Aktualizacja oprogramowania układowego

Okresowo publikowana jest nowa wersja oprogramowania sprzętowego, wyposażonego w nowe funkcje lub rozwiązania problemów z istniejącymi funkcjami. Jeżeli nowe oprogramowanie sprzętowe jest dostępne, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia. Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe należy się zalogować jako administrator.
Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie należy wykonywać poniższych czynności. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować błąd krytyczny.
Wyłączanie głównego zasilania
Odłączenie kabla LAN
Komunikacja (np. drukowanie) z urządzeniem z poziomu innego komputera lub aplikacji*1
Konfigurowanie ustawień uśpienia komputera*2
*1 Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego w środowisku sieciowym należy upewnić się, że inni użytkownicy nie wykonują operacji, takich jak drukowanie.
*2 Oprogramowanie sprzętowe może nie zostać zaktualizowane prawidłowo, jeśli komputer przejdzie w tryb uśpienia.
Przygotowania do aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Pobierz najnowsze oprogramowanie sprzętowe ze strony internetowej firmy Canon (https://global.canon/).
Utwórz kopię zapasową danych urządzenia i ustawień na wypadek, gdyby aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie została przeprowadzona prawidłowo.
Uwaga dotycząca procesu aktualizacji
Urządzenie uruchamia się ponownie kilka razy.
Proces aktualizacji zostaje przerwany, jeśli w urządzeniu pozostają zadania.
Ekran jest przełączany kilka razy podczas procesu aktualizacji. Przełączenie ekranu może zająć trochę czasu, ale nie zamykaj przeglądarki, dopóki proces aktualizacji nie zostanie zakończony.

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego i po jej zakończeniu należy sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia.
1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Monitor stanu/Anuluj] na stronie portalu. Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij na [Informacje o urządzeniu]  [Informacje o Wersji] i zaznacz [Kontroler].

Aktualizacja oprogramowania układowego

1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Ustawienia/Rejestracja] na stronie portalu. Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij [Licencja/inne]  [Rejestracja/aktualizacja oprogramowania].
4
Kliknij [Ręczna aktualizacja].
5
Naciśnij na [Wybierz plik], wybierz aktualizację oprogramowania sprzętowego do wykorzystania i naciśnij na [Aktualizacja].
Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat <Proces został zatrzymany, ponieważ istnieje jedno lub więcej niedokończonych zadań. Ponownie uruchom urządzenie ręcznie w celu rozpoczęcia procesu. Można zamknąć przeglądarkę.>, zresetuj urządzenie. Wyłączanie/restart urządzenia
Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego z ekranu głównego
Oprogramowanie układowe można również zaktualizować za pomocą opcji <Zaktualiz. opr. ukł.> na ekranie <Ekran główny>, zależnie od regionu. Do wykonania tej operacji wymagane są uprawnienia użytkownika Administrator.
A15A-06K