Ограничаване на използването на адресната книга

 
За адресната книга може да бъде зададена настройка да изисква от потребителите въвеждане на PIN код, за да добавят нови записи в адресната книга или да редактират съществуващи записи. Задаването на PIN код за адресната книга може да намали риска от изпращане на документи до нежелани получатели, защото промени в адресната книга могат да бъдат направени само от потребители, които знаят PIN кода.
1
Изберете <Меню> в екрана Начало. Екран Начало
2
Изберете <Настройка на дестинация>.
Ако се покаже екранът за влизане, въведете правилните ID и PIN код. Влизане в устройството
3
Изберете <PIN на адресната книга>.
4
Задайте PIN кода.
Въведете числото и изберете <Приложи>.
Извежда се екранът за потвърждение. Въведете още веднъж PIN кода, за да го потвърдите.
Не можете да зададете PIN код, който се състои само от нули, като например "00" или "0000000".
За да откажете настройката на PIN кода, изчистете информацията, въведена в , и изберете <Приложи> с празни полета.
Наред със задаването на PIN код за адресната книга, можете допълнително да подобрите сигурността чрез изпълнение на следните операции:
Ограничаване на добавянето на нови дестинации – вижте Ограничаване на добавянето на нови дестинации.
Забраняване на функцията за изпращане на факсове от компютър – вижте Ограничаване на изпращането на факсове от компютри.
60R7-07R