Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej

Można zarejestrować numer faksu odbiorcy lub adres e-mail, który może być wykorzystywany podczas wysyłania zeskanowanych oryginałów do Książki adresowej. Można również zarejestrować odbiorcę I-faksu, lokalizację katalogu serwera plików (adres IP i ścieżkę dostępu) oraz pamięć (Zaawansowana przestrzeń) drukarki wielofunkcyjnej Canon* w Książce adresowej jako odbiorcę.
* Dostępne wyłącznie dla serii imageRUNNER ADVANCE
Aby zarejestrować odbiorcę tylko dla siebie należy się zalogować korzystając z usługi uwierzytelniania. Zarządzanie użytkownikami
Rejestrowanie/edytowanie/usuwanie odbiorców można również wykonać z następujących ekranów:
<Książka Adresowa> na ekranie Podstawowe funkcje faksowania Podstawowe działania związane z wysyłaniem faksów
<Książka Adresowa> na ekranie Podstawowe funkcje skanowania Podstawowe działania związane ze skanowaniem oryginałów
1
Naciśnij <Ustawienia odbior./przeka.>. Ekran <Strona główna>
2
Naciśnij przycisk <Zapisz odbiorców>.
3
Naciśnij przycisk <Zarej. nowych odbiorców>.
4
Wybierz funkcje, które chcesz zarejestrować.
Wybierz funkcje dostępne dla danego odbiorcy z poziomu <Faks>, <E-Mail>, <I-Faks> lub <Plik>.
5
Naciśnij pozycję <Nazwa>  wprowadź nazwę odbiorcy i naciśnij przycisk <OK>.
6
Wybierz listę adresową z <Osobis. lista adresowa>, listy adresowe grupy użytkowników, <Lista Adresowa 1> do <Lista Adresowa 10> oraz <Lista adr. dla adminis.>.
(Elementy ukazane na ekranie mogą się różnić, w zależności od posiadanego modelu i opcji).
Jeżeli chcesz zarejestrować odbiorcę tylko dla siebie, wybierz <Osobis. lista adresowa>.
Jeżeli chcesz zarejestrować odbiorcę, którego tylko administrator może edytować, wybierz opcję <Lista adr. dla adminis.>.
Jeżeli chcesz udostępnić członkom zarejestrowanej grupy użytkowników odbiorcę, wybierz zarejestrowaną Listę adresową dla grup użytkowników.
<Lista Adresowa 1> do <Lista Adresowa 10> może być traktowana jako 10 osobnych książek adresowych. Klasyfikacja list adresowych zgodnie z działami lub partnerami biznesowymi ułatwia ich odnalezienie podczas wprowadzania kryteriów wyszukiwania odbiorców. Ułatwia to również zarządzanie listą adresową, jeżeli zmienisz ich nazwy na nazwę działu lub nazwę partnera biznesowego (<Zmień nazwę listy adresowej>).
Możesz także zarządzać Listami adresów dla grup użytkowników, umożliwiając zapis/edycję odbiorców z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) tylko administratorowi. <Użyj listy adresowej użytkownika grupy>
7
Skonfiguruj ustawienia zgodnie z funkcją wybraną w punkcie 4.
Faks
E-mail
I-faks
Serwer plików/Zaawansowana przestrzeń
8
Naciśnij <OK> <Zamknij>.
Jeżeli dla odbiorców ustawiono zarządzanie na podstawie kodów dostępu, wprowadź kod dostępu (Ograniczanie dostępu do odbiorców zarejestrowanych w Książce adresowej) po naciśnięciu na <Dalej> w punkcie 8.
Jeżeli użytkownik próbuje wysyłać do serwera plików/Zaawansowana przestrzeń, w którym <Potwierdź przed wysłaniem> ustawiono na <Włącz>, wyświetlony zostanie ekran informujący o konieczności wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła. W takim wypadku, należy wprowadzić poprzednio ustawione hasło. Jeżeli użytkownik chce zarejestrować serwer plików/Zaawansowana przestrzeń w adresie grupowym, należy ustawić <Potwierdź przed wysłaniem> na <Wyłącz>. Nie można wysyłać do adresu grupowego, który zawiera serwer plików/Zaawansowana przestrzeń, w którym opcję <Potwierdź przed wysłaniem> ustawiono na <Włącz>.
Wielu odbiorców zarejestrowanych w książce adresowej można połączyć w grupę. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rejestrowanie wielu odbiorców jako grupy.
Aby zmienić lub usunąć informacje o odbiorcach zarejestrowanych w książce adresowej, patrz Edycja odbiorców zapisanych w książce adresowej.
Nazwa główna użytkownika (UPN) może być wykorzystywana tylko wtedy, gdy wysyłanie odbywa się do komputera należącego do domeny współdziałającej z Active Directory.
WSKAZÓWKI
Jeżeli serwer LDAP został już zarejestrowany w urządzeniu (Rejestracja serwera LDAP), nie możesz wyszukiwać odbiorców i rejestrować ich w Książce adresowej. Naciśnij po kolei opcje <Ustawienia odbior./przeka.>  <Zapisz odbiorców>  <Zarej. nowych odbiorców>  <Zapisz z serwera LDAP> i wyszukaj odbiorców za pomocą polecenia <Wyszukaj po Warunk.> lub <Wyszukiw. po nazwach>.
W sytuacji gdy zarówno nazwa użytkownika, jak i hasło są poprawne, jednak nie ma żadnych wyników wyszukiwania, należy sprawdzić ustawienie godziny na serwerze LDAP i urządzeniu. Jeżeli godzina ustawiona na serwerze LDAP różnic się od godziny ustawionej w urządzeniu o więcej, niż pięć minut, nie można przeprowadzać wyszukiwania.
Jeżeli w wynikach wyszukiwania wyświetlanych jest kilku odbiorców, można zarejestrować maksymalnie 256 odbiorców jednocześnie.
Informacje, które można otrzymać za pośrednictwem serwera LDAP składają się jedynie z nazw oraz numerów/adresów faksów. W razie konieczności zarejestruj inne informacje przez <Szczegóły/Edytuj>.
Nie można jednocześnie wyszukiwać odbiorców na serwerze LDAP zarówno z poziomu panelu sterowania, jak i interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
Podczas wyszukiwania odbiorców na serwerze LDAP z poziomu panelu sterowania urządzenia można określić cztery warunki wyszukiwania. Natomiast podczas wyszukiwania odbiorców na serwerze LDAP z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) można określić tylko jeden warunek wyszukiwania.
Może być konieczne wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło urządzenia, zarejestrowane na serwerze LDAP. Jeśli informacje uwierzytelniające nie są używane, wyszukaj za pomocą pól dla nazwy użytkownika i hasła w interfejsie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
Określanie/rejestrowanie odbiorców z historii wysyłania
Możesz określać odbiorców z historii wysyłania i rejestrować ich w książce adresowej na ekranie <Monitor stanu>. Ogranicza to wysiłek bezpośredniego wprowadzania adresu, a także pomaga uniknąć wysyłania do nieprawidłowego odbiorcy z powodu wprowadzenia nieprawidłowego adresu.
W przypadku określania odbiorcy: <Monitor stanu> <Wyślij> <Rejestr zadania> wybierz odbiorcę, do którego chcesz wysłać <Wprow. jako odbiorca wysył.> <OK>
Rejestracja odbiorcy: <Monitor stanu>  <Wyślij> <Rejestr zadania> wybierz odbiorcę, którego chcesz zarejestrować  <Zarejestruj odbiorcę> zarejestruj odbiorcę z ekranu rejestracji dla każdego typu odbiorcy.
7W6K-066