Justering/vedligeholdelse

 
Alle indstillinger om justering og vedligeholdelse vises med korte beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ().
Asterisk (*)
Indstillinger, der er markeret med asterisk (*), kan ikke importeres eller eksporteres via Brugerinterface til fjernbetjening.

Autojustering af udjævning

Juster kopiers og udskrifters nuance, tæthed og farve. Korrektion af nuancerne
Fuld justering (almindeligt papir 1/2)
Fuld justering (almindeligt papir 3)
Fuld justering (kraftigt papir)
Hurtig justering
Justér kopibillede

Indst. for autokorrektion

Vælg, om der skal udføres en hurtig nuancejustering eller farveskiftkorrektion automatisk, efter maskinen er blevet tændt.
Auto justering billede regelm.
Angiv, hvornår der skal udføres en hurtig automatisk nuancejustering. Hvis <Til> er valgt, udføres den hurtige justering automatisk lige efter, maskinen er blevet tændt. Hvis <Fra> er valgt, udføres en hurtig justering, så snart den første udskrivning er fuldført, efter maskinen er blevet tændt. Du kan også udføre denne justering manuelt (Hurtig justering).
Fra
Til

Korrigér farvefejl ved print

Brug denne funktion, hvis farveskift har sløret billedet. Korrigerer "forkerte udskriftsfarver"

Sort tekstbehandling for farve

Juster tærskelværdien for at afgøre, om der skal udskrives sort tekst i farvedokumenter kun ved hjælp af sort toner eller ved hjælp af en blanding af sort toner og farvetoner. Du kan angive værdierne for fremføreren og glaspladen separat. Justering af værdier for genskabelsen af sort tekst i farvedokumenter
Føder
Syv niveauer
 
Dokumentglas
Syv niveauer

Specialbehandling

Hvis udskriftsresultaterne for særlige papirtyper ikke er tilfredsstillende, kan følgende indstillinger forbedre kvaliteten på udskrifterne.
Specialpapirbehandling
Ved udskrivning på bagsiden af kuverter kan udskriftsresultaterne forbedres ved at justere følgende indstillinger.
Klæbeforhindr. kuvert
Hvis kuvertflapper hænger fast i selve kuverten ved udskrivning, skal du vælge <Til>.
Fra
Til
Indst. f/kuvertfiks.hastighed
Markér denne indstilling, hvis linjer ikke udskrives præcist, eller der opstår folder ved udskrivning af kuverter. Angiv en minusværdi, hvis linjer ikke udskrives præcist på bagsiden af kuverter. Angiv en plusværdi, hvis der opstår folder.
-20 til 20
Juster den tonermængde, der bruges til farveudskrivning
Ved at justere den mængde toner, der bruges til farveudskrivning, kan du måske undgå problemer som striber og andre uregelmæssigheder.
Fra
Niveau 1
Niveau 2
Denne tilstand aktiveres, hvis du vælger <Fuld farve> i <Farvestatus> for funktionerne Kopiering, Udskrivning elelr Medieudskrivning, eller hvis maskinen registrerer, at originalen er i fuldfarve, når <Automatisk farvevalg> er valgt.
Justering af denne funktion kan medføre en forringelse af farveudskriftskvaliteten.
Reduk.tils., krøl, kraft. papir
Brug denne indstilling, hvis kraftigt papir krøller ved udskrivning. Angivelse af <Til> reducerer krøller, men sænker behandlingshastigheden.
Fra
Til
Just.tilst. for udfyld omr.bil.
Billeder justeres altid, hvis en stor del af en original er skraveret. Hvis der stadig er uregelmæssigheder ved udskrivning, kan du måske løse dette ved at indstille <Justeringstilstand for udfyld områdebillede>.
Uregelmæssigheder udbedres ved brug af almindeligt papir eller genbrugspapir.
Hvis du bruger papir, der er fremstillet i Japan, skal du vælge <Tilstand 1>
Hvis du bruger papir, der er fremstillet i Japan, skal du vælge <Tilstand 2>
Hvis du bruger papir, der er fremstillet i USA, skal du vælge <Tilstand 3>
Tilstand 1
Tilstand 2
Tilstand 3

Rengør fikseringsenhed

Rens fikseringsenheden, når en tonerpatron er blevet udskiftet, eller når der optræder sorte striber på udskrifterne. Fikseringsenhed

Rengør enhed

Hvis der kommer streger på printet, eller der mangler vilkårlige dele af det printede billede, kan det skyldes, at hovedenheden er blevet snavset indvendigt. I dette tilfælde skal du udføre automatisk rengøring af den indvendige del af hovedenheden. Indvendigt

Specialrengøring

Brug denne rengøringsfunktion, hvis teksten er sløret pga. kondens.
Justér niveau
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
 
Start

Rengør føder

Rens fremførerrullerne, hvis dokumenterne bliver snavsede efter at være ført igennem fremføreren. Fremfører

Fjern streger fra originalscanningsområde

Angiv, om snavs på et dokuments scanningsområde registreres og ikke scannes. Hvis denne indstilling er <Til>, opstår der ikke striber på kanterne af en scannet original i midten.
Fra
Til
Med fjernelse af striber scannes data ikke snavsede steder. Hvis du har udført fjernelse af striber, skal du rengøre glasoverfladen, så originaler kan scannes ordentligt.

Initialiser efter udskiftning af dele *

Initialiser indstillinger for dele, efter de er blevet udskiftet (sekundær ydre overførselsrulle, fikseringsenhed osv.).
Sekundære, ydre overførselsrulle
Fikseringsenhed
ADF-opsamlingsrulle og ADF-adskil-pude
ITB
0SS5-09W