Problémy s výsledky tisku

Vytištěný obraz je posunutý nebo šikmý.

Jsou správně zarovnána vodítka papíru?

Zarovnejte vodítka papíru podle papíru vloženého ve zdroji papíru.

Obrazy jsou nerovnoměrné nebo vybledlé.

Není papír vlhký?

Nahraďte ho papírem, který není vlhký.

Jsou správně nastaveny gradace a sytost?

Proveďte nastavení gradace.
Nastavení gradace
Pokud se sytost po provedení nastavení sytosti nevylepší, může být možné ji vylepšit opravením standardní sytosti.
Nastavení standardní sytosti

Došlo ke vzniku kondenzace?

Pokud se teplota v prostředí, kde je stroj nainstalován, rychle změní, obrazy a text mohou být světlé nebo rozmazané díky kapkám vody vznikajícím uvnitř stroje (kondenzace). Nastavte <Kontrola zjištěné kondenzace> na <Zap>.
<Kontrola zjištěné kondenzace>

Jsou viditelné černé pruhy.

Není skenovací oblast podavače dokumentů zašpiněná?

Očistěte skenovací oblast podavače dokumentů.
Čištění podavače

Obraz prosvítá.

Je správně nastavena sytost pozadí?

Pokud na výtisku dochází k prosvítání obrazu z opačné strany, kvalitu tisku můžete zlepšit úpravou sytosti pozadí.
Základní operace kopírování
Základní operace pro zasílání faxů
Nastavení sytosti

Obrazy se netisknou na zamýšlenou stranu papíru.

Je orientace vloženého papíru správná?

Zkontrolujte orientaci a stranu papíru, která směřuje nahoru. Pokud je papír nesprávně orientován, vložte ho znovu.
Ukládání papíru

Obrazy se netisknou v zamýšlené velikosti.

Shoduje se velikost vloženého papíru s velikostí originálu?

Nahraďte vložený papír papírem ve velikosti, na kterou chcete tisknout.
Nastavte [Output Size] v ovladači tiskárny podle velikosti papíru, na který chcete tisknout.

Při používání oboustranného tisku se orientace neshoduje na obou stranách.

Je oboustranný tisk správně nastaven?

Následujícím způsobem zkontrolujte nastavení tisku.
1
Na obrazovce s nastavením tisku v aplikaci vyberte orientaci originálu.
2
Na obrazovce [Basic Settings] ovladače nastavte položku [Orientace] na stejnou orientaci, jakou jste nastavili v kroku 1.
3
Při kontrole náhledu tisku nastavte [Rozvržení strany] [Pořadí stránek] [Jednostranný tisk/oboustranný tisk/tisk brožury] [Místo pro vazbu].
[Pořadí stránek] se zobrazí, když je možnost [Rozvržení strany] nastavena na hodnotu [2 na 1] nebo vyšší.

Texty a obrazy jsou rozmazané.

Tisknete v prostředí s nízkou vlhkostí?

V prostředí s nízkou vlhkostí nastavte <Režim prostředí s vysokou vlhkostí> na <Nízká vlhkost>.
Režim prostředí s vysokou vlhkostí

Zachycení papíru během oboustranného tisku.

Tisknete na obě strany tenkého papíru?

Nastavte <Nastavit separaci papíru>.
Nastavit separaci papíru

Některé části obrazů/textu jsou ponechány bílé (bílá skvrna).

Nejsou stínované oblasti obrazů/textu vytištěny a zůstávají bíle?

Nastavte <Opravit prázdná místa v obl. výplně> na <Zap>.
Opravit prázdná místa v obl. výplně

Dochází ke vzniku tonerových skvrn/bílých míst/pruhů.

Tisknete v prostředí s nízkou teplotou?

Nastavte <Režim prevence kapkového vzoru> na <Zap>.
Nastavení režimu zamezení vzorku kapek vody

Toner je lehce nanesen na nepotištěnou oblast (bílá plocha).

Tisknete v prostředí s nízkou vlhkostí?

Nastavte <Režim prevence zamlžení>.
Nastavení režimu zamezení zamlžení

Levý a pravý okraj papíru je zašpiněný.

Na papír se nanesl zbytečný toner na bubnu.

Tento symptom může být možné vylepšit nastavením <Režim prostředí s vysokou vlhkostí> na <Vysoká vlhkost> v nastavení papíru.
Nastavení správy typu papíru

Na oblastech, které nejsou tištěné, se objevují paobrazy.

Špatná fixace toneru.

Pokud se vyskytnou problémy s výstupem kvůli tomu, že je teplota pro přísun barvy z toneru na papír příliš vysoká, můžete výstup zlepšit nastavením <Nastavit teplotu fixace> na <Nízká 1> nebo <Nízká 2>.
Nastavení správy typu papíru
Když je obraz nevýrazný z důvodu nedostatečné fixace toneru na papír, může změna typu papíru na vyšší hmotnost vylepšit výstup (například z <Opravit fixaci pro úlohy s víceúčel. přihrádkou (Silný 4)> na <Nastavit úroveň fixace pro obálky>).
Zadání velikosti a typu papíru
Zlepšení výsledku nanášení barva při přísunu papíru Heavy 4 Paper z víceúčelové přihrádky
Nastavení úrovně fixace pro obálky
Náprava pro každý typ papíru je uvedena níže.
Typ papíru
Hmotnost papíru
Řešení
Tenký
60 g/m2
Zvolte typ papíru v <Typ papíru>; začněte od lehčího a pokračujte k těžšímu (například z Běžný 1 na Běžný 2).
Pokud změna na <Běžný 3> nezlepší fixaci, nastavte <Opravit fixaci pro úlohy s víceúčel. přihrádkou (Silný 4)>.*1
Běžný 1
61 až 74 g/m2
Běžný 2
75 až 89 g/m2
Běžný 3
90 až 105 g/m2
Nastavte <Opravit fixaci pro úlohy s víceúčel. přihrádkou (Silný 4)>.*1
Silný 1
106 až 120 g/m2
Silný 2
121 až 135 g/m2
Silný 3
136 až 163 g/m2
Nastavte <Opravit fixaci pro úlohy s víceúčel. přihrádkou (Silný 4)>.
Silný 4
164 až 199 g/m2
Barevný
75 až 89 g/m2
Vyberte <Běžný 3> pro <Typ papíru>.
Pokud změna na <Běžný 3> nezlepší fixaci, nastavte <Opravit fixaci pro úlohy s víceúčel. přihrádkou (Silný 4)>.*1
Recyklovaný
75 až 89 g/m2
Děrovaný
75 až 80 g/m2
Transp. list
100 až 179 g/m2
Vyberte <Silný 4> pro <Typ papíru>.
Pokud změna na <Silný 4> nezlepší fixaci, nastavte <Opravit fixaci pro úlohy s víceúčel. přihrádkou (Silný 4)>.
Štítky
130 g/m2
Vyberte <Klížený> pro <Typ papíru>.*2
Klížený
75 až 90 g/m2
Nastavte <Opravit fixaci pro úlohy s víceúčel. přihrádkou (Silný 4)>.*1
Obálka
80 až 100 g/m2
Nastavte <Nastavit úroveň fixace pro obálky>.
*1
Při použití <Opravit fixaci pro úlohy s víceúčel. přihrádkou (Silný 4)> vložte papír do víceúčelové přihrádky.
*2
<Opravit fixaci pro úlohy s víceúčel. přihrádkou (Silný 4)> nelze použít pro štítky, protože ty nelze vložit do víceúčelové přihrádky.

Chlopně obálek jsou slepené nebo je špatná fixace toneru.

Je nastavena správná úroveň fixace pro obálky?

Upravte úroveň fixace pro obálky.
Nastavení úrovně fixace pro obálky
6RE1-0KE