<Faksa iestatījumi>

Norādiet faksa dokumentu saņemšanas un pārsūtīšanas iestatījumus.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.

<ECM SAŅ>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Saņemt/pāradresēt>  <Faksa iestatījumi>
Varat saņemt faksus kļūdu labošanas režīmā (ECM).
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<ECM SAŅ>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Lai sazinātos, izmantojot ECM, ECM režīmam jābūt iestatītam gan šajā, gan sūtītāja iekārtā.
Pat ja ECM režīms ir ieslēgts, kļūdas dažreiz var gadīties nestabila tālruņa līnijas savienojuma dēļ.

<SAŅ režīms>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Saņemt/pāradresēt>  <Faksa iestatījumi>
Varat iestatīt faksu saņemšanas metodi.
Faksu saņemšanas metodes iestatīšana
Varat saņemt faksus kļūdu labošanas režīmā (ECM).
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<SAŅ režīms>
<Autom. saņemš.>, <Fakss/tālrunis (autom. pārsl.)>, <Automātiskais atbildētājs>, <Manuāla SAŅ>, <Tīkla komutators>*1
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Fakss/tālrunis (autom. pārsl.)>:
<SAŅ režīms: iestatīt datus>
<Laiks līdz zvanīšanas sāk.>: No 0 līdz 8*2 līdz 30 s
<Zvanīšanas periods>: No 15 līdz 22*2 līdz 300 s
<Darbība pēc zvanīšanas perioda beigām>: <Beigt sakarus>, <Saņemt faksu>
*1 Apzīmē vienumus, kas atkarībā no reģiona, iespējams, netiek rādīti ekrānā Iestatījumi/reģistrācija.
*2 Apzīmē vienumus ar noklusējuma iestatījumu, kas var atšķirties atkarībā no reģiona.

<Attālā SAŅ>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Saņemt/pāradresēt>  <Faksa iestatījumi>
Varat saņemt faksa ziņojumus, izmantojot iekārtai pievienotā tālruņa zvanīšanas darbību. Ja paceļat klausuli un zvana otrā galā ir faksa ierīce, varat izmantot tālruni, lai ievadītu šeit norādīto ID numuru un saņemtu faksa ziņojumu.
Varat saņemt faksus kļūdu labošanas režīmā (ECM).
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Attālā SAŅ>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Remote RX ID: No 00 līdz 25, līdz 99
Ja ir iestatīts viencipara numurs, ievadot ID numuru no tālruņa, pirms numura ievadiet nulli. Piemēram, ja iestatījums ir “09”, tālrunī kā ID numuru ievadiet “0” un “9”.
Tā kā ID numurs tiek nosūtīts ar toni, ID numuru nevar ievadīt no tālruņa, kas neatbalsta toņu sūtīšanu (piemēram, tālruņa ar ciparu ripu).

<Pārslēgt uz autom. SAŅ>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Saņemt/pāradresēt>  <Faksa iestatījumi>
Varat iekārtu iestatīt pēc noteikta laika automātiski pārslēgties uz automātisku saņemšanu, ja ir iestatīta manuālā saņemšana.
Varat saņemt faksus kļūdu labošanas režīmā (ECM).
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Pārslēgt uz autom. SAŅ>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Zvan. ilgums līdz autom. SAŅ>: 1 līdz 15 līdz 99 sekundēm

<Faksa SAŅ rezultātu atskaite>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Saņemt/pāradresēt>  <Faksa iestatījumi>
Faksa RX pārskats ļauj pārbaudīt, vai faksi tika pareizi saņemti. Iekārtā var iestatīt, vai pārskatu automātiski izdrukāt vienmēr, kad dokumenti tiek saņemti, vai tikai tad, ja rodas saņemšanas kļūda. Faksa saņemšanas rezultātu pārskats
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Faksa SAŅ rezultātu atskaite>
<Tikai kļūdas gadījumā>, <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Konfidenciālās faksa iesūtnes SAŅ atskaite>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Saņemt/pāradresēt>  <Faksa iestatījumi>
Konfidenciālā faksa iesūtnes RX rezultātu pārskats ļauj pārbaudīt, vai dokumenti tika pareizi saņemti konfidenciālā faksa iesūtnē. Iekārtu var iestatīt, lai tā automātiski drukātu šo pārskatu pēc dokumentu saņemšanas. Konfidenciālās faksa iesūtnes saņemšanas pārskats
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Konfidenciālās faksa iesūtnes SAŅ atskaite>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<SAŅ sākuma ātrums>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Saņemt/pāradresēt>  <Faksa iestatījumi>
Varat mainīt saņemšanas sākuma ātrumu. Šis iestatījums ir noderīgs, ja nestabilas līnijas dēļ rodas grūtības sākt dokumenta saņemšanu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<SAŅ sākuma ātrums>
<33 600 b/s>, <14 400 b/s>, <9600 b/s>, <7200 b/s>, <4800 b/s>, <2400 b/s>
C
Settings/Registration Basic Information
Lai nodrošinātu precīzāku faksu sūtīšanu un saņemšanu līnijas vai adresāta kļūdu gadījumā, iestatījumu <Autom. pielāgot sakaru ātrumu, kad izmanto VoIP> iestatiet pozīcijā <On>. Saziņas ātrums tiek ierobežots līdz <14 400 b/s>, lai samazinātu kļūmes. Ja iestatījums <Autom. pielāgot sakaru ātrumu, kad izmanto VoIP> tiek iestatīts pozīcijā <Off>, ātrums tiek atiestatīts uz vērtību, kas norādīta sadaļā <SAŅ sākuma ātrums>.

<SAŅ parole>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Saņemt/pāradresēt>  <Faksa iestatījumi>
Varat iestatīt ITU-T standarta paroli. Ja dokumentam, kas tika saņemts no citas personas, izmantojot ITU-T standartu, nav iestatīta apakšadrese, tiek izpildīta saņemšanas paroles pārbaude. Ja atrastā parole nesakrīt ar šajā iestatījumā iestatīto paroli vai dokumentam nav pievienota parole, dokuments netiek saņemts.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<SAŅ parole>
<Iestatīt>: <Parole>, <Apstiprināt>
C
Settings/Registration Basic Information
Augstāka prioritāte ir apakšadresei, ja saņemtais dokuments ir iestatīts kopā ar apakšadresi, pat ja ir iestatīta RX parole.
ITU-T nozīmē International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector, un ir grupa, kas izvirza rekomendācijas pasaules telekomunikācijas standartizācijai.
A13J-0JE