Ustawianie adresu IPv6

Poniżej przedstawiono rodzaje adresów IPv6. W razie konieczności, należy je zarejestrować. Można zarejestrować do czterech adresów bezstanowych. W razie konieczności, przeprowadź test łączności.
Typ
Wyjaśnienie
Zakres adresu lokalnego
Adresy, które mogą być określane wyłącznie w danym zakresie i które są automatycznie tworzone bez wprowadzania jakichkolwiek ustawień. Nie mogą wykraczać poza zakres dopuszczalny dla rutera.
Adres bezstanowy
Adresy tworzone automatycznie na podstawie prefiksu określanego przez ruter i adres MAC urządzenia, nawet w środowisku bez serwera DHCP.
Adres ręczny
Adresy wprowadzane ręcznie. Długość prefiksu i domyślny adres rutera są określane.
Adres stanowy
Adresy uzyskane z serwera DHCP.

Ustawianie adresu IPv6

1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia TCP/IP>  <Ustawienia IPv6>.
3
Naciśnij <Użyj IPv6>  <Włącz> <OK>, aby aktywować ustawienia IPv6.
4
Ustaw adres IP.
Ustaw adres IPv6 zgodnie z wykorzystywanym środowiskiem i przeznaczeniem.
Ustawianie adresu bezstanowego
1
Naciśnij <Ustawienia Adresu Bezstanowego>.
2
Naciśnij <Włącz>  <OK>.
Ustawianie adresu ręcznego
1
Naciśnij <Ustawienia adresu wprow. ręcznie>.
2
Naciśnij na <Włącz> w <Użyj adresu wprow. ręcznie> i wprowadź niezbędne ustawienia.
 <Użyj adresu wprow. ręcznie>
Naciśnij <Włącz>.
 <Adres Ręczny>
Naciśnij na przycisk <Adres Ręczny> i wprowadź adres. Nie może być wykorzystać poniższych adresów.
Adresy rozpoczynające się od „ff” (adresy multiemisji)
Adresy rozpoczynające się od „0”
Adresy zgodne z IPv4 (adresy IPv6, w których górne 96 bitów ma wartość „0”, a adres IPv4 zawarty jest w dolnych 32 bitach)
Adresy mapowane IPv4 (adresy IPv6, w których górne 96 bitów ma wartość „0:0:0:0:ffff:”, a adres IPv4 zawarty jest w dolnych 32 bitach).
 <Dług. Prefiksu>
Długość sekcji adresu sieciowego może być zmieniana.
 <Domyślny Adres Rutera>
Naciśnij na <Domyślny Adres Rutera> i wprowadź adres. Nie może być wykorzystać poniższych adresów.
Adresy rozpoczynające się od „ff” (adresy multiemisji).
Adresy rozpoczynające się od „0”
Jeżeli nie określisz adresu, pozostaw tę kolumnę pustą.
Ustawianie adresu stanowego
1
Naciśnij <Użyj DHCPv6>.
2
Naciśnij <Włącz>  <OK>.
Naciśnij <Włącz> dla <Pozyskaj tylko prefiks adresu stanowego>, aby pobrać tylko pierwszą połowę adresy stanowego z serwera DHCP, używając DHCPv6. <Pozyskaj tylko prefiks adresu stanowego>
5
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja) <Tak>.

Przeprowadzenie testu połączenia dla adresu IPv6

Gdy urządzenie zostanie prawidłowo podłączone, ekran logowania do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) może być wyświetlony z poziomu komputera (Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)). Jeżeli nie posiadasz komputera, potwierdź prawidłowość połączenia za pomocą poniższych czynności.
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia TCP/IP>  <Ustawienia IPv6>  <Komenda PING>  Wpisz adres jakiegokolwiek innego urządzenia, którego używasz, lub nazwę hosta  <Start>
Jeżeli urządzenie zostanie połączone prawidłowo, wyświetlony zostanie komunikat <Odpowiedź z hosta.>.
Nawet, jeżeli adresy IP są ustawione prawidłowo i jeżeli urządzenie jest podłączone do koncentratora przełączającego, urządzenie może nie być połączone z siecią. W takiej sytuacji, opóźnij czas rozpoczęcia komunikacji i spróbuj się połączyć ponownie. Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią
9EHX-03R