Ограничаване на достъпните дестинации

 
Като зададете ограничение да може да се избират само дестинации, които са запаметени в адресната книга или на LDAP сървър, ще намалите вероятността от задаване на нежелани дестинации и ще предотвратите изтичането на информация. Можете да конфигурирате настройката да се извежда екран за потвърждение, за да предотвратите погрешното избиране на код за съкратено набиране от адресната книга.

Ограничаване на добавянето на нови дестинации

Можете да ограничите дестинациите, които може да се задават за изпращане на факсове или сканирани документи, до "запаметени в адресната книга", "предишно използвани" или "такива, които може да се търсят в LDAP сървърите". Когато тази функция е активирана, устройството забранява на потребителите да въвеждат дестинации чрез бутоните с цифри, да добавят нови записи в адресната книга и да редактират съществуващите записи в адресната книга.
<Меню>  <Настройки на функция>  <Изпращане>  <Общи настройки>  <Ограничаване на нови дестин.>  <Вкл.>  
Тази функция не ограничава достъпните дестинации за факс чрез компютър. Ограничаване на изпращането на факсове от компютри

Забрана за задаване на използвани по-рано дестинации

Тази настройка забранява задаването на дестинации от записите за изпратени документи. Това ограничение забранява избора на дестинации от записите за изпратени чрез функциите "Изпращане на факс", "Сканиране и изпращане по имейл" и "Сканиране и записване в споделена папка или на FTP сървър" документи.
<Меню>  <Настройки на функция>  <Изпращане> <Общи настройки>  <Огран. на повт. изпр. от рег.>  <Вкл.>  

Показване на дестинации от адресна книга

При използване на кодове за съкратено набиране за задаване на дестинации трябва да запомните точно коя дестинация (или група) към какъв код за съкратено набиране е назначена. Ако не си спомняте всички тези номера точно, може да изпратите документи до нежелани дестинации. Можете да избегнете изпращането на данни до нежелани получатели, като настроите устройството да показва на екрана детайли за кодовете за съкратено набиране, които въвеждате като дестинация на изпращане, преди да изпратите документи до въпросните дестинации.
<Меню>  <Настройки на функция>  <Изпращане>  <Общи настройки>  <Потв. при изп. чрез сък. наб.>  <Вкл.>  

Проверка на дестинации преди изпращане на документи

Можете да конфигурирате настройката да се извежда екран за потвърждение, когато се изпращат факсове, имейли или I-факсове. Ако изберете <Само за последователно предаване>, екранът за потвърждение ще се показва само когато са посочени повече от една дестинации.
<Меню>  <Настройки на функция>  <Изпращане>  <Общи настройки>  <Потв. дестин. преди изпращ.>  Изберете <Вкл.> или <Само за последователно предаване>  
60R7-07S