Kontrola stavu a denníka naskenovaných dokumentov

Môžete kontrolovať stavy a komunikačné denníky odoslaných a uložených dokumentov.
Ak sa používa správa osobného overovania, na obrazovke <Monitor stavu> môžete používateľom zamedziť vykonávanie operácií na úlohách iných používateľov. <Zakázať prístup k úlohám iného užívateľa>

Kontrolovanie stavov odoslaných, resp. uložených dokumentov

1
Stlačte  (Monitor stavu).
2
Stlačte tlačidlo <Odoslať>  <Stav úlohy>.
3
Skontrolujte stavy.
Vybratím dokumentu a stlačením tlačidla <Detaily> môžete skontrolovať podrobné informácie, napríklad miesta určenia a počet strán.
Vybratím dokumentu a stlačením tlačidla <Zrušiť> môžete zrušiť odosielanie, resp. ukladanie.
Stlačením tlačidla <Tlačiť zoznam> vytlačíte zoznam odoslaných, resp. uložených dokumentov zobrazených na obrazovke.
Stlačením tlačidla <Detaily>  <Odoslať znova> môžete znova odoslať, resp. uložiť dokumenty, ktoré sa neodoslali, resp. neuložili úspešne. Ak chcete špecifikovať iné miesto určenia, stlačte tlačidlo <Zmena miesta urč.>. V prípade dokumentov s viacerými miestami určenia špecifikovanými pomocou rovnakej metód odosielania, resp. ukladania stlačte tlačidlo <Zoznam vysielania>, vyberte miesto určenia a potom stlačte tlačidlo <Odoslať znova> alebo <Zmena miesta urč.>.
Dokumenty môžete znova odoslať, resp. uložiť, keď je položka <Zmazať chybné úlohy VYS.> nastavená na možnosť <Vyp.>. <Zmazať chybné úlohy VYS.>
Môžete zmeniť miesta určenia dokumentov, ktoré sú nastavené na odoslanie, resp. uloženie v špecifikovanom čase, ako aj dokumentov, ktoré sa neodoslali, resp. neuložili úspešne. Upozorňujeme, že miesta určenia nemôžete meniť pre odosielané, resp. ukladané dokumenty so špecifikovanými viacerými miestami určenia a tiež prípade, ak je obmedzené zadávanie nových miest určenia (Obmedzenie nových miest určenia).

Kontrolovanie úspešného odosielania alebo ukladania dokumentov

1
Stlačte  (Monitor stavu).
2
Stlačte tlačidlo <Odoslať>  <Výpis úlohy>.
3
Skontrolujte, či sa dokumenty úspešne odosielajú alebo ukladajú.
Ak odosielanie alebo ukladanie dokumentu prebehlo úspešne, položka <OK> sa zobrazuje v stĺpci <Výsledok>. Ak sa zobrazuje položka <NG>, znamená to, že odosielanie alebo ukladanie dokumentu neprebehlo úspešne, pretože došlo k zrušeniu alebo sa vyskytla chyba.
Ak chcete skontrolovať kód chyby, vyberte dokument a stlačte tlačidlo <Detaily>. Chybový kód môžete použiť na kontrolu príčin chýb a ich riešení. Opatrenia pri jednotlivých kódoch chyby
Stlačením tlačidla <Hl. o spr. komunik.> môžete zobrazený denník odoslaných resp. uložených položiek vytlačiť ako zoznam.
Možno zobraziť až 100 denníkov odosielania alebo ukladania.
Špecifikovanie/uloženie miest určenia z histórie odoslaných položiek
Miesta určenia možno špecifikovať a uložiť do adresára z histórie odoslaných položiek na obrazovke <Monitor stavu>. Táto funkcia eliminuje potrebu priameho zadania adresy a zároveň pomáha predísť odoslaniu do nesprávneho miesta určenia v dôsledku zadania nesprávnej adresy.
Pri špecifikovaní miesta určenia: <Monitor stavu> <Odoslať> <Výpis úlohy> vyberte miesto určenia na odoslanie <Špecif.ako m. urč. odos.> <OK>
Pri uložení miesta určenia: <Monitor stavu>  <Odoslať> <Výpis úlohy> vyberte miesto určenia na uloženie  <Registrovať miesto urč.>  uložte miesto určenia z obrazovky registrácie pre jednotlivé typy miest určenia
A13Y-082