Използване на отдалечени факсове

Дори и ако имате мултифункционален принтер без възможност за факс, можете да използвате принтера за изпращане и получаване на факсове през друг мултифункционален принтер с функционалност за факс, ако двата принтера са в една и съща мрежа. В такъв случай принтерът с факс функционалност и принтерът без факс функционалност могат да се свържат съответно към сървърна машина и клиентска машина. Споделянето на факс функционалност и линии за комуникация намалява началните инвестирани разходи и предлага ефективна употреба на факс функциите.
Преди да използвате отдалечен факс
Трябва да посочите настройките предварително, така че машината да може да се използва като сървър или клиентска машина.
Настройки за сървърни машини <Изпращане> <Настройки за отдалечен факс>
Настройки за клиентски машини <Изпращане> <Настройки за отдлч. изпращане на факс>
За да използвате тази функция
Трябва предварително да инсталирате опция. Системни опции
Изпращане на факс
Можете да изпратите факс от клиентска машина по същия начин като нормален факс. Основни операции за изпращане на факсове
Получаване на факс
Факсовете, получени на сървърна машина, се конвертират в I-факсове и се препращат към клиентска машина. Трябва да посочите настройките за препращане от сървърна машина на I-факсове към клиентска машина и за получаване на I-факсове от клиентската машина.
Настройки за сървърни машини <Настройки за препращане>
Настройки за клиентски машини Настройки за комуникация по имейл/I-факс
Когато се покаже екранът за въвеждане на код и парола на отдел, въведете кода и паролата, регистрирани в сървърната машина.
Информацията от изпращача на факс, изпратен от клиентската машина, се отпечатва според настройката в сървърната машина. <Идентификация на изпращащия терминал>
9CX5-088