In từ Mạng Bên Ngoài (In IPP)

Sử dụng cổng IPP để in từ mạng bên ngoài qua Internet. Để in IPP, bạn phải chỉ định cổng IPP trong trình điều khiển máy in. Để sử dụng IPPS, bạn phải cài đặt mã và chứng chỉ của máy này trên máy tính của mình. Cài Đặt Mã và Chứng Chỉ Của Máy Này trên Máy Tính của Bạn
Để in IPP, bạn phải chỉ định <Cài Đặt In IPP>. <Cài Đặt In IPP>
Để thực hiện quy trình sau, bạn cần đăng nhập vào máy tính của mình bằng tài khoản quản trị viên.
1
Chuẩn bị trình điều khiển máy in.
Nếu máy đi kèm đĩa CD-ROM, hãy cho đĩa CD-ROM vào ổ đĩa trên máy tính.
Để tải xuống trình điều khiển máy in, hãy truy cập trang web Canon (https://global.canon/en/support/) và tải xuống trình điều khiển máy in của bạn.
2
Chọn []  [Hệ thống Windows] [Panel Điều khiển]  [Phần cứng và Âm thanh]  [Thiết bị và Máy in].
3
Nhấp vào [Thêm máy in].
4
Nhấp vào [Máy in tôi cần dùng không được liệt kê].
5
Chọn [Chọn máy in chia sẻ theo tên], nhập đích kết nối và nhấp vào [Tiếp].
Để sử dụng IPP, hãy nhập "http://<địa chỉ IP của máy>/ipp" làm đích kết nối.
Để sử dụng IPPS, hãy nhập "https://<địa chỉ IP của máy>/ipp" làm đích kết nối.
6
Nhấp vào [Có đĩa …].
7
Nhấp vào [Duyệt…].
8
Chỉ định thư mục chứa trình điều khiển máy in, chọn tập tin INF và nhấp vào [Mở].
Tệp INF được lưu trữ trong thư mục [Trình điều khiển].
9
Tiến hành cài đặt bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Trình điều khiển máy in được cài đặt. Để sử dụng IPPS, hãy cài đặt mã và chứng chỉ của máy này trên máy tính của bạn.

Cài Đặt Mã và Chứng Chỉ Của Máy Này trên Máy Tính của Bạn

Phần mô tả này hiển thị quy trình cài đặt mã và chứng chỉ bằng Microsoft Edge.
1
Khởi động trình duyệt Web.
2
Nhập "http://<địa chỉ IP của máy>/" vào trường nhập địa chỉ và nhấn phím [ENTER] trên bàn phím máy tính.
3
Nhấp vào [Không bảo mật]  [Kết nối của bạn với trang web này không bảo mật]  [Hiển thị chứng chỉ] trong trường nhập URL.
4
Nhấp vào [Cắt miếng phi lê …] trên thẻ [Chi tiết].
5
Nhấp vào [Tiếp].
6
Chọn định dạng tập tin và nhấp vào [Tiếp].
7
Đặt đích lưu và tên tập chứng chỉ rồi nhấp vào [Tiếp].
8
Kiểm tra nội dung đang lưu và nhấp vào [Hoàn tất]  [OK].
Quy trình lưu chứng chỉ đã hoàn tất.
9
Nhấp vào [OK].
10
Đóng trình duyệt Web.
11
Cài đặt chứng chỉ đã lưu ở bước 8 trên máy tính của bạn.
Đối với DER/Base64 (có đuôi “cer”)
Đối với PKCS#7 (có đuôi "p7b")
9Y9C-03W