Specifikace zobrazení časové osy

Následující typy informací se zobrazují v časové ose.
Informace o ikonách a položkách zobrazených v časové ose viz Položky zobrazené v časové ose.
Časová ose může být zobrazena pro každého přihlášeného uživatele. Pokud není uživatel přihlášen, může být zobrazena sdílená časová osa pro uživatele, kteří nepoužívají ověřování, například neověřené uživatele a hostující uživatele. Změna nastavení pro <Povolit neověřeným uživatelům používat časovou osu> a <Povolit všem přihláš. uživ. používat časovou osu> podle vašich potřeb. Přizpůsobení obrazovky <Hlavní obrazovka>
Časová osa pro uživatele, kteří nepoužívají ověření, jako nepotvrzení uživatelé a uživatelé v roli hosta, se zachovává, pokud je volba <Nast. rychlého spuštění pro hlavní napájení> nastavena na <Zap> a je provedeno rychlé spuštění. Jestliže je vypnuto napájení s volbou <Nast. rychlého spuštění pro hlavní napájení> nastavenou na <Vyp> nebo nebylo možné provést rychlé spuštění, je časová osa pro uživatele, kteří nepoužívají ověření, jako nepotvrzení uživatelé a uživatelé v roli hosta, odstraněna.
Časovou osu nelze importovat/exportovat. Import/export dat nastavení

Historie nastavení

Časová osa je pohodlná pro uživatele, kteří opakovaně používají stejná nastavení a cílová určení pro funkci jako „Kopie“ a „Skenovat a Odeslat“. Historie používaných nastavení se automaticky přidávají k časové ose a stisknutím lze tato nastavení obnovit.
Časová osa zobrazuje nastavení následujících funkcí.
Kopie
Fax
Skenovat a Odeslat
Skenovat a Uložit (vyjma při ukládání na paměťové médium)
Přístup k ulož. soub. (tisk dokumentů Schránka, tisk souborů Rozšířená schránka, tisk souborů Síť)
Na časové ose se posledních deset položek historie uchovává v chronologickém pořadí. Historie starších úloh je z časové linie smazána. Když se opět použije předposlední úloha, pořadí posledních dvou úloh se prohodí, ale počet úloh v časové linii se nezmění. Pokud se ale nastavení po vyvolání změní, jsou považována za nová.
Chcete-li odstranit historii, která byla automaticky přidána nebo uložit z ní některé nastavení na obrazovku <Hlavní obrazovka> jako Osobní tlačítko/Sdílené tlačítko, stiskněte a přidržte historii. Funkci <Zobrazit obrazovku potvrzení při Vyvolání> a <Spustit operaci pro vyvolání (Operace se spustí po stisknutí tlačítka.)> nelze nastavit při ukládání Osobního tlačítka/Sdíleného tlačítka z časové osy. Uložení Osobních tlačítek/Sdílených tlačítek
Pokud je volba <Omezit nové odesílání z výpisu> nastavena na <Zap>, historie funkcí „Fax“ a „Skenovat a Odeslat“ není v časové ose uchovávána.
Následující hesla lze zahrnout do časové osy pro každého přihlášeného uživatele.
Přihlašovací hesla pro cílové souborové servery pro funkci Skenovat a Odeslat
Přihlašovací hesla k serverům služby Správa přístupových práv pro funkci Skenovat a Odeslat
Přihlašovací hesla k serverům služby Správa přístupových práv pro funkci Skenovat a Uložit
Hesla šifrování pro funkci Skenovat a Uložit (<Heslo pro otevření dokumentu> a <Heslo potřebné pro změnu povolení>)
Možnost, zda zahrnovat heslo do časové osy přihlášeného uživatele, lze změnit v nastavení <Zakázat caching hesla pro ověření>. Avšak heslo v nastavení <Heslo> pro funkci faxu je zachováno v časové ose bez ohledu na nastavení <Zakázat caching hesla pro ověření>.
Heslo se bez ohledu na nastavení <Zakázat caching hesla pro ověření> neukládá do časové osy nepotvrzených uživatelů a uživatelů v roli hosta. Pokud je ale pro funkci faxu nastaveno heslo v nastavení <Heslo>, není zobrazeno v časové ose.
Pokud je <Správa přístupových čísel adresáře> nastaveno na <Zap>, není v časové ose zobrazen výpis odesílaných úloh („Fax“ a „Skenovat a Odeslat“) pro nepotvrzené uživatele a uživatele v roli hosta.
Historie nastavení uživatele, který je přihlášen, může být sdílena s více stroji, jako údaje o personalizaci s použitím synchronizace nastavení. Seznam položek, které je možno personalizovat
Když používáte funkci Přístup k ulož. soub., soubory se uloží do časové osy společně s nastaveními, se kterými se tisknou. Nemůžete vybrat jiný soubor a znovu použít jenom nastavení. Odpovídající nastavení časové osy také nelze použít, pokud byl některý soubor odstraněn nebo přesunut.

Upozornění

Oznámení se zobrazí tehdy, když má přihlášený uživatel nevytištěné úlohy. Tisk lze provést zobrazením obrazovky tisku ze zobrazené časové osy.
Oznámení nejsou zobrazena v časové ose, pokud je <Osobní> nastaveno na <Vyp> v <Nastavení zobrazení seznamu úloh>.
If <Zobrazit úlohy jiného uživatele> je nastaveno na <Zap>, celkový počet nevytištěných zakázek pro přihlášeného uživatele a nevytištěné zakázky pro ostatní uživatele se zobrazí v oznámeních.
6RE1-02A