Rôzne funkcie zabezpečenia

Myslíte na nasledujúce problémy?
Výstup bez dohľadu
Neoprávnený prístup
Faxy odoslané na nesprávne miesta
Zabudnutie vymazania dôverných údajov v zariadení
Zariadenie poskytuje rôzne funkcie zabezpečenia na minimalizáciu rizika únikov informácií a neoprávneného prístupu.
Táto časť obsahuje informácie o funkciách, ktoré sú užitočné v niektorých situáciách.
Implementácia opatrení zabezpečenia však nezaručí ochranu všetkých informácií.
Pomocou funkcie Importovať všetko môžete spravovať viacero zariadení použitím rovnakých nastavení. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení

Zabránenie únikom dokumentov a ich úpravám

Keď pracujete s dôvernými dokumentmi, je potrebné mať na pamäti problémy, ako napríklad úniky, strata a úprava. Zariadenie je vybavené funkciami zabezpečenia, ktoré slúžia na zabránenie únikom a úpravám papierových a elektronických dokumentov, napríklad vloženie neviditeľného textu do výstupu, nespustenie tlače dovtedy, kým sa používateľ neprihlási do zariadenia, a pripojenie podpisu do dokumentov PDF.
Nasledujúce funkcie sa používajú ako opatrenia zabezpečenia na zabránenie únikom, úpravám dokumentov a pod.
Nútené podrž.
Na zabránenie únikom tlačených materiálov, náhodným únikom informácií, nesprávnej tlači a pod. môže správca nastaviť ukladanie dokumentov pred ich tlačou. Tlač dokumentov, ktoré s núteným podržaním v zariadení
Povoliť len kódované úlohy tlače
Pomocou šifrovanej zabezpečenej tlače môžete odosielať zo svojho počítača do zariadenia zašifrované tlačové údaje. Táto funkcia znižuje riziko úniku informácií pri odosielaní tlačových údajov a umožňuje tlačiť bezpečnejšie. Povolenie len na kódovanú zabezpečenú tlač
Digital Signature
Pridaním digitálnych podpisov do naskenovaných dokumentov môžete zvýšiť spoľahlivosť dokumentov vytvorených v zariadení. Digitálny podpis sa pridá pomocou mechanizmu kódov a certifikátov, ktorý umožňuje identifikovať zariadenie a používateľa, ktorý dokument vytvoril, a súčasne sa zabráni zmene údajov v dokumente. Pridanie digitálneho podpisu do odoslaných súborov
Kódované PDF
Nastavenie hesla pri skenovaní originálu umožňuje zašifrovať súbory PDF na odoslanie, resp. uloženie. Takto sa znižuje riziko zobrazenia alebo úpravy súborov inými používateľmi. Šifrovanie

Zabránenie neoprávnenému prístupu do siete

Aj napriek tomu, že cloudové služby zjednodušili výmenu údajov prostredníctvom internetu, komunikáciu stále môžu zachytiť alebo upraviť škodiace tretie strany, a to v dôsledku zraniteľných miest v sieti. Zariadenie ponúka rôzne opatrenia na zvýšenie úrovne zabezpečenia siete, ako napríklad výlučné povolenie komunikácie s určenými IP adresami a šifrovanie údajov na komunikáciu.
Nasledujúce funkcie sa používajú ako opatrenia zabezpečenia na zabránenie neoprávnenému prístupu do siete a pod.
Nastavenia firewallu
Neoprávnený prístup tretích strán, ako aj sieťové útoky a narušenia siete, je možné blokovať obmedzením komunikácie iba so zariadeniami so stanovenou IP adresou. Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall
Nastavenia Proxy
Úroveň zabezpečenia môžete zvýšiť používaním servera proxy na pripojenia mimo siete, napríklad počas prehliadania webových lokalít. Nastavenie servera proxy
Nastavenia TLS
TLS je protokol na šifrovanie dát odoslaných cez sieť a často sa používa na komunikáciu cez webový prehliadač alebo e-mailovú aplikáciu. TLS umožňuje zabezpečenú sieťovú komunikáciu pri prístupe k zariadeniu rozličnými spôsobmi, napríklad pri používaní Remote UI (Vzdialené PR) alebo softvéru na správu adresára. Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS
Nastavenia IPSec
Zatiaľ čo TLS šifruje iba dáta používané v špecifickej aplikácii, ako je webový prehliadač alebo e-mailová aplikácia, IPSec šifruje celé pakety IP (alebo ich sady). To umožňuje IPSec ponúknuť všestrannejší systém zabezpečenia ako TLS. Konfigurácia nastavení IPSec
Nastavenia IEEE 802.1X
Ak sa zariadenie pokúsi pripojiť k sieti 802.1X a komunikovať v nej, zariadenie musí absolvovať overovanie používateľa, aby sa preukázalo, že pripojenie vytvoril oprávnený používateľ. Informácie overenia sa odošlú na server RADIUS, ktorý ich skontroluje, a v závislosti od výsledku overenia povolí alebo zamietne komunikáciu so sieťou. Ak overenie zlyhá, LAN prepínač (alebo prístupový bod) zablokuje prístup z vonkajšej časti siete. Stroj sa môže pripojiť k sieti 802.1X ako klientske zariadenie. Konfigurácia nastavení overovania IEEE 802.1X

Zabránenie problémom spôsobeným chybným odosielaním

Chybné odosielanie na nesprávne miesto určenia alebo iné chyby (napríklad zadanie nesprávneho čísla faxu) môžu viesť k únikom dôverných informácií. Zariadenie poskytuje rôzne opatrenia na zvýšenie úrovne zabezpečenia počas odosielania, ako napríklad obmedzenie cieľových miest, na ktoré je možné odosielať, a vynútenie dvojnásobného zadania faxového čísla pred odoslaním.
Nasledujúce funkcie sa používajú ako opatrenia zabezpečenia na zabránenie problémom spôsobeným chybným odosielaním.
Kód PIN tel. zoznamu
V adresári môžete nastaviť prístupové číslo týkajúce sa dôležitých podnikových kontaktov a iných cieľových miest, ktoré nechcete sprístupniť všetkým používateľom. Obmedzenie prístupu k miestam určenia zaregistrovaným v adresári
Spravovať prístupové čísla tel. zoznamu
Úniku citlivých alebo osobných údajov z adresára môžete predísť nastavením kódu PIN alebo tým, že nastavíte, aby sa niektoré miesta určenia v adresári nezobrazovali. Adresár môžete aj skryť. Skrytie adresára
Obmedziť používanie adresára
Nastavte, či chcete skryť adresár a tlačidlá na jeden dotyk. Môžete nakonfigurovať osobitné nastavenia pre fax, ako aj skenovanie a odosielanie. Obmedzenie používania adresára
Obmedziť nové miesta určenia
Ako cieľové miesta, ktoré je možné určiť počas odosielania faxov alebo naskenovaných dokumentov, je možné obmedziť iba tie, ktoré sú zaregistrované v adresári alebo v tlačidlách na jeden dotyk, tie, ktoré sú zaregistrované v časti <Obľúbené nastavenia> alebo <Odoslať sebe>, alebo tie, ktoré je možné vyhľadávať na serveri LDAP. Obmedzenie nových miest určenia
Obmedziť e-mail na odoslanie sebe
Obmedzenia je možné nastaviť tak, aby používatelia, ktorí sa prihlásia použitím osobného overovania, mohli odosielať naskenované dokumenty iba na svoje vlastné e-mailové adresy. Obmedzenie miesta určenia e-mailov len na funkciu <Odoslať sebe>
Zakázať VYS. súboru do osobného priečinka
Obmedzenia je možné nastaviť tak, aby používatelia, ktorí sa prihlásia použitím osobného overovania, mohli odosielať naskenované dokumenty do svojho osobného priečinka. Obmedzenie miesta určenia pri odosielaní súborov len na osobný priečinok
Obmedziť odosiel. na domény
Môžete obmedziť e-mailové a I-faxové cieľové miesta tak, aby boli k dispozícii iba adresy v špecifickej doméne. Keď určíte doménu, môžete nastaviť aj možnosť odosielania do subdomén. Obmedzenie miest určenia podľa domény
Potvrdiť zadané faxové číslo
Môžete nastaviť požiadavku, aby používatelia pred odoslaním faxu zadali faxové číslo dvakrát, aby nedošlo k chybe. Overenie faxového čísla pred odoslaním
Umožniť VYS. prostredníctvom ovládača faxu
Používateľom môžete zakázať odosielanie faxov z počítača. Obmedzenie odosielania faxu z počítača
Potvrdiť pred odoslaním pri obs. m. urč. faxu
V zariadení môžete nastaviť, že pri odosielaní obsahu na faxové číslo sa zobrazí potvrdzovacia obrazovka. Zobrazenie potvrdzovacej obrazovky pri odosielaní faxu
Zobrazenie ukážky dokumentov pred odoslaním
Pred odoslaním môžete skontrolovať naskenované obrazy na obrazovke náhľadu. Kontrolovanie naskenovaných obrazov pred odoslaním (náhľad)

Zabránenie únikom dôverných informácií počas používania zariadenia

Zariadenie generuje hodnotu ako informačné aktívum formou ukladania dôležitých údajov. Zabránenie zotrvaniu dôverných informácií v zariadení po likvidácii je ďalším dôležitým opatrením zabezpečenia. Zariadenie poskytuje rôzne opatrenia na zvýšenie úrovne zabezpečenia počas používania, ako napríklad zabránenie používaniu zariadenia neregistrovanými používateľmi a úplné vymazanie dočasných údajov o úlohách po spustení zariadenia.
Pomocou nasledujúcich funkcií ako opatrení zabezpečenia zabránite únikom dôverných informácií počas používania zariadenia.
Overiť systém pri spustení
Počas spúšťania sa overuje integrita firmvéru, systému a doplnkov aplikácií v zariadení. <Nastavenia overenia systému>
McAfee Embedded Control
Počas prevádzky zariadenia má funkcia McAfee Embedded Control v záujme zlepšenia stability systému zabrániť neautorizovanej úprave programu a spúšťaniu neautorizovaných programov. <Nastavenia overenia systému>
Správa osobného overovania
Na osobné overovanie používateľov je možné používať meno používateľa a heslo. Zabránením neoprávnenému prístupu tretími stranami a nastavením obmedzení používania zachováte vysokú úroveň zabezpečenia a zaistíte efektívnejšie využívanie zariadenia. Správa používateľov
Šifrovanie údajov v úložisku
Údaje v úložisku môžete automaticky šifrovať, aby nedochádzalo k únikom informácií spôsobeným odstránením úložiska. Správa údajov v úložisku
Inicializovať všetky dáta/nastavenia
Všetky nastavenia zariadenia môžete obnoviť na predvolené hodnoty z výroby. Všetky údaje, ktoré zostanú na úložisku, sa prepíšu údajmi 0 (null), ktoré zabránia úniku citlivých údajov pri likvidácii úložiska. Inicializácia všetkých údajov/nastavení
Security Policy Settings
Zásady zabezpečenia obsahujú celopodnikové pravidlá, ktoré sa týkajú zabezpečenia. V tomto zariadení je možné spoločne nastaviť viaceré nastavenia týkajúce sa zásad zabezpečenia. Aplikácia politiky zabezpečenia na zariadenie
Povoliť použitie predvol. hesla pre vzdialený prístup
Je možné nastaviť, aby zariadenie z bezpečnostných dôvodov nepovolilo používateľom prihlásiť sa do vzdialeného UR pomocou predvoleného hesla (7654321) používateľa úrovne „Administrator“. <Povoliť použitie predvol. hesla pre vzdialený prístup>
A13Y-0LF