<Общи настройки>

Задайте настройките, общи за функцията за изпращане.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.
Елемент, маркиран със звездичка (*)
Появява се единствено ако машината ви има факс функция.

<Регистриране на предпочитани настройки>/<Редактиране на предпочитани настройки>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Може да запаметите често използваните настройки в бутон на машината, който да използвате по-късно при сканиране. Може също да присвоите име на този бутон и да въведете коментар. Може също да изтриете или преименувате запаметените настройки. Регистриране на комбинация от често използвани функции
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Регистриране на предпочитани настройки>
Потвърдете настройките
Да
Да
Не
C
Favorite Settings
Изберете местоположение: <M1> до <M18>
Да
Да
Не
C
Favorite Settings
<Извежд. коментари>:
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Не
C
Settings/Registration Basic Information
<Име>, <Коментар>
Да
Да
Не
C
Favorite Settings
<Редактир. на предпоч. настр.>
Изберете бутона: <M1> до <M18>
Да
Да
Не
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Извежд. коментари>:
<Вкл.>, <Изкл.>
<Изтр-не>, <Проверка съдърж.>, <Преимену- ване>
<Бърз достъп 2>:
<Оригинали с разл. формат>, всеки режим, <Не е присъединен>

<Извежд.потвържд.за предпоч.настройки>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Може да изберете дали да се показва екран за потвърждаване, когато отново извиквате "Предпоч. настройки".
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Извежд.потвържд.за предпоч.настройки>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Не
C
Settings/Registration Basic Information

<Екран по подразбиране>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Може да зададете екрана, който да се показва, когато се натисне <Сканиране и изпращане> или  (Нулир.).
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Екран по подразбиране>
<Стандартна>, <Съкратено набиране>, <Предпочитани настройки>, <Адресна книга>
Да
Да
Не
C
Settings/Registration Basic Information

<Ограничаване на използване на адресна книга>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Може да изберете дали да скриете адресната книга и бутоните с едно докосване на екрана с основните функции за сканиране и т. н., както и това, дали да ограничите използването на адресната книга.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Ограничаване на използване на адресна книга>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Не
C
Settings/Registration Basic Information

<Промяна на настр. по подразбиране>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Може да промените настройките, запаметени като такива по подразбиране за функцията <Сканиране и изпращане>.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Промяна на настр. по подразбиране>
<Регистрир.>, <Инициали- зиране>
Да
Да
Не
C
Предпочитани настройки

<Регистриране опции за бърз достъп>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Може да запаметите режимите в бутоните за пряк път на екрана <Сканиране и изпращане>. Тази функция е полезна, когато искате да запаметите често използвани функции.Персонализиране на екрана с основни функции
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Регистриране опции за бърз достъп>
<Бърз достъп 1>:
<2-странен оригинал>, всеки режим, <Не е присъединен>
Да
Да
Не
C
Предпочитани настройки
<Бърз достъп 2>:
<Оригинали с разл. формат>, всеки режим, <Не е присъединен>

<Отчет резултати от изпращане>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Отчетът за изпращане е отчет, който ви позволява да проверите дали документите са изпратени правилно към желаните дестинации. На машината може да бъде зададено да отпечатва този отчет автоматично, след като документите бъдат изпратени, или само когато възникне грешка в изпращането. Може също да зададете настройката да се отпечатва първата част от документа като част от отчета, за да ви напомня за съдържанието на документа. Отчет за изпращане
<Позволи печат от Опции> може да бъде зададено, ако е избрано <Само при грешка> или <Изкл.>. Ако зададете <Позволи печат от Опции> да бъде <Вкл.>, може да зададете от <Настройки> дали за всяка задача да се отпечатва отчет за изпращане.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Отчет резултати от изпращане>
<Само при грешка>, <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Когато е избрано <Само при грешка>:
<Позволи печат от Опции>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Отчет с Изпратено изображение>: <Вкл.>, <Изкл.>
Когато е избрано <Вкл.>:
<Отчет с Изпратено изображение>: <Вкл.>, <Изкл.>  
Когато е избрано <Изкл.>:
<Позволи печат от Опции>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Отчет с Изпратено изображение>: <Вкл.>, <Изкл.>
Когато изпращате цветен документ, не може да се използва <Отчет с Изпратено изображение> за прикачване на изображение, конвертирано в черно-бяло.
Тази настройка е свързана с настройката <Отчет резултати от изпращане> в <Настройки> за всяка функция.

<Отчет за управление на комуникацията>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Може да отпечатате или изпратите като отчет регистрите за изпращане/получаване на документа. На машината може да бъде зададено да отпечата или изпрати този отчет, когато бъде достигнат зададен брой комуникации (100 до 1 000) или в определен час. Отчетите за изпращане/получаване могат също да бъдат отпечатани или изпратени поотделно. Отчет за управление на комуникацията
Когато отчетът бъде изпратен като данни, той се изпраща във файлов формат CSV.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Отчет за управление на комуникацията>
<Отпеч./изпращ. за всеки зад. брой изпращ.>: <Отпечатване>, <Изпращане>, <Изкл.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Брой изпращания: 100 до 1000
<Отпечатв./изпращ. в зададен час>: <Отпечатване>, <Изпращане>, <Изкл.>
Задайте време за печат: 00:00 до 23:59
<Печат зад. за Изпращане/Получаване поотделно>: Вкл., Изкл.
<Дестинация>

<Идентификация на изпращащия терминал>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Може да изберете дали когато изпращате факс/I-факс, в началото на изпратения документ да се добавя информация за изпращача. Отпечатва се информация като номер на факса, име и I-факс адрес на машината, което позволява на получателя да провери кой изпраща документа.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Идентификация на изпращащия терминал>
<Отпечатване>, <Без отпечатване>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Позиция на отпечатване>: <В зоната на изображението>, <Извън зоната на изображението>
<Извеждане на име на устройство за дестин.>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Маркиране номер като>: <Факс>, <ТЕЛ.>
Информацията, запаметена в <Регистриране на тел. номер на машината> и <Регистриране на име на устройство> се отпечатва като информация за изпращача. Настройки на факс линия
Когато отпечатвате името на изпращача вместо името на устройството, запаметете това име в <Регистриране на име на изпращач (ИИТ)> и го задайте от <Име на изпращач (ИИТ)>. Работа с факс
Модели с опционална функция за факс
Настройките за сървърната машина се използват, когато се изпращат отдалечени факсове.

<Изтриване неизпълнени задачи за изпращ.>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Може да изберете дали когато възникне грешка при изпращане/записване автоматично да се изтрива документът от паметта. Ако изберете <Изкл.>, това ви позволява да изпратите/запишете отново документите, които не са успели да бъдат изпратен/записани.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Изтриване неизпълнени задачи за изпращ.>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Ако този режим се зададе да бъде <Изкл.>, състоянието на всяка задача с грешка при препращане ще бъде записано в <Статус на задч.> на екрана <Сист. контрол>.

<Брой повторни опити>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Може да зададете колко пъти машината да се опитва автоматично да изпрати отново данните, когато данните не могат да бъдат изпратени, защото получателят е зает да изпраща или получава, или възниква грешка.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Брой повторни опити>
0 до 3 до 5 пъти
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Тази настройка е деактивирана при изпращане на факсове.

<Съотношение за компресиране на данни>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Може да настроите коефициента на компресиране данни за сканирани цветни/в градации на сивото изображения.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Съотношение за компресиране на данни>
<Високо съотношение>, <Нормална>, <Ниско съотношение>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Ако искате да изберете "компактен" или "trace & smooth" файлов формат за PDF файлове или да изберете "компактен" за XPS файлов формат, се препоръчва да зададете <Съотношение за компресиране на данни> да бъде <Нормално> или <Ниско съотношение>. Ако го зададете да бъде <Високо съотношение>, изображенията може да бъдат изведени с ниско качество, даже и да сте избрали <Приор. на качество> в <Генериране на файл> <Ниво на кач.на изобр.за Компактен>.
Тази настройка е деактивирана при изпращане на факсове.

<Гама стойност за YCbCr изпращане>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Ако изпращате документ в цвят или в нива на сивото, може да определите стойността на параметъра гама, която да се използва при конвертиране на данните от сканирано RGB изображение към YCbCr. Може да репродуцирате изображението с оптимално качество на изображението при получателя, като зададете подходяща стойност на параметъра гама.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Гама стойност за YCbCr изпращане>
<Гама 1,0>, <Гама 1,4>, <Гама 1,8>, <Гама 2,2>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Тази настройка е деактивирана за следните файлови формати:
PDF; Компактен
XPS; Компактен
PDF; Trace&Smooth
Тази настройка е деактивирана при изпращане на факсове.

<Използв. Изпр.разд.данни за WebDAV изпр.>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Може да разделите данните на порции, когато ги изпращате с WebDAV. Кодирането на части е функция за изпращане на файл с неизвестен размер, като го разделите на порции с известна дължина. То позволява времето за изпращане да бъде намалено, защото не е необходимо размерът на файла да бъде изчислен, преди да бъде изпратен.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Използв. Изпр.разд.данни за WebDAV изпр.>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Може да не успеете да изпратите файл чрез кодиране на части в зависимост от определени условия за WebDAV сървъра и прокси сървъра.

<Потвържд. TLS сертиф. за WebDAV изпр.>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Може да проверите дали сертификатът на TLS сървъра е валиден, когато изпращате чрез WebDAV. Може да проверите валидността на сертификата и надеждността на веригата сертификати, както и да потвърдите общото име (CN ­ Common Name).
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Потвържд. TLS сертиф. за WebDAV изпр.>
<Вкл.>, <Изкл.>
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Когато е избрано <Вкл.>:
<CN>: Вкл., Изкл.
Ако не проверите сертификата, се извършва TLS комуникация, даже и при невалиден сертификат.
Ако има проблем със сертификата, WebDAV изпращането ще бъде неуспешно.

<Потвържд. TLS сертификат за FTPS изпр.>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Може да проверите дали сертификатът на TLS сървъра е валиден, когато изпращате чрез FTPS. Може да проверите валидността на сертификата и надеждността на веригата сертификати, както и да потвърдите общото име (CN – Common Name).
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Потвържд. TLS сертификат за FTPS изпр.>
<Вкл.>, <Изкл.>
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Когато е избрано <Вкл.>:
<CN>: Вкл., Изкл.

<Ограничаване нови дестинации>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Когато изпращате факсове и сканирани данни, наличните дестинации могат да бъдат ограничени по следните три начина, за да се гарантира, че потребителите не могат да задават дестинация чрез въвеждане на текст.
Дестинации, запаметени в адресната книга и бутони с едно докосване
Дестинации, зададени в <Предпочитани настройки> и <Изпращане към себе си>
Дестинации, които могат да бъдат потърсени с LDAP сървър
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Ограничаване нови дестинации>
<Факс>*1: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<E-Mail>: <Вкл.>, <Изкл.>
<I-факс>: <Вкл.>, <Изкл.>
<Файл>: <Вкл.>, <Изкл.>
*1 Появява се единствено ако машината ви има факс функция.

<Добавяне винаги п-с устр-во при изпращ.>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Може да изберете дали винаги да добавяте сигнатура на устройството към изпращаните PDF/XPS файлове.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Добавяне винаги п-с устр-во при изпращ.>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Когато е избрано <Вкл.>:
<Ограничаване на файлови формати>: <Вкл.>, <Изкл.>
Ако зададете <Ограничаване на файлови формати> да бъде <Вкл.>, не може да бъдат изпращани файлове, различни от PDF/XPS файлове.

<Огранич.на E-mail за изпращ.към себе си>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Може да ограничите дестинацията, която може да бъде задавана, когато изпращате имейл до имейл адреса на потребителя, който е влязъл. Тази настройка ви дава възможност да предотвратявате изтичане на информация поради предаване до грешна дестинация.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Огранич.на E-mail за изпращ.към себе си>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Тази настройка важи за потребители в ролята на GeneralUser.

<Огран. изпращ.на файл към персон.папка>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Може да ограничите дестинацията, която може да бъде задавана, когато записвате във файлов сървър до специалната папка на потребителя, който е влязъл. Тази настройка ви дава възможност да предотвратявате изтичане на информация поради предаване до грешна дестинация.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Огран. изпращ.на файл към персон.папка>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Тази настройка важи за потребители в ролята на GeneralUser.

<Метод на спецификация на персон. папка>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Персонална папка е отделна папка, която може да бъде използвана от потребител, влязъл с управление на личното удостоверяване. Споделени папки и файлови сървъри могат да бъдат задавани и използвани като персонална папка. Конфигуриране на персонални папки
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Метод на спецификация на персон. папка>
<Начална папка>, <Регистриране за всеки потребител>, <Използване на сървър за вход>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Когато е избрано <Начална папка>:
<Задаване>, <Използване инф. автент.за вс. потр.>
<Задаване>: <Протокол>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Име на хост>, <Път на папка>
Когато е избрано <Използване на сървър за вход>:
<Използване инф. автент.за вс. потр.>
Персонална папка е папка, споделяна от следните екрани.
<Сканиране и изпращане>
<Мрежа> в <Сканиране и запаметяване>
<Мрежа> в <Достъп запм.файлове>

<Ограничав. повторно изпращ. от регистър> *

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Може да изберете дали да не позволявате на потребителите да извикват повторно регистрите за дестинациите и настройките за сканиране, зададени в миналото. Ако изберете <Вкл.>, това скрива бутоните <Предходни настр.> както на екрана "Основни функции за факс", така и на екрана "Основни функции за сканиране".
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Ограничав. повторно изпращ. от регистър>
<Вкл.>, <Изкл.>
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Архив. изпрат. документ> *

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Може да запишете копие на изпратен факс в предварително зададена дестинация (имейл или файлов сървър и т. н.). Записване на копие на изпратения документ
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Архив. изпрат. документ>
<Използв. на настр. за архивиране на изпратен документ>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Когато е избрано <Вкл.>:
<Мест. на рез. копие>: Избор на адреси, Подробни данни за адреса, Запаметяване на адреси
<Име на папка>: <Информация за изпращача>, <Дата>, <Изкл. (Не създавай)>
<Файлов формат>: <TIFF>, <PDF>

<Извежд. съобщение, когато задачата е приета>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Може да изберете дали да бъде показван екран, който да ви подканва да проверите състоянието на комуникацията, след като документите са изпратени/записани с помощта на <Факс> или <Сканиране и изпращане> (Екран <Начало>).
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Извежд. съобщение, когато задачата е приета>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Не
C
Settings/Registration Basic Information

<Задача за отмяна при натискане на Стоп>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Изберете задачата за изпращане, която да бъде отменена при натискане на бутона "Стоп" по време на обработка на задача за изпращане на функцията "Факс" или функцията "Сканиране и изпращане". Може да изберете <Последна получена задача> или <Задача, която се изпраща>.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Задача за отмяна при натискане на Стоп>
<Последна получена задача>, <Задача, която се изпраща>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Ако сте избрали <Задача, която се изпраща> и машината има няколко факс линии, които в момента се използват за изпращане, последната от тези задачи се отменя.

<Показ. предупр. настр. дестин., извик. от хронолог.>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>
Изберете дали да се показва предупреждение, когато добавяте дестинация за изпратено задание, извикано от хронологията.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Показ. предупр. настр. дестин., извик. от хронолог.>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
9CX5-0K6