Diverses funcions de seguretat

Us preocupen els problemes següents?
Impressió desatesa
Accés no autoritzat
Oblidar-se d'esborrar les dades confidencials que hi ha a l'equip
L'equip disposa de diverses funcions per minimitzat el risc de filtració d'informació i accés no autoritzat.
A la següent secció es descriuen funcions adequades per a determinades situacions.
La implementació de mesures de seguretat no garanteix la protecció de tota la informació.
L'ús de la funció Importar-ho tot permet la gestió de diversos equips amb les mateixes opcions. Importació/exportació de les dades d'opcions

Prevenció de filtració de documents

En gestionar documents confidencials, cal tractar problemes com ara filtracions o pèrdues. L'equip té una funció de seguretat que prohibeix imprimir fins que l'usuari inicia la sessió al dispositiu, per evitar la filtració o pèrdua de documents.
Feu servir les següents mesures de seguretat per impedir la filtració de documents.
Force Hold
Per evitar deixar material imprès, la filtració accidental d'informació, la impressió indeguda, etc., l'administrador pot establir que el document s'emmagatzemi abans de la impressió. Impressió forçada de documents en l'equip
Only Allow Encrypted Print Jobs
Amb la impressió segura xifrada podeu enviar dades d'impressió xifrades a un equip des de l'ordinador. D'aquesta manera podeu reduir el risc de filtració d'informació en enviar dades impreses, i imprimir de manera més segura. Només es permeten treballs d'impressió xifrats

Prevenció d'accés no autoritzat a la xarxa

Tot i que els serveis al núvol han facilitat l'intercanvi de dades per Internet, tercers malintencionats poden aprofitar les vulnerabilitats de la xarxa per interceptar o modificar la comunicació. L'equip inclou diferents mesures per millorar la seguretat de xarxa, com ara permetre només la comunicació amb adreces IP específiques i el xifrat de dades per a la comunicació.
Feu servir les següents mesures de seguretat per impedir l'accés no autoritzat a la xarxa, etc.
Opcions de tallafoc
L'accés no autoritzat per part de tercers, així com atacs a la xarxa i les intrusions, es poden impedir si es permet només la comunicació amb dispositius que tinguin una adreça IP específica. Restricció de la comunicació mitjançant tallafocs
Opcions de proxy
Podeu proporcionar més seguretat utilitzant un servidor proxy per a les connexions fora de la xarxa. Configuració d'un proxy
Opcions de TLS
TLS és un protocol de xifratge per a les dades enviades per una xarxa i s'utilitza freqüentment per a la comunicació mitjançant un navegador web o una aplicació de correu electrònic. La comunicació xifrada TLS activa la comunicació de xarxa segura quan s'accedeix a l'equip amb Remote UI (IU remota). Configuració de la clau i el certificat per a TLS
Opcions d'IPSec
Mentre que TLS només xifra les dades utilitzades en una aplicació específica, com ara un navegador web o una aplicació de correu electrònic, IPSec xifra els paquets IP sencers (o càrregues útils d'aquests paquets). Això permet a IPSec oferir un sistema de seguretat més versàtil que TLS. Configuració de les opcions d'IPSec
Opcions d'IEEE 802.1X
Si un dispositiu prova a connectar-se i començar a comunicar-se en una xarxa 802.1X, el dispositiu s'ha de sotmetre a l'autenticació d'usuari per tal de garantir que la connexió prové d'un usuari autoritzat. La informació d'autenticació s'envia a un servidor RADIUS, el qual, un cop feta la comprovació pertinent, permet o rebutja la comunicació amb la xarxa en funció del resultat de l'autenticació. Si l'autenticació falla, un commutador de LAN (o un punt d'accés) bloqueja l'accés des de fora de la xarxa. L'equip es pot connectar a una xarxa 802.1X com a dispositiu client. Configuració de les opcions d'autenticació IEEE 802.1X

Prevenció de filtracions d'informació confidencial durant l'ús de l'equip

L'equip genera valor com a actiu d'informació emmagatzemant dades importants. Una altra mesura de seguretat important és evitar que la informació confidencial romangui a l'equip després d'haver estat eliminada. L'equip inclou diferents mesures per millorar la seguretat, com evitar que usuaris no desats puguin fer servir l'equip i l'esborrament total dades temporals de treballs en iniciar l'equip.
Feu servir les següents funcions com a mesures de seguretat per evitar la filtració d'informació confidencial durant l'ús de l'equip.
Verificar sistema en iniciar
La integritat de les aplicacions de microprogramari, sistema i AddOn a l'equip es verifica durant l'inici. <Verificar sistema en iniciar>
McAfee Embedded Control
Quan l'equip està treballant, la funció McAfee Embedded Control s'utilitza per evitar la modificació no autoritzada de programes i l'execució de programes no autoritzats, per millorar la fiabilitat del sistema. <McAfee Embedded Control>
Gestió d'autenticació personal
Es pot fer servir nom d'usuari i contrasenya per realitzar l'autenticació personal dels usuaris. Evitar l'accés no autoritzat de tercers i definir restriccions d'ús pot elevar el nivell de seguretat i fer que l'ús de l'equip sigui més eficient. Gestió dels usuaris
Xifratge de les dades d'emmagatzematge
Podeu xifrar automàticament les dades a la unitat d'emmagatzematge per evitar fuites d'informació causades per l'eliminació de l'emmagatzematge. Gestió de les dades dels dispositius d'emmagatzematge
Inicialitzar totes les dades i opcions
Podeu restaurar totes les opcions de l'equip als valors predeterminats de fàbrica. Com que les dades que queden a la memòria se sobreescriuen amb valors sense sentit, això impedeix les filtracions externes de dades confidencials en desprendre's de l'equip. Inicialització d'opcions
Security Policy Settings
Una directiva de seguretat descriu les normes generals d'una empresa en referència a la seguretat de la informació. Amb aquest equip, es poden establir alhora diverses opcions relacionades amb la directiva de seguretat. Aplicació de la política de seguretat a l'equip
Allow Use of Default Password for Remote Access
Podeu establir que l'equip no permeti que els usuaris iniciïn sessió a Remote UI (IU remota) utilitzant la contrasenya per defecte (7654321) de l'usuari "Administrador" per raons de seguretat. Configuració d'una política d'autenticació/contrasenya
A14H-0A7