Καταχώριση προορισμών μέσω του Remote UI

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Remote UI για να καταχωρίσετε προορισμούς στο βιβλίο διευθύνσεων. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τα καταχωρισμένα στοιχεία και να επεξεργαστείτε το βιβλίο διευθύνσεων.
Για οδηγίες σχετικά με την κοινοποίηση λίστας διευθύνσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Κοινοποίηση λίστας διευθύνσεων σε συγκεκριμένους χρήστες.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Έναρξη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Address Book] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Καταχωρίστε τον προορισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λίστες διευθύνσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Καταχώριση προορισμών στο Βιβλίο διευθύνσεων.
1
Κάντε κλικ στη λίστα διευθύνσεων στην οποία θα καταχωριστεί ο προορισμός ([Personal Address List], Λίστες διευθύνσεων ομάδων χρηστών, [Address List 01] στο στοιχείο [Address List 10], ή [Address List for Administrators]).
Η [Personal Address List] προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από τον συνδεδεμένο χρήστη, και είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργή η διαχείριση ατομικής πιστοποίησης.
Η [Address List for Administrators] είναι αποκλειστικά διαθέσιμη για διαχειριστές που συνδέονται με δικαιώματα διαχειριστή ή διαχειριστή συσκευής.
Εάν εμφανιστεί η σελίδα εισαγωγής κωδικού ΡΙΝ, πληκτρολογήστε τον κωδικό ΡΙΝ και κάντε κλικ στο [OK].
Αν θέλετε να κοινοποιήσετε τον προορισμό σε καταχωρισμένη ομάδα χρηστών, επιλέξτε μια λίστα διευθύνσεων ομάδων χρηστών.
Μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε τις λίστες διευθύνσεων ομάδων χρηστών επιτρέποντας μόνο σε χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή να καταχωρίζουν/επεξεργάζονται προορισμούς από το Remote UI. <Χρήση Λίστας Δ/νσεων Ομάδας Χρηστών>
2
Κάντε κλικ στην επιλογή [Register New Destination].
3
Επιλέξτε τον τύπο του προορισμού και κάντε κλικ στο [Set].
4
Καταχωρίστε τις απαραίτητες πληροφορίες και κάντε κλικ στο [OK].
Τα στοιχεία που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο προορισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες που θα πρέπει να καταχωριστούν, ανατρέξτε στην ενότητα Καταχώριση προορισμών στο Βιβλίο διευθύνσεων.
Καταχώριση ομάδας προορισμού
Καταχώριση ονόματος για τη λίστα διευθύνσεων
Κάντε κλικ στο πεδίο [Register Address List Name] ή [Register/Change Address List Name], πληκτρολογήστε το όνομα και κάντε κλικ στο [OK].
Μπορείτε να επιλέξτε ρύθμιση ώστε να αλλάζει το όνομα του βιβλίου διευθύνσεων ομάδας χρήστη όταν αλλάζει το όνομα ομάδας χρήστη. Συνδεθείτε στο Remote UI ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή, πατήστε [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings], και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name]. Η επιλογή [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργή η διαχείριση ατομικής πιστοποίησης.
Έλεγχος/επεξεργασία στοιχείων προορισμού
Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο [Type] ή στο όνομα ενός προορισμού για να δείτε τις λεπτομέρειες του προορισμού. Για να επεξεργαστείτε τον προορισμό, κάντε κλικ στο [Edit], αλλάξτε τις καταχωρισμένες λεπτομέρειες και κάντε κλικ στο [OK].
Καταχώριση σε λίστα διευθύνσεων ομάδων χρηστών
Καταχώριση σε κουμπί μνήμης
A131-0CS