Špecifikácie zobrazenia časového prehľadu

V časovom prehľade sa zobrazujú nasledujúce dva typy údajov.
Informácie o ikonách a položkách zobrazených v časovom prehľade nájdete v časti Položky zobrazené v časovom prehľade.
K dispozícii je možnosť zobrazenia pre každého prihláseného používateľa. Ak používateľ nie je prihlásený, pre používateľov, ktorí nepoužívajú overovanie (napríklad neoverení používatelia alebo hostia), sa môže zobraziť zdieľaný časový prehľad. Podľa potreby zmeňte nastavenia položiek <Povoliť neovereným užívateľom použiť časový prehľad> a <Povoliť všetkým prihl. užív. použiť časový prehľad>. Prispôsobenie obrazovky <Domov>
Časový prehľad pre používateľov, ktorí nepoužívajú overenie, ako sú napríklad neoverení používatelia a hostia, sa uchováva, keď je pre možnosť <Nastavenia rýchleho spustenia pre hl. napáj.> nastavený stav <Zap.> a vykoná sa rýchle spustenie. Keď sa vypne napájanie a pre možnosť <Nastavenia rýchleho spustenia pre hl. napáj.> je nastavený stav <Vyp.> alebo nebolo možné vykonať rýchle spustenie, časový prehľad pre používateľov, ktorí nepoužívajú overenie, ako sú napríklad neoverení používatelia a hostia, sa vymaže.
Časový prehľad nemožno importovať/exportovať. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení

História nastavení

Časový prehľad je užitočný pre používateľov, ktorí opakovane používajú rovnaké nastavenia a miesta určenia pre funkcie ako „Kopírovať“ a „Skenovať a odoslať“. História použitých nastavení sa pridáva automaticky na časový prehľad. Jej stlačením je možné vyvolať identické nastavenia.
V časovom prehľade sa zobrazujú nastavenia nasledujúcich funkcií.
Kopírovať
Fax
Skenovať a odoslať
Skenovať a uložiť (Sieť)
Prejsť k ulož. súborom (Tlač súborov v umiestnení Sieť)
V časovom prehľade sa v chronologickom poradí zachováva posledných 10 položiek z histórie. História starších úloh sa z časového prehľadu vymaže. V prípade opätovného použitia predposlednej úlohy sa poradie dvoch posledných úloh prehodí, ale čísla úloh v časovom prehľade zostávajú nezmenené. Ak však po vyvolaní dôjde k zmene nastavení, už sa považujú za nové nastavenia.
Ak chcete vymazať automaticky pridanú históriu alebo uložiť nastavenia danej histórie na obrazovku <Domov> v podobe tlačidla Osobné/Zdieľané, stlačte a podržte históriu. V prípade uloženia tlačidla Osobné/Zdieľané z časového prehľadu však nie je možné nastaviť položky <Zobraziť potvrdzovacie okno pri obnove> a <Spustiť operáciu pre obnovu (Operácia sa spustí po stlačení tlačidla.)>. Uloženie tlačidiel Osobné/Zdieľané
Keď je pre možnosť <Zakázať opätovné odoslanie z výpisu> nastavený stav <Zap.>, história úloh „Fax“ a „Skenovať a odoslať“ sa neuchováva v časovom prehľade.
V časovom prehľade pre každého prihláseného používateľa môžu byť zahrnuté nasledujúce heslá.
Heslá na prihlasovanie do cieľových súborových serverov pre úlohy Skenovať a odoslať
Šifrovacie heslá pre úlohy Skenovať a uložiť (<Na otvorenie dok. je nutné heslo> a <Na zmenu povolenia je nutné heslo>)
Zahrnutie hesla do časového prehľadu prihláseného používateľa sa dá meniť v možnosti <Zakázať ukladanie overovacieho hesla do pamäte>. Heslo v časti <Heslo> pre funkciu faxu sa však uchováva v časovom prehľade bez ohľadu na nastavenie možnosti <Zakázať ukladanie overovacieho hesla do pamäte>.
Heslo sa neuchováva v časovom prehľade pre neoverených používateľov a hostí bez ohľadu na nastavenie možnosti <Zakázať ukladanie overovacieho hesla do pamäte>. Ak je však v časti <Heslo> nastavené heslo pre funkciu faxu, nezobrazuje sa v časovom prehľade.
Ak je pre možnosť <Spravovať prístupové čísla tel. zoznamu> nastavený stav <Zap.>, denník odoslaných úloh („Fax“ a „Skenovať a odoslať“) pre neoverených používateľov a hostí sa nezobrazuje v časovom prehľade.
Históriu nastavení prihláseného používateľa možno zdieľať s viacerými zariadeniami ako personalizované údaje pomocou nastavení synchronizácie. Zoznam položiek, ktoré možno prispôsobiť
Funkcia Prejsť k ulož. súborom umožní uložiť súbory na časový prehľad spolu s nastaveniami, ktoré boli použité pri tlači. Nie je možné vybrať iný súbor a znova použiť iba nastavenia. Zodpovedajúce nastavenia časového prehľadu tiež nie je možné použiť, ak bol súbor odstránený alebo presunutý.

Oznámenia

Ak má prihlásený používateľ nevytlačené úlohy, zobrazia sa upozornenia. Tlač je možné spustiť zobrazením obrazovky tlače zo zobrazeného časového prehľadu.
Upozornenia sa v časovom prehľade nezobrazujú, ak je položka <Osobné> v nastavení <Nastavenia zobrazenia zoznamu úloh> nastavená na <Vyp.>.
Ak je položka <Zobraziť úlohy iného užív.> nastavená na <Zap.>, v upozorneniach sa zobrazí celkový počet nevytlačených úloh prihláseného používateľa a nevytlačené úlohy ostatných používateľov.
A13Y-03Y