Skanimi (Seria imageRUNNER ADVANCE)

Mund të merrni të dhënat e skanuara në pajisjen multifunksionale në terminalin tuaj celular.
Me serinë imageRUNNER ADVANCE, mund të konfiguroni parametrat e skanimit dhe të ekzekutoni skanimin nga një terminal celular duke përdorur funksionin [Scan for Mobile] (Skanoni për celular) të pajisjes multifunksionale.
Nëse nuk mund ta përdorni funksionin [Scan for Mobile] (Skanoni për celular), mund të konfiguroni parametrat e skanimit dhe të ekzekutoni skanimin duke instaluar versionin falas të Canon Mobile Scanning MEAP Application në imageRUNNER ADVANCE.
Nisni funksionin "Skanimi për celular" ose Canon Mobile Scanning MEAP Application nga ekrani i panelit me prekje të pajisjes multifunksionale dhe më pas kryeni veprimin me terminalin celular.

Kërkesat paraprake

Kur përdorni funksionin [Scan for Mobile] (Skanoni për celular)

Funksioni [Scan for Mobile] (Skanoni për celular) është i aktivizuar.
Nëse aktivizohet ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, zbatohen privilegjet e përdoruesit për funksionin [Scan for Mobile] (Skanoni për celular) për përdoruesin që ka hyrë.
SHËNIM
Nëse nuk mund të përdorni Scan for Mobile ose Canon Mobile Scanning MEAP Application, konfiguroni parametrat e skanimit duke përdorur funksionin [Scan and Send] (Skanoni dhe dërgoni) të pajisjes multifunksionale.

Procedurat

Përgatitja e pajisjes multifunksionale

1.Vendoseni origjinalin mbi xhamin e platinës të pajisjes multifunksionale.
2.Shtypni [Scan for Mobile] (Skanoni për celular) ose [Canon Mobile Scanning] (Skanimi celular i Canon) në ekranin e panelit me prekje.
Nëse nuk shfaqet ikona e mësipërme, shtypni [Show All] (Shfaqni të gjitha) në Main Menu për të ndryshuar ekranin.
3.Nëse ju kërkohet të hyni në pajisje, futni emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin dhe hyni.
4.Në ekranin [Scan for Mobile] (Skanoni për celular)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Aplikacioni MEAP i skanimit celular të Canon), konfirmoni [Device Name] (Emri i pajisjes) dhe [IP Address] (Adresa IP).

Bërja e veprimeve me terminalin celular

1.Trokitni te [] në këndin e sipërm majtas të ekranit kryesor të Canon PRINT Business dhe regjistroni/zgjidhni pajisjen që do të përdorni.
Referojuni emrit të pajisjes/adresës IP të shfaqur në ekranin [Scan for Mobile] (Skanoni për celular)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Aplikacioni MEAP i skanimit celular të Canon) të pajisjes multifunksionale.
2.Në ekranin kryesor, trokitni te [Scan] (Skanoni).
3.Në ekranin [Scan] (Skanoni), konfiguroni parametrat e skanimit.
4.Trokitni te [Scan] (Skanoni).
Kur skanoni nga xhami i skanerit
Shfaqet ekrani i konfirmimit në panelin e kontrollit të pajisjes multifunksionale.
Kur dëshironi të vazhdoni skanimin:
Vendoseni origjinalin → shtypni [] (Start).
Kur dëshironi të mbaroni skanimin:
Shtypni [Start Sending] (Filloni të dërgoni).
SHËNIM
Kur skanoni të dyja anët e një origjinali duke përdorur një ushqyes, për të drejtvendosur orientimin e faqeve tek dhe çift, caktoni [2-Sided Original] (Origjinali në 2 anë) që të përputhet me drejtimin e lidhjes së origjinalit.
Sidoqoftë, për pajisjet që kanë [] të shfaqur në ekranin [Select Printer] (Zgjidhni printerin), caktoni [2-Sided Original] (Origjinali në 2 anë) si më poshtë kur skanoni origjinalet në opsionin horizontal.
Për origjinalë në dy anë të tipit libër me lidhje në anën e shkurtër: [Calendar Type] (Tipi i kalendarit)
Për origjinalë në dy anë të tipit të kalendarit me lidhje në anën e shkurtër: [Book Type] (Tipi i librit)

Rezultati

Të dhënat e skanuara ruhen dhe shfaqet ekrani i pamjes të dokumentit.

JPEG/PDF

Shfaqet një pamje në ekranin e pamjes të dokumentit.

TIFF/OOXML

Mund të zgjidhni një aplikacion për të shfaqur një pamje paraprake duke trokitur tek ikona e skedarit.
SHËNIM
Për të shikuar paraprakisht një skedar të formatit TIFF/OOXML, aplikacioni përkatës duhet të jetë i instaluar në terminalin celular.
Nëse zgjidhni [OOXML (pptx)] ose [OOXML (docx)] për [File Format] (Formati i skedarit) kur skanoni, mund të mos arrini t'i hapni të dhënat e skanuara me aplikacionet e tjera. Nëse ndodh kjo gjë, skanoni përsëri në një format tjetër skedari.

Tema të ngjashme