Angivelse af tidligere brugte destinationer

 
Du kan vælge en destination blandt de tre destinationer, der er brugt senest. Når du angiver en tidligere brugt destination, anvender maskinen de samme scanningsindstillinger, f.eks. tæthed, du brugte sidste gang, du sendte dokumenter til den destination.
Når <Begræns genafsendelse fra log> er angivet til <Til>, kan du ikke bruge denne funktion. Deaktivering af brugen af tidligere brugte destinationer
Hvis du slukker maskinen eller indstiller <Begræns nye modtagere> til <Til>, slettes tidligere destinationer, og denne funktion deaktiveres. Begrænsning af tilgængelige destinationer
Når du angiver en destination vha. denne funktion, slettes de destinationer, du allerede har angivet.
1
Tryk på <Scan>.
2
Tryk på <Modtager>  <Gendan indst.>.
3
Tryk på en destination.
Den valgte destination og dens scanningsindstillinger er angivet.
0SS5-068