Έλεγχος της κατάστασης και του ημερολογίου εργασιών εκτύπωσης

Μπορείτε να ελέγξετε τις τρέχουσες καταστάσεις και τα ημερολόγια εργασιών εκτύπωσης για τα εκτυπωμένα έγγραφα.
Όταν η ρύθμιση <Εμφάν.Ημερολογίου Εργ.> έχει οριστεί σε <Off>, δεν μπορείτε να ελέγξετε τα ημερολόγια επικοινωνίας. <Εμφάν.Ημερολογίου Εργ.>
Χρήσιμο για τις ακόλουθες περιπτώσεις
Εάν τα έγγραφά σας δεν έχουν εκτυπωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως να θέλετε να δείτε τη λίστα αναμονής των εγγράφων προς εκτύπωση.
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις εκτυπώσεις που νομίζατε ότι έχετε εκτυπώσει, ίσως να θέλετε να δείτε εάν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα.
1
Πατήστε <Έλεγχ Κατάστ> ().
2
Επιλέξτε <Εργασία Εκτύπωσης>.
3
Ελέγξτε τις καταστάσεις και τα αρχεία καταγραφής εκτύπωσης.
Για να ελέγξετε τις καταστάσεις εκτύπωσης
1
Καρτέλα <Κατάστ. Εργασ. Εκτύπ.>/<Κατάσταση Εργασίας> Επιλέξτε το έγγραφο την κατάσταση του οποίου θέλετε να ελέγξετε.
Εμφανίζονται τα λεπτομερή στοιχεία του επιλεγμένου εγγράφου.
Για να ελέγξετε τα ημερολόγια εργασιών εκτύπωσης
1
Καρτέλα <Εκτύπ.Ημερολογίου Εργ.>/<Ημερολόγιο Εργασιών> Επιλέξτε το έγγραφο το αρχείου καταγραφής του οποίου θέλετε να ελέγξετε.
Εάν η εκτύπωση ενός εγγράφου ολοκληρωθεί με επιτυχία, εμφανίζεται το μήνυμα <OK>. Εάν δεν εκτυπωθεί το έγγραφο, επειδή ακυρώθηκε η εκτύπωση ή παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα, εμφανίζεται το μήνυμα <Σφάλμα>.
Εμφανίζονται τα λεπτομερή στοιχεία του επιλεγμένου εγγράφου.
Το όνομα εγγράφου ή το όνομα χρήστη που εμφανίζεται ίσως να μην αντιστοιχεί στο πραγματικό όνομα εγγράφου ή όνομα χρήστη.
Όταν εμφανίζεται ένας τριψήφιος αριθμός στην περίπτωση εμφάνισης του μηνύματος <Σφάλμα>
Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί σε κωδικό σφάλματος. Μέτρα για κάθε κωδικό σφάλματος
24YS-037