<Δίκτυο>

Όλες οι ρυθμίσεις σχετικά με το δίκτυο παρατίθενται μαζί με περιγραφές. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επισημαίνονται με έναν σταυρό στίξης ().
Αστερίσκοι (*)
Οι ρυθμίσεις που επισημαίνονται με την ένδειξη «*1» ενδέχεται να μην εμφανίζονται ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείτε, τις επιλογές ή άλλα στοιχεία ρύθμισης.
Οι ρυθμίσεις που επισημαίνονται με την ένδειξη «*2» δεν μπορούν να εισαχθούν ή να εξαχθούν.

<Επιλογή Ενσ/Ασύρμ LAN> *1

Όταν αλλάζετε από ασύρματο δίκτυο σε ενσύρματο δίκτυο, πρέπει να καθορίσετε τη ρύθμιση. Αντιστρόφως, όταν αλλάζετε από ενσύρματο δίκτυο σε ασύρματο δίκτυο, δεν χρειάζεται να καθορίσετε αυτήν τη ρύθμιση (Μπορείτε να αλλάξετε μέσω της ρύθμισης <Ρυθμίσεις Ασύρματου LAN>). Επιλογή ενσύρματου τοπικού δικτύου ή ασύρματου τοπικού δικτύου
<Ενσύρματο LAN>
<Ασύρματο LAN>

<Ρυθμίσεις Ασύρματου LAN> *1

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για σύνδεση του υπολογιστή σε ασύρματο LAN. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή να καθορίσετε τη ρύθμιση για εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας.
<Ρυθμίσεις SSID>
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να διαμορφώσετε την ασύρματη σύνδεση καθορίζοντας με μη αυτόματο τρόπο πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του SSID ή του κλειδιού δικτύου, από τον πίνακα λειτουργίας.
<Επιλογή Σημείου Πρόσβασης>
Οι δρομολογητές ασύρματου δικτύου, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στη συσκευή, εντοπίζονται αυτόματα, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε από τη λίστα. Πρέπει να εισαγάγετε χειροκίνητα ένα κλειδί δικτύου, π.χ. ένα κλειδί WEP ή PSK. Ρύθμιση της σύνδεσης με επιλογή ασύρματου δρομολογητή
<Χειροκίνητη Εισαγωγή>
Επιλέξτε για διαμόρφωση της ασύρματης σύνδεσης εισάγοντας χειροκίνητα ένα SSID. Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να καθορίσετε λεπτομερώς τις ρυθμίσεις πιστοποίησης και κρυπτογράφησης. Ρύθμιση σύνδεσης με καθορισμό των αναλυτικών ρυθμίσεων
<Ρυθμίσεις Ασφάλειας>
<Δ/Υ>
<WEP>
<Ανοιχτό Σύστημα>
Κλειδί WEP 1 έως 4
<Κοινόχρηστο Κλειδί>
Κλειδί WEP 1 έως 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Αυτ.>
<AES-CCMP>
<Κατάσταση Πλήκτρου WPS>
Επιλέξτε για αυτόματη διαμόρφωση της ασύρματης σύνδεσης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο του ασύρματου δρομολογητή για WPS. Ρύθμιση της συσκευής με τη χρήση της κατάστασης πατήματος ενός κουμπιού για WPS
<Κατάσταση Κωδικού WPS PIN>
Επιλέξτε για διαμόρφωση της ασύρματης σύνδεσης εισάγοντας έναν κωδικό PIN για τον ασύρματο δρομολογητή για WPS. Ρύθμιση της συσκευής με τη χρήση της κατάστασης κωδικού PIN για WPS
<Κατάσταση Εξοικονόμησης Ενέργειας>
Επιλέξτε εάν η συσκευή θα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, με βάση τα σήματα που εκπέμπονται από τον ασύρματο δρομολογητή.
<Off>
<On>
<Πληροφορίες σύνδ>/<Πληροφορίες Ασύρματου LAN> *2
Επιλέξτε για να προβάλλετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου LAN. Εμφάνιση των Ρυθμίσεων Δικτύου
<Δ/νση MAC>
<Κατάσταση Ασύρματου LAN>
<Τελευταίες Πληροφορίες Σφάλματος>
<Κανάλι>
<Ρυθμίσεις SSID>
<Ρυθμίσεις Ασφάλειας>
<Κατάστ Εξοικ Ενέργειας>

<Ρυθμίσεις Άμεσης Σύνδεσης> *1

Επιλέξτε εάν θέλετε να γίνεται απευθείας σύνδεση. Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία, θα μπορείτε να συνδέεστε απευθείας με τη συσκευή ακόμα και σε περιβάλλοντα όπου δεν υπάρχει σημείο πρόσβασης ή δρομολογητής ασύρματου τοπικού δικτύου. Άμεση σύνδεση (Λειτουργία σημείου πρόσβασης)
<Χρήση Άμεσης Σύνδεσης>
<Off>
<On>
<Τερματισμός άμεσης σύνδεσης>/<Χρόνος έως τον τερμ. της Αυτ. Σύνδ.>
Καθορίστε τον χρόνο εκτέλεσης του αυτόματου τερματισμού μετά την πραγματοποίηση της άμεσης σύνδεσης.
Μοντέλο οθόνης αφής
<Αυτόματος τερματισμός σύνδεσης>
<Off>
<On>
<Χρόνος έως τον τερματισμό σύνδεσης>
1 έως 60 (λεπτά)
Μοντέλο ασπρόμαυρης LCD
0 (Δεν τερματίζεται αυτόματα η περίοδος λειτουργίας)
1 έως 60 (λεπ.)
<Ρυθμίσεις Κατάστασης Σημείου Πρόσβασης>
Διαμορφώστε το SSID/το κλειδί δικτύου. Εάν θέλετε να συνδέσετε ταυτόχρονα πολλές φορητές συσκευές στη συσκευή, πρέπει να ρυθμίσετε τόσο το SSID όσο και το κλειδί δικτύου.
<Χρήση Ειδικού SSID>
<Off>
<On>
<SSID>
 
<Χρήση Ειδικού Κλειδιού Δικτύου>
<Off>
<On>
<Κλειδί Δικτύου>

<Ρυθμίσεις TCP/IP>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για χρήση της συσκευής σε δίκτυο TCP/IP, π.χ. τις ρυθμίσεις της διεύθυνσης IP.
<Ρυθμίσεις IPv4>/<Ρυθμίσεις IPv6>/<Ρυθμίσεις DNS> (Μοντέλο οθόνης αφής)
<Ρυθμίσεις IPv4>/<Ρυθμίσεις IPv6> (Μοντέλο ασπρόμαυρης LCD)
<Ρυθμίσεις WINS>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για την Υπηρεσία ονόματος Internet των Windows (WINS), η οποία παρέχει ένα όνομα NetBIOS για την επίλυση διευθύνσεων IP σε ένα μεικτό περιβάλλον δικτύου NetBIOS και TCP/IP. Διαμόρφωση WINS
<Ανάλυση WINS>
<Off>
<On>
<Δ/νση Διακομιστή WINS>: 0.0.0.0
<Ρυθμίσεις LPD>
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το LPD, ένα πρωτόκολλο εκτύπωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε πλατφόρμα υλικολογισμικού ή λειτουργικό σύστημα. Μπορείτε, επίσης, να καθορίσετε ένα χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του οποίου θα ακυρώνεται η εκτύπωση σε περίπτωση διακοπής της λήψης των δεδομένων εκτύπωσης. Διαμόρφωση Πρωτοκόλλων Εκτύπωσης και Λειτουργιών WSD
<Χρήση εκτύπωσης LPD>/<Ρυθμίσεις Εκτύπωσης LPD>
<Off>
<On>
 
<Χρονικό Όριο ΛΨ>
 1 έως 5 έως 60 (λεπτά)
<Ρυθμίσεις RAW>
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το RAW, ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο εκτύπωσης των Windows. Μπορείτε, επίσης, να καθορίσετε ένα χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του οποίου θα ακυρώνεται η εκτύπωση σε περίπτωση διακοπής της λήψης των δεδομένων εκτύπωσης. Διαμόρφωση Πρωτοκόλλων Εκτύπωσης και Λειτουργιών WSD
<Χρήση εκτύπωσης RAW>/<Ρυθμ. Εκτύπωσης RAW>
<Off>
<On>
 
<Χρονικό Όριο ΛΨ>
 1 έως 5 έως 60 (λεπτά)
<Ρυθμίσεις WSD>
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη αναζήτηση και λήψη πληροφοριών για τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο WSD. Διαμόρφωση Πρωτοκόλλων Εκτύπωσης και Λειτουργιών WSD
Μοντέλο οθόνης αφής
<Χρήση εκτύπωσης WSD>
<Off>
<On>
 
<Χρήση Αναζήτησης WSD>
<Off>
<On>
 
<Χρήση Αναζήτησης Multicast>
<Off>
<On>
Μοντέλο ασπρόμαυρης LCD
<Ρυθμίσεις Εκτύπωσης WSD>
<Χρήση Εκτύπωσης WSD>
<Off>
<On>
<Χρήση Αναζήτησης WSD>
<Off>
<On>
 
<Χρήση Αναζήτησης Multicast>
<Off>
<On>
<Χρήση HTTP>
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το HTTP, το οποίο είναι απαραίτητο για την επικοινωνία με υπολογιστή, όπως κατά τη χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), της εκτύπωσης WSD ή της εκτύπωσης μέσω Google Εκτύπωση νέφους. Απενεργοποίηση επικοινωνίας HTTP
<Off>
<On>
<Χρήση IPSec> *2
Επιλέξτε εάν θέλετε να εκτελέσετε κρυπτογραφημένη επικοινωνία χρησιμοποιώντας εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) μέσω IPSec. Διαμόρφωση ρυθμίσεων IPSec
<Off>
<On>
<Ρυθμίσεις Αριθμού Θύρας>
Αλλάξτε τους αριθμούς των θυρών για τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το περιβάλλον δικτύου. Αλλαγή αριθμών θυρών
<LPD>
1 έως 515 έως 65535
 
<RAW>
1 έως 9100 έως 65535
 
<Αναζήτηση Multicast WSD>
1 έως 3702 έως 65535
 
<HTTP>
1 έως 80 έως 65535
  
<Αναζήτηση Multicast>
1 έως 427 έως 65535
 
<POP3>
1 έως 110 έως 65535
 
<SNMP>
1 έως 161 έως 65535
<Μέγεθος MTU>
Επιλέξτε το μέγιστο μέγεθος των πακέτων, που θα μπορεί να αποστέλλει ή να λαμβάνει η συσκευή. Αλλαγή της Μονάδας Μέγιστης Μετάδοσης
<1300>
<1400>
<1500>

<Ρυθμίσεις SNMP>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της συσκευής από υπολογιστή με λογισμικό συμβατό με SNMP. Παρακολούθηση και Έλεγχος της Συσκευής μέσω SNMP
<Ρυθμίσεις SNMPv1>
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το SNMPv1. Εάν ενεργοποιήσετε το SNMPv1, καθορίστε όνομα κοινότητας και δικαιώματα πρόσβασης στα αντικείμενα Βάσης πληροφοριών διαχείρισης (MIB).
<Off>
<On>
<Ρυθμίσεις SNMPv3>
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το SNMPv3. Χρησιμοποιήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) για να καθορίσετε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις που θα ισχύουν όταν είναι ενεργοποιημένο το SNMPv3.
<Off>
<On>
<Λήψ Πληρ Διαχ Εκτ από Κεντρ Υπ>
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την παρακολούθηση των πληροφοριών διαχείρισης εκτυπωτή από υπολογιστή δικτύου με λογισμικό συμβατό με SNMP.
<Off>
<On>
<Μορφ πόρων υπολ MIB σε RFC2790>
Καθορίστε αν θα υπάρχει συμμόρφωση με τις προηγμένες προδιαγραφές (RFC2790) του πρωτοκόλλου κατά την παρακολούθηση της κατάστασης της συσκευής από το συμβατό με SNMP λογισμικό.
<Off>
<On>

<Χρήση ειδικής θύρας>/<Ρυθμίσεις Ειδικής Θύρας>

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ειδική θύρα. Η ειδική θύρα χρησιμοποιείται κατά την εκτύπωση από υπολογιστή και κατά την αναζήτηση ή τον καθορισμό των ρυθμίσεων της συσκευής μέσω του δικτύου.
<Off>
<On>

<Μέθοδος πιστοπ ειδικής θύρας>/<Μέθοδος πιστοποίησης ειδικής θύρας>

Καθορίστε αν θα περιορίζεται η μέθοδος πιστοποίησης ειδικά στην ασφάλεια όταν χρησιμοποιείται η ειδική θύρα. Εάν έχετε ορίσει την επιλογή <Κατάσταση 2>, η μέθοδος πιστοποίησης περιορίζεται ειδικά στην ασφάλεια.
<Κατάσταση 1>
<Κατάσταση 2>
Εάν έχετε ορίσει την επιλογή <Κατάσταση 2>, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση από το λογισμικό διαχείρισης της συσκευής ή του προγράμματος οδήγησης σε ορισμένες περιπτώσεις.

<Χρόν αν για σύνδ κατά την εκκ>/<ΧρόνοςΑναμ.για Σύνδεση Κατά την Εκκίνηση>

Καθορίστε τον χρόνο αναμονής για τη σύνδεση στο δίκτυο. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις ανάλογα με το περιβάλλον του δικτύου. Ορισμός Χρόνου Αναμονής για τη Σύνδεση σε Δίκτυο
0 έως 300 (δευτ.)

<Ρυθμ. Προγρ. Οδήγησης Ethernet>

Επιλέξτε τύπο Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) και τη λειτουργία επικοινωνίας Ethernet (ημιαμφίδρομη/πλήρως αμφίδρομη). Μπορείτε επίσης να δείτε τη διεύθυνση MAC για το ενσύρματο τοπικό δίκτυο.
<Αυτόματη Ανίχνευση>
Επιλέξτε εάν ο τρόπος επικοινωνίας και ο τύπος Ethernet θα εντοπίζονται αυτόματα ή θα επιλέγονται χειροκίνητα. Διαμόρφωση Ρυθμίσεων Ethernet
<Off>
<Κατάσταση Επικοινωνίας>
<Ημι-Αμφίδρομη>
<Πλήρως Αμφίδρομη>
<Τύπος Ethernet>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<1000BASE-T>
 
<On>
Εάν η ρύθμιση <Κατάσταση Επικοινωνίας> έχει οριστεί σε <Ημι-Αμφίδρομη>, δεν μπορείτε να επιλέξετε <1000BASE-T>.
<Δ/νση MAC>
Ελέγξτε τη διεύθυνση MAC της συσκευής, η οποία είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε συσκευή επικοινωνίας. Προβολή της διεύθυνσης MAC για ενσύρματο δίκτυο LAN

<Χρήση IEEE 802.1X>/<Ρυθμίσεις IEEE 802.1X> *1*2

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την πιστοποίηση IEEE 802.1X. Διαμόρφωση ρυθμίσεων πιστοποίησης IEEE 802.1X
<Off>
<On>

<Ρυθμίσεις τείχους προστασίας>

Χωρίς την κατάλληλη ασφάλεια, μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους υπολογιστές και σε άλλες συσκευές επικοινωνίας που συνδέονται σε ένα δίκτυο. Για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ορίστε τις ρυθμίσεις για το φίλτρο πακέτων, το οποίο είναι μια λειτουργία που περιορίζει την επικοινωνία σε συσκευές με καθορισμένες διευθύνσεις IP ή διευθύνσεις MAC.
<Φίλτρο Δ/νσης IPv4>
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για τα πακέτων φίλτρων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από συσκευές με συγκεκριμένες διευθύνσεις IPv4. Καθορισμός διευθύνσεων IP για τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας
<Φίλτρο Εξερχόμενων>
<Off>
<On>
 
<Φίλτρο Εισερχόμενων>
<Off>
<On>
<Φίλτρο Δ/νσης IPv6>
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για τα πακέτων φίλτρων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από συσκευές με συγκεκριμένες διευθύνσεις IPv6. Καθορισμός διευθύνσεων IP για τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας
<Φίλτρο Εξερχόμενων>
<Off>
<On>
 
<Φίλτρο Εισερχόμενων>
<Off>
<On>
<Φίλτρο Δ/νσης MAC>
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για τα πακέτων φίλτρων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από συσκευές με συγκεκριμένες διευθύνσεις MAC. Καθορισμός διευθύνσεων MAC για τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας
<Φίλτρο Εξερχόμενων>
<Off>
<On>
 
<Φίλτρο Εισερχόμενων>
<Off>
<On>

<Ρυθμίσεις Google Cloud Print>

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Google Cloud Print. Καταχώριση της συσκευής στην υπηρεσία Google Cloud Print
<Χρήση Google Cloud Print>/<Ενεργοποίηση Google Cloud Print>
<Off>
<On>
 
<Κατάσταση δήλ. Google Cloud Print>/<Κατάσταση δήλωσης Google Cloud Print>*2

<Διαχείριση ρυθμίσεων συσκευής>/<Διαχείριση Ρυθμίσεων Συσκευής On/Off>

Καθορίστε εάν θα χρησιμοποιείτε πρόσθετα iW Management Console για τη διαχείριση των δεδομένων της συσκευής, π.χ. των ρυθμίσεων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το iW Management Console, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Canon. Ρύθμιση παραμέτρων ρυθμίσεων για επικοινωνία μεταξύ της συσκευής και πρόσθετων
<Off>
<On>

<Ρυθμ παρακολ> *1*2

Ενεργοποιήστε την επικοινωνία με έναν απομακρυσμένο διακομιστή παρακολούθησης. Η εκτέλεση αυτού του στοιχείου επιτρέπει την περιοδική αποστολή πληροφοριών για τη συσκευή στον συνδεδεμένο με τη συσκευή απομακρυσμένο διακομιστή παρακολούθησης.

<RMT-SW>

Θέστε τον διακόπτη στη θέση <Off>. Όταν ο αντιπρόσωπος σέρβις εκτελεί απομακρυσμένη συντήρηση της συσκευής, μπορεί να σας ζητηθεί να θέσετε τον διακόπτη στη θέση <On>.
<Off>
<On>

<Αρχικοποίηση Ρυθμίσεων Δικτύου>

Επιλέξτε για επαναφορά των ρυθμίσεων του δικτύου στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές τους. <Αρχικοποίηση Μενού>
24YS-059