Отмяна на изпращането на факсове

Можете да отмените сканирането на оригинали или изпращането на факсове, които се изпращат или изчакват да бъдат изпратени.

Отмяна на сканиране на оригинали

1
Натиснете <Отказ> на показания екран или  (Стоп).
2
Натиснете <Да>.
Сканирането на оригинали се отказва.

Отказване на изпращане на факсове, които са в процес на изпращане или изчакват изпращане

1
Натиснете <Към Сист.контр.> на показания екран или  (Сист. контрол).
2
Натиснете <Изпращане> <Статус на задч.>.
3
Изберете <Факс>.
Показва се списък със задачите, които са в процес на изпращане или изчакват изпращане.
4
Изберете задачата за отказване и натиснете <Отказ>.
5
Натиснете <Да>.
Изпращането на факс се отказва.
За незабавно отказване на задача, която е в процес на изпращане
Ако натиснете  (Стоп) на контролния панел, за да отмените задача за факс, докато тя е в процес на изпращане, ще се появи съобщението <Желаете ли да отмените следната задача за изпращане?>. Натиснете <Да> за отказване на изпращането на факс.
Можете да изберете <Последна получена задача> или <Задача, която се изпраща> за избиране на задачата за отказване. <Задача за отмяна при натискане на Стоп>
Натиснете (Стоп), когато има няколко задачи за изпращане, за да се изведе екранът за избиране на задачата за изпращане, която ще бъде отказана. Ако задачата за изпращане, която искате да откажете, не се покаже, натиснете <Пров. на др. задачи> за показване на <Зад. за изпращане>. Изберете задачата, която искате да откажете, и натиснете <Отказ>.
9CX5-078