Πληροφορίες για το βιβλίο διευθύνσεων της συσκευής

Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων και απομακρυσμένο βιβλίο διευθύνσεων

Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων: Το βιβλίο διευθύνσεων που είναι αποθηκευμένο στη μονάδα αποθήκευσης της συσκευής. Αυτό το βιβλίο διευθύνσεων αποτελείται από τις ακόλουθες λίστες διευθύνσεων.
Λίστα διευθύνσεων 01 έως 10
Λίστα διευθύνσεων πλήκτρων μνήμης
Λίστα διευθύνσεων του διαχειριστή
Λίστα προσωπικών διευθύνσεων
Λίστα διευθύνσεων ομάδας χρηστών 01 έως 50
Απομακρυσμένο βιβλίο διευθύνσεων: Το βιβλίο διευθύνσεων μιας άλλης συσκευής Canon που έχει συνδεθεί στη συσκευή μέσω δικτύου. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση με τον ίδιο τρόπο όπως με το τοπικό βιβλίο διευθύνσεων για να καθορίσετε τους προορισμούς.
Για να χρησιμοποιήσετε ένα απομακρυσμένο βιβλίο διευθύνσεων, πρέπει να καταχωρήσετε το απομακρυσμένο βιβλίο διευθύνσεων στη συσκευή πελάτη (<Λήψη Απομακρυσμένου Βιβλίου Δ/νσεων>) και να ανοίξετε το απομακρυσμένο βιβλίο διευθύνσεων στη συσκευή διακομιστή (<Ορισμός Απομακρ. Β. Δ/νσεων Ως Ανοικτό>).
Μέχρι και οκτώ συσκευές, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας, μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα ως συσκευές πελάτη στη συσκευή διακομιστή με το απομακρυσμένο βιβλίο διευθύνσεων που ανοίγει εξωτερικά. Ωστόσο, εάν η συσκευή διακομιστή εκτελεί άλλη επικοινωνία δικτύου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο αριθμός των συσκευών που μπορούν να συνδεθούν ενδέχεται να μειωθεί. Εάν η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί, αποστέλλεται ειδοποίηση σφάλματος δικτύου.
Οι προορισμοί της συσκευής διακομιστή που είναι καταχωρημένοι στις Αγαπημένες Ρυθμίσεις και το πλήκτρο <Προσωπική>/<Κοινή Χρήση> της συσκευής πελάτη δεν ενημερώνονται κατά την ενημέρωση των προορισμών στη συσκευή διακομιστή.
Όταν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποστολή στους καταχωρημένους προορισμούς, ελέγξτε αν ο προορισμός έχει ενημερωθεί
Οι προορισμοί που είναι καταχωρημένοι στο Απομακρυσμένο βιβλίο διευθύνσεων δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία/να διαγραφούν από μια συσκευή πελάτη. Για να επεξεργαστείτε/διαγράψετε προορισμούς στο Απομακρυσμένο βιβλίο διευθύνσεων, επεξεργαστείτε/διαγράψτε το Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων στον διακομιστή που γνωστοποιεί το Απομακρυσμένο βιβλίο διευθύνσεων.

Επισκόπηση των λιστών διευθύνσεων

Λίστα διευθύνσεων 01 έως 10

Λίστες διευθύνσεων που είναι ανοικτές σε όλους τους χρήστες.

Λίστα διευθύνσεων πλήκτρων μνήμης

Οι προορισμοί των πλήκτρων μνήμης που εμφανίζονται στην οθόνη <Φαξ> και στην οθόνη <Σάρωση & Αποστολή>. Μόνο τα πλήκτρα μνήμης για προορισμούς φαξ εμφανίζονται στην οθόνη <Φαξ>. Οι προορισμοί φαξ εμφανίζονται επίσης στην οθόνη <Σάρωση & Αποστολή> αν το <Ενεργοποίηση Φαξ σε Λειτουργία Σάρωση και ΑΠ> έχει ρυθμιστεί στο <On>.

Λίστα διευθύνσεων του διαχειριστή

Χρησιμοποιείται για την καταχώριση προορισμών που χρησιμοποιούνται στις ρυθμίσεις <Ρυθμίσεις Προώθησης> και <Αρχειοθέτηση Εγγράφου ΑΠ>.

Λίστα προσωπικών διευθύνσεων

Η λίστα προσωπικών διευθύνσεων εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείται η πιστοποίηση χρήστη.

Λίστα διευθύνσεων ομάδας χρηστών 01 έως 50

Η λίστα διευθύνσεων ομάδας που διατίθεται σε μια ομάδα χρηστών όταν χρησιμοποιείται η πιστοποίηση χρήστη. Μια λίστα διευθύνσεων ομάδας χρηστών αντιστοιχεί σε μια ομάδα χρηστών.
Το <Χρήση Προσωπικής Λίστας Διευθύνσεων> και το <Χρήση Λίστας Δ/νσεων Ομάδας Χρηστών> πρέπει να έχουν οριστεί για να χρησιμοποιήσετε το <Χρήση Προσωπικής Λίστας Διευθύνσεων> και το <Χρήση Λίστας Δ/νσεων Ομάδας Χρηστών>.
Για να χρησιμοποιήσετε μια λίστα διευθύνσεων ομάδας χρηστών,πρέπει να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών εκ των προτέρων (Καταχώριση πληροφοριών χρηστών στην τοπική συσκευή) και να συνδέσετε την ομάδα χρηστών που δημιουργήσατε με τη λίστα διευθύνσεων ομάδας χρηστών (Καταχώριση προορισμών μέσω του Remote UI).

Μετακίνηση/Αντιγραφή διευθύνσεων προορισμού

Ο παρακάτω πίνακας υποδεικνύει εάν οι διευθύνσεις προορισμού μπορούν να μετακινηθούν ή να αντιγραφούν μεταξύ των διαφόρων βιβλίων διευθύνσεων.
Μετακίνηση/Αντιγραφή σε:
Λίστα διευθύνσεων 01 έως 10, Λίστα διευθύνσεων του διαχειριστή
Λίστα προσωπικών διευθύνσεων
Λίστα διευθύνσεων ομάδας χρηστών 01 έως 50
Μετακίνηση/
Αντιγραφή από:
Λίστα διευθύνσεων 01 έως 10,
Λίστα διευθύνσεων του διαχειριστή
Μετακίνηση
Αντιγραφή
Αντιγραφή
Λίστα προσωπικών διευθύνσεων
Αντιγραφή
--
Μετακίνηση
Λίστα διευθύνσεων ομάδας χρηστών 01 έως 50
Αντιγραφή
Μετακίνηση
Μετακίνηση
Οι διευθύνσεις προορισμού δεν μπορούν να μετακινηθούν/αντιγραφούν στις ακόλουθες περιπτώσεις.
Περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η αντιγραφή διευθύνσεων προορισμού στο <Λίστα Δ/νσεων 1> έως το <Λίστα Δνσεων 10>
Όταν ένας γενικός χρήστης εκτελεί τη λειτουργία και το <PIN Βιβλίου Διευθύνσεων> έχει οριστεί αλλά ο χρήστης δεν έχει εισαγάγει τον κωδικό PIN
Όταν ο χρήστης εκτελεί τη λειτουργία από τον πίνακα ελέγχου και το <Χρήση Λίστας Δ/νσεων Ομάδας Χρηστών> έχει οριστεί στο <On (Μόνο Εξέταση)> (Η λειτουργία αντιγραφής είναι διαθέσιμη μέσω του Remote UI)
Περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η αντιγραφή διευθύνσεων προορισμού στο <ΠροσΛίστα Δνσεων>
Όταν το <Χρήση Προσωπικής Λίστας Διευθύνσεων> έχει οριστεί στο <Off>
Όταν το <Χρήση Λίστας Δ/νσεων Ομάδας Χρηστών> έχει οριστεί στο <On (Μόνο Εξέταση)>
Περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η μετακίνηση/αντιγραφή διευθύνσεων προορισμού στη «Λίστα διευθύνσεων ομάδας χρηστών 01 έως 50»
Όταν το <Χρήση Λίστας Δ/νσεων Ομάδας Χρηστών> έχει ρυθμιστεί στο <On (Μόνο Εξέταση)> ή στο <Off>

Διαφορές των τύπων λιστών διευθύνσεων

Λίστα διευθύνσεων 01 έως 10
Λίστα διευθύνσεων πλήκτρων μνήμης
Λίστα διευθύνσεων του διαχειριστή
Λίστα προσωπικών διευθύνσεων
Λίστα διευθύνσεων ομάδας χρηστών 01 έως 50
Κατηγορία χρηστών του βιβλίου διευθύνσεων
Όλοι οι χρήστες
Όλοι οι χρήστες
Όλοι οι χρήστες
Κάθε συνδεδεμένος χρήστης
Κάθε ομάδα χρηστών*1
PIN βιβλίου διευθύνσεων (περιορισμός καταχωρήσεων)
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Λειτουργία διαχείρισης των αριθμών πρόσβασης στο βιβλίο διευθύνσεων
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Εκτύπωση της λίστας διευθύνσεων
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Μπορεί να οριστεί ως <Προορισμός Προώθησης> στο <Ρυθμίσεις Προώθησης>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Μπορεί να οριστεί με τις ρυθμίσεις <Ρυθμίσεις ΑΠ URL> στο <Ορισμός Θυρίδας Φαξ/I-Φαξ>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Μπορεί να οριστεί ως προορισμός ειδοποίησης για το <Ειδοποίηση Τέλους Εργ.>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Μπορεί να οριστεί ως <Δ/νση Απάντησης>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Δημιουργία <Ομάδα> σε μια λίστα διευθύνσεων
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
*1 Μπορείτε να έχετε πρόσβαση μόνο στις ομάδες χρηστών στις οποίες ανήκει ο χρήστης που έχει συνδεθεί στον πίνακα ελέγχου. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λίστες διευθύνσεων ομάδας χρηστών όταν ένας χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή συνδεθεί από το Remote UI.
Για πληροφορίες σχετικά με τον μέγιστο αριθμό προορισμών που μπορούν να καταχωρηθούν σε κάθε λίστα διευθύνσεων, δείτε την ενότητα Λειτουργίες διαχείρισης «Μέγιστος αριθμός προορισμών στο βιβλίο διευθύνσεων».
Ο μέγιστος αριθμός λιστών προσωπικών διευθύνσεων και λιστών διευθύνσεων ομάδας χρηστών που μπορούν να καταχωρηθούν στη συσκευή εξαρτάται από το όριο στις πληροφορίες ρυθμίσεων χρήστη. Δείτε την ενότητα Λειτουργίες διαχείρισης «Μέγιστος αριθμός χρηστών, οι πληροφορίες των οποίων μπορούν να αποθηκευτούν στη συσκευή».
A131-04U