Sprawdzanie statusu i rejestru wysłanych i odebranych dokumentów

Możesz sprawdzić statusy i rejestry komunikacji dla dokumentów wysłanych i odebranych.
Gdy używane jest zarządzanie uwierzytelnianiem prywatnym, można ograniczać użytkownikom wykonywanie działań na zadaniach innych użytkowników na ekranie <Monitor stanu>. <Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika>

Sprawdzanie statusów wysłanych dokumentów

1
Naciśnij  (Monitor stanu).
2
Naciśnij <Wyślij> <Status Zadania>.
Aby wyświetlić wyłącznie faksu, wybierz <Faks> z poziomu rozwijalnej listy w prawym, górnym rogu ekranu.
3
Sprawdź statusy.
Wybór dokumentu i naciśnięcie na <Szczegóły> umożliwia sprawdzenie szczegółowych informacji, takich jak odbiorcy lub liczba stron.
Wybór dokumentu i naciśnięcie na <Anuluj> umożliwia anulowanie wysyłania. Nie można wybrać wielu zadań i jednocześnie ich anulować. W takim przypadku należy wybierać zadania jedno po drugim i pojedynczo je anulować.
Naciśnięcie na <Drukuj listę> umożliwia wydrukowanie listy statusów wysłanych dokumentów, wyświetlanych na ekranie.
Naciśnięcie kolejno elementów <Szcz eg.>  <Ponownie Wyślij> umożliwia ponowne wysłanie dokumentów, których nie można było wysłać wcześniej. Aby określić innego odbiorcę, naciśnij na <Zmień Odbiorcę>. W przypadku dokumentów, dla których określono wielu odbiorców za pomocą tej samej metody wysłania, naciśnij na <Lista rozsyłania>, wybierz odbiorcę i naciśnij na <Ponownie Wyślij> lub <Zmień Odbiorcę>.
Możesz ponownie wysyłać dokumenty jeżeli dla opcji <Usuń Uszkodzone Zadania TX> ustawiono <Wyłącz> (<Usuń Uszkodzone Zadania TX>). Należy pamiętać, że nie można ponownie przesyłać dokumentów przesłanych w trybie Wysyłanie bezpośrednie/ręczne/faks PC.
Możesz zmienić ustawionych odbiorców dokumentów zarezerwowanych do wysłania o danej godzinie oraz dla dokumentów, których nie udało się wysłać. Należy pamiętać, że nie można zmienić odbiorców dokumentów, dla których ustawiono wielu odbiorców i które są aktualnie wysyłane lub gdy wprowadzenie nowego odbiorcy jest ograniczone (Ograniczenie dostępnych odbiorców).
Odbiorcy zadania mogą zostać zmienieni dla zadania, które zostało anulowane z powodu błędów transmisji lub zadania, które oczekuje na wysłanie z trybem Wysyłania z opóźnieniem.
Jednocześnie nie można zmienić wielu odbiorców. Co więcej, nie można jednocześnie zmienić odbiorców w grupie.

Sprawdzanie statusów odebranych dokumentów

1
Naciśnij  (Monitor stanu).
2
Naciśnij <Odbiór> <Status Zadania>.
Aby wyświetlić wyłącznie faksu, wybierz <Faks> z poziomu rozwijalnej listy w prawym, górnym rogu ekranu.
3
Sprawdź statusy.
Wybór dokumentu i naciśnięcie na <Szczegóły> umożliwia sprawdzenie szczegółowych informacji, takich jak nazwa nadawcy i liczba stron.
Wybór dokumentu i naciśnięcie na <Anuluj> umożliwia anulowanie odbierania. Nie można wybrać wielu zadań i jednocześnie ich anulować. W takim przypadku należy wybierać zadania jedno po drugim i pojedynczo je anulować.
Jeśli naciśniesz <Sprawdz. RX Zad. I-Faksu>, odbieranie rozpocznie się, jeżeli I-faks został odebrany przez serwer POP. Możesz wyświetlić <Sprawdz. RX Zad. I-Faksu>, wybierając <Przekazanie> z poziomu rozwijalnej listy w prawej górnej części ekranu.
UWAGA
Aby korzystać z <Sprawdz. RX Zad. I-Faksu>, ustaw <POP> na <Włącz> w <Ustawienia Połączeń>, aby umożliwić odbieranie przez POP. Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks
Można automatycznie odbierać I-faksy w poniższych przypadkach: Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks
<Interwał POP> w <Ustawienia Połączeń> jest ustawione na wartość inną niż „0”.
I-faksy są odbierane przez SMTP bez konieczności przechodzenia przez serwer.

Sprawdzanie, czy dokumenty zostały wysłane lub odebrane pomyślnie

1
Naciśnij  (Monitor stanu).
2
Naciśnij <Wyślij> lub <Odbiór>  <Rejestr zadania>.
Aby wyświetlić wyłącznie faksu, wybierz <Faks> z listy kodów błędu w prawym górnym rogu ekranu.
3
Sprawdź, czy dokumenty zostały wysłane lub odebrane pomyślnie.
<OK> jest wyświetlane w kolumnie <Rezultat>, gdy dokument został przesłany lub odebrany prawidłowo. Jeżeli <NG> jest wyświetlane, dokument nie został wysłany lub odebrany, gdyż został anulowany lub wystąpił błąd.
Możesz sprawdzić kod błędu poprzez wybranie dokumentu i naciśnięcie na <Szczegóły>. Możesz sprawdzić przyczyny i potencjalne rozwiązania danych błędów w oparciu o ich kody. Środki zaradcze dla każdego kodu błędu
Naciśnięcie przycisku <Raport zarz. połącz.> albo <Raport Aktywności Faksu> umożliwia wydruk wyświetlanej na ekranie listy statusów wysłanych i odebranych dokumentów.
WSKAZÓWKI
Rejestrowanie adresu z historii wysyłania
Adres można zarejestrować w Książce adresowej lub pod klawiszem wybierania jednoprzyciskowego w historii wysyłania na ekranie <Monitor stanu>. Funkcja ta zmniejsza wysiłek podczas wprowadzania numerów faksów oraz pozwala zapobiec wysłaniu faksu na niewłaściwy numer po wprowadzenia nieprawidłowego numeru faksu.
7W6K-097