Karta [Rozloženie]

Môžete si vybrať rozvrhnutie alebo nastaviť úpravy strany pri tlači.
[Brožúra]
Tlač so stránkami dokumentu usporiadanými tak, aby sa mohli preložiť v polovici na vytvorenie brožúry.
[Podrobnosti]
Umožňuje nakonfigurovať podrobné nastavenia pri vykonávaní tlače brožúr, ako je smer otvárania a šírka väzby.
Obrazovka [Nastavenia brožúry]
[+][-]
[Vložiť vodotlač]
Vloží a vytlačí polopriehľadné znaky cez tlačové údaje, ako napríklad [PRÍSNE TAJNÉ] alebo [KONCEPT].
Ak je táto možnosť povolená, zo zobrazeného zoznamu vodoznakov vyberte vodoznak, ktorý chcete použiť.
[Upraviť]
Umožňuje vytvárať nove vodoznaky a upravovať existujúce vodoznaky.
Obrazovka [Upraviť vodotlač]
[+][-]
[Pridať rám]
Vytlačí okraj okolo obvodu stránky.
[Číslovanie súprav kópií]
Vytlačí sériové čísla na viacero kópií dokumentu. Sériové čísla sa vytlačia napr. tak, že na prvú kópiu dokumentu sa vytlačí „1“, na druhú sa vytlačí „2“, na tretiu sa vytlačí „3“ atď.
[Plagát]
Zväčší tlačové údaje jednej strany a vytlačí ich cez viacero hárkov papiera. Keď sa vytlačené hárky spoja, vytvoria veľký výtlačok podobný plagátu.
Ak vyberiete možnosť [Vlastný], môžete postupne zadať počet riadkov a stĺpcov.
[Podrobnosti]
Umožňuje nastaviť podrobnosti, ako je rozsah strán, ktoré sa majú vytlačiť, tlač s okrajmi atď.
Obrazovka [Nastavenia plagátu]
[+][-]
[Rôzne formáty/orientácie]
Vytlačí údaje, pri ktorých sa veľkosť a orientácia líšia na každej strane.
[+][-]
[Hlavička/päta]
Umožní pripojiť hlavičky alebo päty k tlačovým údajom. Môžete nastaviť polohu a formát hlavičky alebo päty.
Ak vykonávate tlač brožúry alebo obojstrannú tlač, číslo stránky môžete tiež nastaviť tak, že sa vytlačí na rovnakom mieste na prednej a zadnej strane.
[Prekrytie]
Vykoná sa tlač s prekrytím.
[Podrobnosti]
Umožňuje vytvoriť súbor formulára na použitie pri tlači s prekrytím a nastaviť existujúci súbor formulára.
Obrazovka [Nastavenia prekrytia]
[+][-]
[Funkcia zariadenia na zabezpečenú tlač]
Používa funkciu zabezpečenej tlače zariadenia.
Funkcie, ktoré sa majú použiť, musia byť aktivované na strane zariadenia.

Príbuzné témy