Διαμόρφωση Πρωτοκόλλων Εκτύπωσης και Λειτουργιών WSD

Διαμορφώστε τα πρωτόκολλα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση εγγράφων από υπολογιστή δικτύου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη ρύθμιση της συσκευής από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των επιλογών μενού μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και συνδεθείτε σε Λειτουργία υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στο [Network Settings].
4
Διαμορφώστε τα πρωτόκολλα εκτύπωσης.
Διαμόρφωση LPD ή RAW
1
Επιλέξτε [LPD Settings] ή [RAW Settings]  [Edit].
2
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις όπως απαιτείται.
[Use LPD Printing]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για εκτύπωση μέσω LPD. Όταν δεν χρησιμοποιείτε εκτύπωση LPD, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.
[Use RAW Printing]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για εκτύπωση μέσω RAW. Όταν δεν χρησιμοποιείτε εκτύπωση RAW, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.
[RX Timeout]
Ορίστε μια τιμή για το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί μεταξύ δύο προσπαθειών λήψης δεδομένων. Εάν δεν συνεχιστεί η διαδικασία λήψης δεδομένων εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, η εκτύπωση θα ακυρώνεται.
3
Κάντε κλικ στο [OK].
Διαμόρφωση WSD
1
Επιλέξτε [WSD Settings] [Edit].
2
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις όπως απαιτείται.
[Use WSD Printing]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για εκτύπωση μέσω WSD. Όταν δεν χρησιμοποιείτε εκτύπωση WSD, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.
[Use WSD Browsing]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να λάβετε πληροφορίες για τη συσκευή από έναν υπολογιστή μέσω WSD. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου επιλέγεται αυτόματα, όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου [Use WSD Printing].
[Use Multicast Discovery]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να διαμορφώσετε τη συσκευή ώστε να απαντά σε μηνύματα αναζήτησης πολλαπλής διανομής. Εάν καταργηθεί η επιλογή του πλαισίου ελέγχου, η συσκευή θα παραμείνει σε κατάσταση αναστολής ακόμα και μετά τη λήψη μηνυμάτων αναζήτησης πολλαπλής διανομής μέσω δικτύου.
3
Κάντε κλικ στο [OK].
5
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήσετε την ξανά.
Επιλογή ρυθμίσεων από τον πίνακα λειτουργίας
Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις LPD, RAW και WSD επιλέγοντας <Μενού> στην οθόνη Αρχική.
<Ρυθμίσεις LPD>
<Ρυθμίσεις RAW>
<Ρυθμίσεις WSD>
Ρύθμιση συσκευών δικτύου WSD
Μπορείτε να προσθέσετε συσκευές δικτύου WSD από τον φάκελο του εκτυπωτή. Ανοίξτε τον φάκελο του εκτυπωτή (Εμφάνιση του φακέλου εκτυπωτή)  κάντε κλικ στο [Add a device] (Προσθήκη συσκευής) ή [Add a printer] (Προσθήκη εκτυπωτή) και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης για το δίκτυο WSD, ανατρέξτε στα εγχειρίδια των σχετικών προγραμμάτων οδήγησης στη διαδικτυακή τοποθεσία εγχειριδίων.
Για να αλλάξετε τον αριθμό θύρας
Ο ίδιος αριθμός θύρας που χρησιμοποιείται για τη συσκευή και έναν υπολογιστή, πρέπει να χρησιμοποιηθεί και για το πρωτόκολλο εκτύπωσης.
Διαμόρφωση Θυρών Εκτυπωτή
Αλλαγή αριθμών θυρών
24YS-012