אם המכשיר לא פועל

אם מתרחשת בעיה במהלך השימוש במכשיר, בדוק את הדברים הבאים לפני שתפנה למשווק או לנציג השירות.

בדוק זאת תחילה

האם הודעה מוצגת בתצוגת לוח המגע?

מוצגת הודעה במסך המגע כאשר מתרחשת שגיאה או בעיה בעת הפעלת המכשיר.
מוצגת הודעה או מספר שלפניו יש "#" (קוד שגיאה)

האם  (חסכן האנרגיה) מואר?

אם הוא מואר, לחץ על  (חסכן האנרגיה) לביטול מצב שינה.

האם המכשיר מחובר למחשב בצורה נכונה?

בדוק את חיבור הרשת של המכשיר והמחשב.
הגדרת סביבת הרשת

אם המכשיר אינו מגיב לפעולות מחשב

הפעל מחדש את המכשיר.

אם המכשיר אינו מגיב למרות שמתג החשמל שלו מופעל, כבה את מתג החשמל (כיבוי המכשיר). ודא שכבל החשמל מחובר כראוי, המתן 10 שניות או יותר לאחר כיבוי אספקת החשמל הראשית, ואז הדלק את החשמל מחדש. (הפעלת המכשיר).

בדוק אם מנהל המדפסת מותקן כהלכה.

למידע על התקנת מנהל המדפסת, ראה התקנת מנהלי התקנים.

בדוק אם כתובת ה-IP של ההתקן נכונה.

בדוק את הגדרות כתובת ה-IP ושנה אותן אם אינן נכונות. למידע אודות ההגדרות, ראה הגדרה באמצעות מדריך ההתקנה.

כשמסך האימות (מסך הכניסה) מוצג

התחבר כמשתמש רשום.

כאשר מסך האימות (מסך הכניסה) מוצג, עליכם להיכנס כמשתמש רשום כדי להמשיך ולהפעיל את המכונה.
כניסה למכשיר
A138-0L1