Odosielanie faxov I-Fax

1
Vložte originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Skenovať a odoslať>. Obrazovka <Domov>
3
Špecifikujte miesto určenia na obrazovke základných funkcií skenovania. Obrazovka základných funkcií skenovania
Špecifikovanie miest určenia z adresára
Špecifikovanie miest určenia z tlačidiel na jeden dotyk
Ručné zadávanie miest určenia
Špecifikovanie miest určenia v serveri LDAP
Meniť môžete iba miesta určenia z položky <Detaily> špecifikované pomocou možnosti Nové miesto určenia a miesta určenia získané cez server LDAP.
Ak serverové zariadenie vykonáva nastavenia informácií správcu systému, overovanie medzi serverovým zariadením a klientskym zariadením sa vykonáva počas preberania vzdialeného adresára, resp. tlačidiel na jeden dotyk do klientskeho zariadenia. Overovanie sa vykonáva porovnaním zhody ID správcu systému a kódu PIN správcu systému nastavených prostredníctvom serverového zariadenia a klientskeho zariadenia. Zmena ID a kódu PIN správcu systému.
Dostupnosť vzdialeného adresára, resp. tlačidiel na jeden dotyk závisí od stavu nastavení informácií správcu systému pre serverové zariadenie a klientske zariadenie, ako je to znázornené nižšie.
Keď nastavenia informácií správcu systému vykonáva serverové zariadenie
Keď nastavenia informácií správcu systému vykonáva klientske zariadenie
ID správcu systému a kód PIN systému pre serverové zariadenie a klientske zariadenie sa zhodujú
Možnosť použitia vzdialeného adresára, resp. tlačidla na jeden dotyk
Vykonáva
Vykonáva
Zhodné
Áno
Nezhodné
Nie
Nevykonáva
Nie
Nevykonáva
Vykonáva
Áno
Nevykonáva
Áno
4
Stlačte tlačidlo <Voľby> a špecifikujte nastavenia skenovania podľa potreby.
Podrobné informácie nájdete v nasledujúcej časti.
Základné operácie pre naskenované originály
Zreteľné skenovanie
Efektívne skenovanie
Užitočné funkcie skenovania
5
Stlačte tlačidlo (Štart).
Originály sa naskenujú a začne sa odosielanie.
Skenovanie môžete zrušiť stlačením tlačidla <Zrušiť> alebo  (Stop) <Áno>.
Keď sa zobrazí správa <Stlačte [Štart] na skenovanie ďalšieho originálu.>
Ak chcete zrušiť odosielanie, stlačte tlačidlo <Na monit. stavu>  vyberte dokument  <Zrušiť> <Áno>.
Kontrola celkového počtu špecifikovaných miest určenia
Celkový počet špecifikovaných miest určenia sa zobrazuje v pravej hornej časti obrazovky. Umožňuje overiť pred odoslaním, či je počet miest určenia správny.
Odoslanie s informáciami o odosielateľovi
K odosielanému obsahu môžete pripojiť meno odosielateľa a adresu I-faxu. <ID VYS. terminálu>
Kontrola stavov odoslaných dokumentov
Stavy odoslaných dokumentov môžete skontrolovať na obrazovke <Monitor stavu>. Táto obrazovka umožňuje znova odoslať faxy alebo zrušiť odosielanie po vykonaní kontroly stavov. Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty
Keď je položka <Zobraziť upozornenie, keď je prijatá úloha> nastavená na možnosť <Zap.>, obrazovku <Monitor stavu> je možné zobraziť z nasledujúcej obrazovky, ktorá sa otvorí po prijatí odoslanej úlohy. <Zobraziť upozornenie, keď je prijatá úloha>
Tlač správy s výsledkami odosielania
Na obrazovke základných funkcií skenovania môžete stlačením tlačidla <Voľby>  <Hlásenie o výsledku VYS.> automaticky vytlačiť správu so zoznamom výsledkov odosielania. Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty
Ak to chcete nastaviť pre všetky úlohy z položky <Voľby>, je potrebné vybrať možnosť <Len pri chybe> alebo <Vyp.> v položke <Hlásenie o výsledku VYS.> a potom nastaviť položku <Povoliť tlač z možností> na možnosť <Zap.>.
Zabezpečené odosielanie súborov
Použitím komunikácie TLS môžete odoslať šifrovaný súbor. Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS
Ak sú fotografie v odoslanom obraze príliš tmavé alebo ak svetlé farby na pozadí farebných originálov nie je možné odstrániť
Kvalitu odoslaného obrazu možno vylepšiť splnením nasledujúcich podmienok/nastavení.
Typ úlohy: Fax (Odosielanie z pamäte) alebo Skenovať a odoslať (Fax/I-fax)
<Vybrať farby>: <ČB> (Skenovať a odoslať)
<Typ originálu>: <Text>
<Sýtosť>  <Sýtosť pozadia>: <Auto>
<Rozlíšenie>: 200 dpi × 400 dpi, 300 dpi × 300 dpi*, 400 dpi × 400 dpi alebo 600 dpi × 600 dpi*
*Je možné nastaviť pre funkciu Skenovať a odoslať
<Priorita rýchl./kvality obrazu pre ČB sken.>  Odoslané úlohy faxu/I-faxu: <Priorita kvality> (<Priorita rýchl./kvality obrazu pre ČB sken.>)
Kontrolovanie naskenovaných obrazov pred odoslaním
Pred odoslaním môžete skontrolovať naskenované obrazy na obrazovke náhľadu. Kontrolovanie naskenovaných originálov pred odoslaním, resp. uložením (náhľad)
Uloženie často používaných nastavení
Často používané miesta určenia a nastavenia skenovania môžete skombinovať do tlačidla zariadenia na neskoršie použitie. Stlačením uloženého tlačidla pri skenovaní originálov môžete rýchlo dokončiť svoje nastavenia. Uloženie kombinácie často používaných funkcií
A13Y-073