<Διαχείριση Συσκευής>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση του υλικού και του προαιρετικού εξοπλισμού.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο επισημασμένο με αστερίσκο (*)
Εμφανίζεται μόνο αν έχετε εγκαταστήσει την επιλογή.

<Πληροφοριακές Ρυθμίσεις Συσκευής>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Εισαγάγετε το όνομα και τη θέση εγκατάστασης που θα χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της συσκευής.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Πληροφοριακές Ρυθμίσεις Συσκευής>
<Όνομα Συσκευής>
Όχι
Όχι
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
<Θέση>
Όχι
Όχι
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information

<Εισαγ/Εξαγ από Λογισμικό Διαχ. Βιβλίου Δ/νσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Καθορίστε αν θα πραγματοποιείται εισαγωγή ή πρόσβαση στα βιβλία διευθύνσεων ενός λογισμικού διαχείρισης βιβλίου διευθύνσεων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εισαγ/Εξαγ από Λογισμικό Διαχ. Βιβλίου Δ/νσεων>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Χρήση Πιστοποίησης Χρήστη Κατά την Εισαγωγή>: <On>, <Off>
Όταν εκτελείται πιστοποίηση χρήστη, η ρύθμιση του <Χρήση Πιστοποίησης Χρήστη Κατά την Εισαγωγή> σε <On> επιτρέπει μόνο βιβλία διευθύνσεων για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί πιστοποίηση χρήστη για εισαγωγή.

<ΈλεγχοςΠιστοποιητικού Υπογραφής Συσκευής>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Ελέγξτε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις του πιστοποιητικού υπογραφής συσκευής. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε εάν το πιστοποιητικό είναι έγκυρο.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<ΈλεγχοςΠιστοποιητικού Υπογραφής Συσκευής>
<Έκδοση>, <Αριθμός Σειράς>, <Αλγόριθμ. Υπογραφής>, <Κάτοχος>, <Ημ/νίαΈναρ- ξης Ισχύος>, <Ημ/νία Λήξης Ισχύος>, <Εκδότης>, <Δημόσιο Κλειδί>, <Αποτύπωμα Πιστοποιητικ.>, <Έκδοση Προς(Εναλλ.Όν)>, <Έλεγχος Πιστοπ.>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-

<Έλεγχος Πιστοποιητικού Υπογραφής Χρήστη> *

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Ελέγξτε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις του πιστοποιητικού υπογραφής χρήστη που είναι διαθέσιμο για τον συνδεδεμένο χρήστη. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε εάν το πιστοποιητικό είναι έγκυρο.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Έλεγχος Πιστοποιητικού Υπογραφής Χρήστη>
<Έκδοση>, <Αριθμός Σειράς>, <Αλγόριθμ. Υπογραφής>, <Κάτοχος>, <Ημ/νίαΈναρ- ξης Ισχύος>, <Ημ/νία Λήξης Ισχύος>, <Εκδότης>, <Δημόσιο Κλειδί>, <Αποτύπωμα Πιστοποιητικ.>, <Έκδοση Προς(Εναλλ.Όν)>, <Έλεγχος Πιστοπ.>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-

<Ρυθμίσεις Πιστοποιητικού>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Μπορείτε να διαχειρίζεστε τα κλειδιά/πιστοποιητικά, τα πιστοποιητικά CA ή τη λίστα ανάκλησης πιστοποιητικού (CRL) που χρησιμοποιεί η συσκευή. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε το Online Certificate Status Protocol (OCSP).
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Δημιουργία Κλειδιού>
<Δημιουργία Κλειδιού Επικοινωνίας Δικτύου>
<Όνομα Κλειδιού>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Αλγόριθμ. Υπογραφής>: <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Αλγόριθμος Κλειδιού>: <RSA>, <ECDSA>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
Εάν έχει επιλεγεί το <RSA>: <Μήκος Κλειδιού (bit)>: <512>, <1024>, <2048>, <4096>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
Εάν έχει επιλεγεί το <ECDSA>
<Τύπος Κλειδιού>: <P256>, <P384>, <P521>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Ημ/νίαΈναρ- ξης Ισχύος>: Ημέρα, Μήνας, Έτος, (01/01/2000 - 31/12/2037)
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Ημ/νία Λήξης Ισχύος>: Ημέρα, Μήνας, Έτος, (01/01/2000 - 31/12/2037)
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Χώρα/Περιοχή>: Όνομα και κωδικός χώρας/περιοχής
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Πολιτεία>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Πόλη>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Οργανισμός>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Οργανική Μονάδα>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Κοινό Όνομα> (διεύθυνση IP της συσκευής ή FQDN (μέχρι 41 χαρακτήρες))
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Δημιουργ./Ενημέρωση Κλειδιού Υπογρ. Συσκ.>
<Ναι>, <Όχι>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Key Settings
<Δημιουργ./Ενημέρωση Κλειδιού Πρόσβασης>
<Ναι>, <Όχι>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Λίστα Κλειδιών και Πιστοποιητικών>
<Λίστα Κλειδιών & Πι- στοποιητ. για Χρήστες>*1
<Λεπτομ. Πι- στοποιητικού>: (<Έκδοση>, <Αριθμός Σειράς>, <Αλγόριθμ. Υπογραφής>, <Κάτοχος>, <Ημ/νίαΈναρ- ξης Ισχύος>, <Ημ/νία Λήξης Ισχύος>, <Εκδότης>, <Δημόσιο Κλειδί>, <Αποτύπωμα Πιστοποιητικ.>, <Έκδοση Προς(Εναλλ.Όν)>, <Έλεγχος Πιστοπ.>)
Ναι
Ναι
Ναι
C*2*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Διαγραφή>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Λίστα Κλειδιών και Πιστοποιητ. Συσκευής>
<Λεπτομ. Πι- στοποιητικού>: (<Έκδοση>, <Αριθμός Σειράς>, <Αλγόριθμ. Υπογραφής>, <Κάτοχος>, <Ημ/νίαΈναρ- ξης Ισχύος>, <Ημ/νία Λήξης Ισχύος>, <Εκδότης>, <Δημόσιο Κλειδί>, <Αποτύπωμα Πιστοποιητικ.>, <Έκδοση Προς(Εναλλ.Όν)>, <Έλεγχος Πιστοπ.>)
Ναι
Ναι
Ναι
C*2*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Διαγραφή>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Εμφάνιση ΘέσηςΧρήσης> (Κλειδί και Πιστοποιητικό)
Ναι
Ναι
Ναι
C
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Λίστα Πιστοποιητικών CA>
<Λεπτομ. Πι- στοποιητικού>: (<Έκδοση>, <Αριθμός Σειράς>, <Αλγόριθμ. Υπογραφής>, <Κάτοχος>, <Ημ/νίαΈναρ- ξης Ισχύος>, <Ημ/νία Λήξης Ισχύος>, <Εκδότης>, <Δημόσιο Κλειδί>, <Αποτύπωμα Πιστοποιητικ.>, <Έκδοση Προς(Εναλλ.Όν)>, <Έλεγχος Πιστοπ.>)
Ναι
Ναι
Ναι
C*2
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Διαγραφή>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Λίστα Ανάκλησης Πιστοποιητικών (CRL)>
<Λεπτομέρειες CRL>: <Έκδοση>, <Αλγόριθμ. Υπογραφής>, <Ισχύει Από>, <Επόμενη Ενημέρωση>, <Εκδότης>, <Λίστα Αρ. Σειράς>
Ναι
Ναι
Ναι
C*2
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Διαγραφή>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Αποθήκευση Κλειδιού και Πιστοποιητικού>
<Αποθήκευση>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Διαγραφή>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Αποθήκευση Πιστοποιητικού CA>
<Αποθήκευση>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Διαγραφή>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Ρυθμίσεις OCSP (Online Certificate Status Protocol)>
<Χρήση OCSP (Online Certificate Status Protocol)>: <On>, <Off>
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Επίπεδο Ελέγχου Πιστοποιητ.>:
<Ενεργοποίηση Μη Επαληθευ- μένων Πιστοποιητικών>: <On>, <Off>
<Ρυθμίσεις Ερωτώμενου OCSP>:
<URL>: <Ανάκτηση από Πιστοπ.>, <Ειδικό>, <Ανάκτ. από Πιστ./Προσ.>
<Προσαρμ. URL>
<Χρόνος Αναμονής Επικοινωνίας>: 1 έως 3 έως 30 δευτ
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Υποδεικνύει στοιχεία τα οποία εμφανίζονται μόνο όταν είναι διαθέσιμος για χρήση ο κατάλληλος προαιρετικός εξοπλισμός.
*2 Υποστηρίζει μόνο αλγορίθμους που μπορούν να εισαχθούν από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη).
*3 Τα κλειδιά και τα πιστοποιητικά εξάγονται σε μορφή PKCS#12.

<Εμφάνιση Κατάστ. Εργ. Πριν από Πιστοποίηση>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα περιορίζεται η πρόσβαση στην οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ> κατά τη χρήση μιας υπηρεσίας σύνδεσης.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εμφάνιση Κατάστ. Εργ. Πριν από Πιστοποίηση>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα περιορίζονται οι χρήστες στην εκτέλεση λειτουργιών στις εργασίες άλλων χρηστών στην οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ> όταν χρησιμοποιείται Πιστοποίηση Χρήστη.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών>
<Αντιγραφή/Εκτύπωση>: <On>, <Off>
<Αποστολή>: <On>, <Off>
<Λήψη>: <On>, <Off>
<Αποθήκευση>: <On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αν αλλάξετε το <Ρυθμίσεις Εμφάνισης Οθόνης Σύνδεσης>, πρέπει να ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση σε <On>. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός στιγμής εμφάνισης της οθόνης σύνδεσης.

<Εμφάνιση Ημερολογίου Εργασιών>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα εμφανίζονται τα ημερολόγια εργασιών στην οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ>. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται στο λογισμικό διαχείρισης συσκευής να ανακτά ημερολόγια εργασιών από τη συσκευή. Βασικές οθόνες που εμφανίζονται στην οθόνη αφής
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εμφάνιση Ημερολογίου Εργασιών>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <Off>:
<Ανάκτηση Ημερολογίου Εργασιών με Λογισμικό Διαχείρισης>: <Επιτρέπεται>, <Δεν Επιτρέπεται>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Αποθήκευση Ημερολογίου Καταγραφής>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα αρχίσει η εγγραφή του αρχείου καταγραφής. Έναρξη καταχώρισης αρχείων καταγραφής
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθήκευση Ημερολογίου Καταγραφής>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αν αυτό έχει οριστεί σε <On>, η ρύθμιση <Ρύθμιση Ώρας> δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των αρχείων καταγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συστήματος.

<Ανάκτηση Ημερολογίου Πιστοποίησης Δικτύου>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα αρχίσει η εγγραφή του αρχείου καταγραφής για την πιστοποίηση που εκτελέστηκε κατά την πρόσβαση στη συσκευή μέσω του δικτύου, π.χ. κατά την εκτύπωση από έναν υπολογιστή ή κατά την πρόσβαση στο Προηγμένη Θυρίδα.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ανάκτηση Ημερολογίου Πιστοποίησης Δικτύου>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Αποθήκευση Ημ/γίου Χειρισμού Πλήκτρων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα αποθηκευτεί ένα αρχείο καταγραφής με τις βασικές λειτουργίες που εκτέλεσαν οι χρήστες. Αναλύοντας τα αποθηκευμένα αρχεία καταγραφής, μπορείτε να εξετάσετε πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθήκευση Ημ/γίου Χειρισμού Πλήκτρων>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Όταν παράγεται το αρχείο καταγραφής, παράγονται και τα PIN, τα συνθηματικά και οι πληροφορίες που καλύπτουν οι ρυθμίσεις για το <Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών>, κ.λπ. σαν χαρακτήρες με μάσκα. Επομένως, δεν είναι δυνατή η διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών εξωτερικά.
Για πληροφορίες σχετικά με την ερμηνεία και την παραγωγή των αποθηκευμένων αρχείων καταγραφής, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.

<Περιορισμός Πρόσβασης Τεχνικού>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να περιορίζονται οι αλλαγές στις πληροφορίες χρήστη ή σε ρυθμίσεις σχετικές με την ασφάλεια κατά την επιθεώρηση ή την επισκευή της συσκευής από τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Περιορισμός Πρόσβασης Τεχνικού>
<On>, <Off (Απαιτείται Πιστοποίηση)>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Ακόμη και αν αυτό δεν έχει οριστεί σε <On>, μπορείτε να ελέγξετε το αρχείο καταγραφής ελέγχου για προηγούμενες εργασίες, αν η τεχνική υπηρεσία άλλαξε τις πληροφορίες χρήστη ή τις ρυθμίσεις ασφάλειας.

<Συγχρονισμός Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων (Πελάτης)>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Μπορείτε να συγχρονίσετε τα εξατομικευμένα δεδομένα πολλαπλών πολυμηχανημάτων Canon σε ένα δίκτυο. Ακόμη και για τη συσκευή διακομιστή, είναι υποχρεωτικό να ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, αν επιθυμείτε να χειρίζεστε τη συσκευή ως συσκευή πελάτη. Έναρξη συγχρονισμού ρυθμίσεων
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Συγχρονισμός Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων (Πελάτης)>
Πριν από τον συγχρονισμό: <Ενεργοποίηση>, <Παύση>
Μετά από τον συγχρονισμό: <Απενεργοποίηση>, <Συνέχεια>
Όχι
Όχι
Ναι
Όχι
-

<Διαχείριση Προσωπικών Ρυθμίσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Καθορίστε τις προτιμήσεις (Προσωπικές ρυθμίσεις) για κάθε χρήστη.

<Απαγόρευση Αρχικοποίησης Συνθηματικού Διαχειριστή>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Καθορίσετε αν θα περιορίζονται οι εργασίες του <Αρχικοπ. Συνθ. Διαχειριστή>.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Απαγόρευση Αρχικοποίησης Συνθηματικού Διαχειριστή>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
-
Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της <Αρχικοπ. Συνθ. Διαχειριστή>, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση ως διαχειριστής.

<Περιορισμός Λειτουργιών Ειδικής Κατάστασης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα περιορίζεται η χρήση της Ειδικής κατάστασης, η οποία προβλέπεται για λόγους συντήρησης από την τεχνική υπηρεσία.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Περιορισμός Λειτουργιών Ειδικής Κατάστασης>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
-
A132-0K3