מפרט

המפרט כפופים לשינוי ללא הודעה על כך לצורך שיפור המוצרים או מהדורות עתידיות.

מפרט המכשיר

מפרטי ציוד אופציונלי

מפרט פונקציונלי

סביבת השימוש במכשיר

6X94-06X