Off>
<Data>: <On>, <Off>
<Text>: <On>, <Off>
No
B
Settings/Registration Basic Information
Ajusts de data (<dd/mm/yyyy>, <yyyy/mm/dd>, <mm/dd/yyyy>, <yyyy.mm.dd>, <mm.dd.yyyy>, <dd.mm.yyyy>)
No
B
Settings/Registration Basic Information
Establir caràcters (<Introduir>, seleccioneu entre els caràcters desats)
No
B
Settings/Registration Basic Information
Opcions d'alineació (<Alinear a l'esquerra>, <Alinear al centre>, <Alinear a la dreta>)
No
B
Settings/Registration Basic Information

<Impressió obligat. de la informació de reconeixement>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>
Podeu forçar l'equip perquè imprimeixi l'ID d'usuari, la data, l'adreça IP o el número de sèrie de l'equip a la impressió. Impressió d'informació d'usuaris en documents
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Impressió obligat. de la informació de reconeixement>
<On>, <Off>
No
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Funció de destinació>: <Còpia> (<On>, <Off>), <Impressora> (<On>, <Off>), <Fitxers desats> (<On>, <Off>)
No
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Posició>: <Superior esquerra>, <Superior dreta>, <Inferior esquerra>, <Inferior dreta>
No
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Establir detalls>
No
No
B
Settings/Registration Basic Information
No es poden imprimir adreces IPv6.

<Opcions filigrana seguretat>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>
Especifiqueu les opcions per a la funció de filigrana de seguretat.

<Sortir ràpidament del mode repòs per imprimir treball>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>
Si dueu a terme la impressió LPD/RAW mentre l'equip està en mode de repòs, pot ser que trigui una estona a imprimir. Si aquesta opció està establerta en <On>, aquest temps es pot reduir.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Sortir ràpidament del mode repòs per imprimir treball>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Autoeliminar treballs suspesos>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>
Si aquesta opció està establerta en <On> i un treball se suspèn per un encallament de paper, etc., l'equip elimina el treball de manera automàtica després del període de temps establert.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Autoeliminar treballs suspesos>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
De 0 a 5 a 999 min
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Per retenir un treball suspès sense eliminar-lo automàticament, vegeu <Temps per a treballs suspesos>.
9EF4-0K5