התקנה באמצעות חיבור USB

ניתן לחבר את ההתקן והמחשב באמצעות כבל USB ולהתקין את ההתקן.
במהלך ההתקנה, פרופיל התצורה המתאים לדגם המדפסת מוגדר אוטומטית. ניתן לשנות או לייבא את פרופיל התצורה במידת הצורך.

דרישות מקדימות

דרישות מערכת
התקנה של לוח ממשק ה-USB האופציונלי (אם נדרש עם ההתקן שבו אתה משתמש)
בחירת שפת תיאור העמוד (חבר והפעל) הגדרת הפונקציה של המכשיר (אם נדרש עבור המכשיר שבו אתה משתמש)
הגדר את [בחירת PDF (חבר והפעל)] במכשיר כך שיתאים להתקן שבו אתה משתמש. לפרטים על שיטת ההגדרה, עיין במדריך של המכשיר.
הערות ואזהרות לגבי התקנה
בעת הפעלת המחשב, היכנס לחשבון מנהל מערכת.

תהליכים

1.
כבה את המכשיר.
2.
הפעל את תוכנית ההתקנה.
אם אתה משתמש בתוכנת התקנה שהורדה מהאינטרנט:
לחץ פעמיים על הקובץ שהורדת כדי לבטל את הדחיסה שלו. אם תוכנת ההתקנה אינה מתחילה אוטומטית לאחר ביטול הדחיסה, לחץ פעמיים על [Setup.exe].
אם אתה משתמש בקובץ הנלווה CD-ROM:
(1) הגדר את CD-ROM במחשב.
אם תפריט ה-CD-ROM אינו מוצג, לחץ על "פתח פרטים".
[+][-]
(2) אם מסך בחירת השפה מוצג, בחר שפה ← לחץ על [OK].
(3) לחץ על [Installation] במסך התפריט.
(4) אם מסך [Select the Type of Connection] מוצג, בחר [USB Connection] ← לחץ על [Next].
(5) במסך המוצג, אשר שמנהלי ההתקן להתקנה נבחרו ← לחץ על [Install].
(6) אשר את התוכן של CANON SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ← לחץ על [Yes].
3.
בחר שפה ← לחץ על [הבא].
4.
כאשר מוצג הסכם רישיון התוכנה של Canon, אשר את התוכן ← לחץ על [כן].
5.
בחר [חיבור USB] ← לחץ על [הבא].
6.
כאשר מופיע המסך הבא, חבר את ההתקן והמחשב באמצעות כבל USB ← הפעל את המכשיר.
[דלג]: אם מחובר כהלכה באמצעות USB, במסך זה תוכל לסיים את ההתקנה מבלי לחכות להשלמה אוטומטית.
המשך בהתקנה לפי ההוראות שעל המסך.
אם ההתקנה נכשלת במסך שלמעלה, לחץ על ה-"פתח פרטים" הבא ובצע את הפעולות הדרושות.
[+][-]
7.
במסך המציין את פרטי המדפסת, בדוק אם פרופיל התצורה מתאים למכשיר.
[פרופיל תצורה] > [שינוי]: לחץ על זה רק כאשר עליך לשנות או לייבא פרופיל תצורה.
לחץ על "פתח פרטים" ובצע את הפעולות הדרושות.
[+][-]
8.
לחץ על [הפעלה מחדש] או על [יציאה].
אם לא ניתן להשיג מידע על ההתקן במהלך ההתקנה, הגדר את פרטי ההתקן לפני ההדפסה. תוכל גם לשנות או לייבא פרופילתצורה תוך הגדרת מידע ההתקן.
לפרטים על אופן הגדרת מידע ההתקן, עיין בעזרה לגבי מנהל ההתקן.

נושאים קשורים