<Faksa iestatījumi>

Norādiet faksa sūtīšanas iestatījumus.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.

<Reģistrēt izlases iestatījumus>/<Rediģēt izlases iestatījumus>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat bieži lietotos iestatījumus reģistrēt iekārtas pogā, lai tos vēlāk izmantotu nosūtot faksu sūtīšanai. Šai pogai varat arī piešķirt nosaukumu un ievadīt komentāru. Varat arī dzēst vai pārdēvēt reģistrētos iestatījumus.Bieži izmantoto funkciju kombinācijas reģistrēšana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Reģistrēt izlases iestatījumus>
Apstiprināt iestatījumus
C
Favorite Settings
Izvēlēties atrašanās vietu: <M1> līdz <M18>
C
Favorite Settings
<Rādīt komentārus>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Nosaukums>, <Komentārs>
C
Favorite Settings
<Rediģēt izlases iestatījumus>
Izvēlēties pogu: <M1> līdz <M18>
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Rādīt komentārus>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Dzēst>, <Pārbaudīt saturu>, <Pārdēvēt>

<Rādīt apstiprinājumu izlases iestatījumiem>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai, izsaucot “Izlases iestat.” rādīt apstiprinājuma logu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Rādīt apstiprinājumu izlases iestatījumiem>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Noklusējuma ekrāns>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat norādīt, kādu logu parādīt, kad tiek nospiests <Fakss> vai  (Atiestatīt).
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Noklusējuma ekrāns>
<Standarta>, <Viena skāriena>, <Izlases iestatījumi>, <Adrešu grāmata>
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Apzīmē vienumus, kas tiek parādīti tikai tad, ja lietošanai ir pieejami attiecīgie papildaprīkojuma produkti.

<Ierobežot adrešu grāmatas lietojumu>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai Faksa pamatfunkciju ekrānā slēpt Adrešu grāmatu un viena pieskāriena pogas, kā arī — vai ierobežot Adrešu grāmatas lietošanu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Ierobežot adrešu grāmatas lietojumu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Mainīt noklusējuma iestatījumus>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat mainīt funkcijai <Fakss> reģistrētos noklusējuma iestatījumus.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Mainīt noklusējuma iestatījumus>
<Reģistrēt>, <Inicializēt>
C
Favorite Settings

<Reģistrēt opciju saīsnes>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Īsinājumtaustiņos, kas tiek rādīti logā <Fakss>, var reģistrēt režīmus.Pamatfunkciju ekrāna pielāgošana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Reģistrēt opciju saīsnes>
<1. saīsne>:
<Blīvums>, Katrs režīms, <Nepiešķirta>
C
Favorite Settings
<2. saīsne>:
<Oriģināla veids>, Katrs režīms, <Nepiešķirta>
<3. saīsne>:
<Divp. oriģināla iestatījumi>, Katrs režīms, <Nepiešķirta>
<4. saīsne>:
<Priekšskat.>, Katrs režīms, <Nepiešķirta>

<Reģistrēt sūtītāja nosaukumu (TTI)>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Kā nosūtītāja vārdu var reģistrēt jebkuru vārdu, piemēram, sektora vai nodaļas nosaukumu vai kādas personas vārdu, un var rediģēt/dzēst reģistrētos vārdus. Reģistrētais nosaukums tiek drukāts informācijā par sūtītāju, ko adresāts saņem, kad nosutāt faksu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Reģistrēt sūtītāja nosaukumu (TTI)>
<Reģistrēt/rediģēt>, <Dzēst>
C
Settings/Registration Basic Information
Varat saglabāt līdz 99 nosūtītāja vārdiem (no 01 līdz 99).

<Lietot autent. lietotājvārdu kā sūtītāja vārdu>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Piesakoties, izmantojot personu autentifikācijas pārvaldību, pieteikšanās vārds tiek rādīts pozīcijā <100> logā <Sūtītāja nosaukums (TTI)>. Ja izvēlēts iestatījums <Iesl.>, kā nosūtītāja vārda noklusējuma iestatījums tiek izmantots pozīcijā <100> norādītais pieteikšanās vārds.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot autent. lietotājvārdu kā sūtītāja vārdu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja iestatījums iestatīts pozīcijā <Izsl.>, kā nosūtītāja vārda noklusējuma iestatījums tiek izmantots pozīcijā <0> norādītais lietotāja vārds. Instrukcijas par to, kā reģistrēt lietotāja vārdu, skatiet sadaļā Faksa līnijas iestatījumi.

<Brīdinājums par paceltu klausuli>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Ja pēc faksa dokumenta sūtīšanas vai saņemšanas papildu tālruņa klausule netiek pareizi novietota atpakaļ uz iekārtas, lietotāju brīdina skaņas signāls.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Brīdinājums par paceltu klausuli>*1
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Apzīmē vienumus, kurus var atlasīt tikai tad, ja iekārtai ir pievienota papildu klausule.

<ECM SŪT>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat iestatīt, vai faksa sūtīšanas protokolā izmantot ECM. ECM pārbauda faksa datu kļūdas un tās izlabo.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<ECM SŪT>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja saziņas ātrums šķiet pārāk mazs, iespējams, to var palielināt, iestatot pozīcijā <Izsl.>.
Pat ja ECM režīms ir ieslēgts, kļūdas dažreiz var gadīties nestabila tālruņa līnijas savienojuma dēļ.
Tālāk norādīti nosacījumi veiksmīgai ECM nosūtīšanai.
ECM nosūtīšana ir iespējota šajā iestatījumā
Adresāts atbalsta ECM
Ja <ECM SŪT> tika iestatīts pozīcijā <Iesl.>, reģistrējot adresātu adrešu grāmatā Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā

<Iestatīt pauzes laiku>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat iestatīt, cik sekundes pauzēt, nosūtot faksu. Dažu starptautisko tālruņu numuru sastādīšana var būt nesekmīga, kad kopā tiek sastādīts starptautiskās līnijas piekļuves kods, valsts kods un adresāta tālruņa numurs. Šādos gadījumos savienojuma izveidi var vienkāršot pēc starptautiskā pieejas koda ievietojot pauzi.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Iestatīt pauzes laiku>
No 1 līdz 4 līdz 15 s
C
Settings/Registration Basic Information
Pauzes, kas tiek ievadītas faksa numura beigās, vienmēr ir 10 sekunžu garas.

<Autom. atkārtot>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Automātiskā atkārtošana (Auto Redial) ļauj iekārtai automātiski sastādīt saņēmēja faksa numuru vēlreiz, ja adresātu nav bijis iespējams sazvanīt aizņemtas līnijas vai nosūtīšanas kļūdas dēļ. Aktivizējot šo iestatījumu, var norādīt, cik reizes iekārtai atkārtoti jāsastāda numurs, iestatīt atkārtošanas intervālu un noteikt, vai nosūtīšana jāatkārto kļūdas gadījumā.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Autom. atkārtot>*1
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Iestatīt detalizēti>:
<Atkārtoto izsaukumu skaits>: No 1 līdz 2, līdz 10 reiz.
<Atk.izsauk.interv.>: No 2 līdz 99 minūtēm
<Izsaukt atkārtoti, ja SŪT kļūda>: <Kļūdaino un pirmo lpp.>, <Visas lappuses>, <Izsl.>
*1 Apzīmē vienumus, kas atkarībā no reģiona, iespējams, netiek rādīti Iestatījumu/reģistrācijas logā vai kuru noklusējuma iestatījums var būt atšķirīgs.

<Pirms sūtīš. sagaidīt apstiprin. toni>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Ja sūtāt faksu no savas iekārtas tajā pašā laikā, kad cita faksa iekārta (ko ražojis uzņēmums, kas nav Canon) mēģina nosūtīt faksu jums, jūsu fakss var tikt novirzīts uz šo faksa iekārtu sākotnējā adresāta vietā. Šī iestatījuma aktivizēšana jums ļauj izvairīties no tādām sūtīšanas problēmām.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Pirms sūtīš. sagaidīt apstiprin. toni>*1
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Apzīmē vienumus, kas atkarībā no reģiona, iespējams, netiek rādīti Iestatījumu/reģistrācijas logā vai kuru noklusējuma iestatījums var būt atšķirīgs.

<Faksa SŪT rezultātu atskaite>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Faksa TX pārskats ļauj pārbaudīt, vai faksi tika pareizi nosūtīti paredzētajiem adresātiem. Iekārtā var iestatīt, vai pārskatu automātiski izdrukāt vienmēr, kad dokumenti tiek nosūtīti, vai tikai tad, ja rodas pārraides kļūda. Varat arī norādīt iestatījumu, kas pārskata izdrukā iekļauj dokumenta sākumdaļu, lai būtu vieglāk atcerēties dokumenta saturu. Faksa sūtīšanas rezultātu pārskats
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Faksa SŪT rezultātu atskaite>
<Tikai kļūdas gadījumā>, <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Tikai kļūdas gadījumā>:
<Atskaite ar SŪT attēlu>: <Iesl.>, <Izsl.>
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Atskaite ar SŪT attēlu>: <Iesl.>, <Izsl.>

<Faksa darb. atskaite>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Kā atskaiti var drukāt vai nosūtīt faksu dokumentu sūtīšanas/saņemšanas žurnālus. Var iestatīt, lai iekārta šo pārskatu drukā, kad tiek sasniegts noteikts sūtīšanas/saņemšanas darbību skaits (40 – 1000) vai norādītā laikā. Var drukāt un nosūtīt arī atsevišķus sūtīšanas/saņemšanas pārskatus. Faksa darbību pārskats
Ja pārskats tiek sūtīts kā dati, tas tiek nosūtīts CSV faila formātā.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Faksa darbību atskaite>
<Drukāt/sūtīt katram norād. sūtījumu skaitam>: <Drukāt>, <Sūtīt>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Pārsūtīšanu skaits: No 40 līdz 1000
<Drukāt/sūtīt norādītajā laikā>: <Drukāt>, <Sūtīt>, <Izsl.>
Norādīt izdrukas laiku: No 00:00 līdz 23:59
<Drukāt sūtīš./saņ. darbus atsevišķi>: Ieslēgt, Izslēgt
<Adresāts>

<Iestatīt līniju>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Norādiet faksa līnijas iestatījumus.

<SŪT sākuma ātrums>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat mainīt sūtīšanas sākuma ātrumu. Šis iestatījums ir noderīgs, ja nestabilas līnijas dēļ rodas grūtības sākt dokumenta sūtīšanu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<SŪT sākuma ātrums>
<33 600 b/s>, <14 400 b/s>, <9600 b/s>, <7200 b/s>, <4800 b/s>, <2400 b/s>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja dokumenta nosūtīšana sākumā ir lēna, tas var nozīmēt, ka tālruņu līniju stāvoklis konkrētā rajonā ir neapmierinošs. Izvēlieties mazāku ātrumu. Varat atlasīt <33 600 b/s>, <14 400 b/s>, <9600 b/s>, <7200 b/s>, <4800 b/s> vai <2400 b/s>.
Lai nodrošinātu precīzāku faksu sūtīšanu un saņemšanu līnijas vai adresāta kļūdu gadījumā, iestatījumu <Autom. pielāgot sakaru ātrumu, kad izmanto VoIP> iestatiet pozīcijā <On>. Saziņas ātrums tiek ierobežots līdz <14 400 b/s>, lai samazinātu kļūmes. Ja iestatījums <Autom. pielāgot sakaru ātrumu, kad izmanto VoIP> tiek iestatīts pozīcijā <Off>, ātrums tiek atiestatīts uz vērtību, kas norādīta sadaļā <SŪT sākuma ātrums>.

<R taustiņa iestatījums>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Ja jūsu iekārta ir pieslēgta ar PBX (Privātā atzara centrāli), nepieciešams iestatīt piekļuves metodi. Varat iestatīt PBX veidu kā <Prefikss> vai <Klausul. lietošana>. Ja taustiņam R reģistrējat ārējās līnijas piekļuves numuru, varat viegli piekļūt ārējai līnijai.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<R taustiņa iestatījums>
<PSTN>, <PBX>
Ja ir izvēlēts iestatījums <PBX>:
<Prefikss> (maksimums — 20 cipari), <Klausul. lietošana>
C
Settings/Registration Basic Information

<Pārbaudīt ievadīto faksa numuru>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Lai novērstu faksa nosūtīšanu nepareizajam adresātam, varat izvēlēties, vai, ievadot faksa numuru, parādīt apstiprinājuma logu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Pārbaudīt ievadīto faksa numuru>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Atļaut faksa draivera SŪT>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai atļaut faksa nosūtīšanu no datora.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Atļaut faksa draivera SŪT>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Apstipr. pirms sūtīš., ja iekļauts faksa adres.>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai sūtot adresātiem, kas ietver faksa adresi, parādīt adresātu apstiprinājuma logu. Tas palīdz novērst faksa nosūtīšanu nepareizajam adresātam.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Apstipr. pirms sūtīš., ja iekļauts faksa adres.>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Tikai ar iest. Sec. apraide>, <Visi>

<Ierobežot secīgo apraidi, kad ir iekļauts faksa adresāts>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai ierobežot sūtīšanu vairākiem adresātiem, kas ietver faksa adresi, vienlaikus.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Ierobežot secīgo apraidi, kad ir iekļauts faksa adresāts>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Attālā faksa iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Norādiet iestatījumus servera iekārtā attālā faksa funkcijai.

<Autom. pielāgot sakaru ātrumu, kad izmanto VoIP>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Faksa iestatījumi>
Varat nodrošināt precīzāku faksu sūtīšanu un saņemšanu līnijas vai adresāta kļūdu gadījumā.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Autom. pielāgot sakaru ātrumu, kad izmanto VoIP>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja šis iestatījums ir iestatīts pozīcijā <On>, tālāk minētajos iestatījumos saziņas ātrums tiek ierobežots līdz <14 400 b/s>, lai samazinātu kļūmes. Ja šo iestatījumu iestata pozīcijā <Off>, tiek atiestatītas sākotnējās ātruma vērtības.
 <Sūtīšanas ātrums> adresātiem, kas reģistrēti Adrešu grāmatā un viena pieskāriena pogās Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā
 Sūtīšanas ātrums, kas iestatīts sadaļā <SŪT sākuma ātrums> <SŪT sākuma ātrums>
 Saņemšanas ātrums, kas iestatīts sadaļā <SAŅ sākuma ātrums> <SAŅ sākuma ātrums>
A13J-0J5