הגדרת סביבת הרשת

כדי לחבר את המכשיר לרשת, חבר את המכשיר לנתב באמצעות כבל LAN או Wi-Fi וציין כתובת IP ייחודית ברשת. כדי לציין כתובת IP, קיימות שתי שיטות: הגדרה אוטומטית והגדרה ידנית. בחר את השיטה שמתאימה לסביבת התקשורת שלך ולמכשירים שברשותך. המכשיר מתאים לא רק לפונקציות בסיסיות של הרשת אלא גם לטכנולוגיות מתקדמות כדי להתאים את עצמו באופן גמיש לסביבות שונות. קבע את התצורה הדרושה עבור הסביבה שלך.
שימוש בטוח
אם אתה מחבר את המכשיר לרשת מבלי לנקוט בצעדי האבטחה המתאימים, קיים סיכון לכך שצדדים שלישיים יקבלו גישה לא מורשית למכשיר. קבע את הגדרות האבטחה של הרשת כדי לאבטח נתונים ומידע חשובים. קביעת ההגדרות של אבטחת הרשת
באפשרותך לחבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB (חלקים ותפקידיהם). אולם, אם רק תחבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB מבלי לחברו לרשת, פעולות כגון שימוש בסורק או שליחה/העברה של מידע מהמכשיר למחשב לא יהיו אפשריים.
ניתן ליצור חיבור אלחוטי ישיר בין המכשיר למכשירים ניידים. חיבור ישיר

אישור לפני טיפול

עקוב אחר הצעדים המתוארים בהמשך כדי להתחבר לרשת.
אשר תחילה.
האם המחשב והנתב מחוברים כראוי בכבל LAN? למידע נוסף, עיין בספר ההדרכה של כל אחד מהמכשירים או צור קשר עם היצרן.
האם הסתיים הליך קביעת התצורה של רשת המחשב? אם קביעת התצורה טרם הושלמה, לא ניתן להשתמש במכשירים ברשת גם לאחר השלמת השלבים הבאים.
בהתאם לסביבה, ייתכן שתצטרך לשנות את הגדרות מערכת התקשורת של הרשת (half-duplex/full-duplex) או את סוג רשת ה- Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) (קביעת הגדרות ה-Ethernet). לפרטים, פנה למנהל הרשת.
כדי לאשר את כתובת ה-MAC, ראה <רשת>.
כדי להתחבר לרשת באמצעות IEEE802.1X, ראה קביעת התצורה של הגדרות אימות IEEE 802.1X.
הפעל את הגדרות הרשת של המכשיר.
בחר LAN קווי או LAN אלחוטי להתחברות.
חבר את המכשיר באמצעות נתב.
האם מחבר הכבל מחובר למקום המתאים באופן בטוח? הוסף את המחבר עד שישמיע צליל חיבור.
לחיבור LAN אלחוטי, בדוק את החיבור בין המכשיר לנתב.
הגדר את כתובת ה-IP כנדרש.
בדרך כלל, כתובת IP מוקצית אוטומטית על ידי DHCP, כך שהגדרה זו אינה דרושה. אם ברצונך להשתמש בכתובת IP מסוימת או לשנות את פרוטוקול ההקצאה האוטומטית של כתובת IP על ידי DHCP (הגדרה ראשונית), יש צורך בקביעת הגדרה זו.
ודא כי החיבור הושלם כהלכה.
הפעלת ממשק המשתמש המרוחק מהמחשב הפעלת ממשק המשתמש המרוחק. אם מוצג מסך ממשק המשתמש המרוחק, החיבור הושלם.
כאשר האפשרות <מצב שינה, שימוש באנרגיה> מוגדרת למצב <נמוך>
בהתאם לתוכנת השירות, ייתכן שהתקשורת תיכשל אם המכשיר נמצא במצב שינה. לחץ על (חיסכון באנרגיה) כדי לצאת ממצב שינה לפני שתקבע את תצורת הגדרה זאת.
A138-02J