קבלת מסמכי I-Fax להדפסה

פקס אינטרנט (I-Fax) הוא פונקציה שמצרפת קובץ בפורמט TIFF להודעת דואר אלקטרוני ושולחת אותה. המכשיר מאפשר קבלה של מסמכי I-Fax והדפסה שלהם. ניתן לקבל מסמכי I-Fax באופן אוטומטי, במרווחי זמן מוגדרים, וגם לקבל אותם באופן ידני.

קביעת תצורת ההגדרות ל-RX של I-Fax

קבע את הגדרת התצורה ל-RX של I-Fax ממחשב, ואת הגדרות ההדפסה מלוח ההפעלה של מכשיר זה.
למידע נוסף לגבי הפעולות הבסיסיות שיש לבצע במהלך הגדרת המכשיר מממשק משתמש מרוחק, ראה הגדרת אפשרויות תפריט Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק).
ממחשב
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק והיכנס למצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
בחר [Network Settings]‏  [E-Mail/I-Fax Settings].
4
לחץ על [Edit].
5
ציין את ההגדרות הנחוצות.
[POP Server]
הזן בתווים אלפאנומריים את שם שרת ה-POP3 או כתובת ה-IP לקבלת הודעות I-Fax.
[User Name]
הזן בתווים אלפאנומריים את שם המשתמש של חשבון הדואר האלקטרוני שצוין.
[Set/Change Password]
כדי לציין או לשנות את הסיסמה, סמן את תיבת הסימון והזן תווים אלפאנומריים ב-[Password].
[POP RX]
סמן את תיבת הסימון כדי לקבל הודעות I-Fax.
[POP Interval]
ההגדרה קובעת את מרווח הזמן (בדקות) המשמש לחיבור אוטומטי לשרת POP3. אם ישנם מסמכי I-Fax בשרת, הם מתקבלים ומודפסים אוטומטית.
השבתה של קבלה אוטומטית
הגדר [0] עבור [POP Interval]. לאחר הגדרת [0], תקבל הודעות I-Fax באופן ידני. קבלת מסמכי I-Fax באופן ידני
[Use APOP Authentication]
סמן את תיבת הסימון כדי להשתמש ב-APOP להצפנת הסיסמה במהלך תהליך האימות.
[Use TLS for POP]
סמן את תיבת הסימון כדי להצפין תקשורת עם שרת ה-POP3 באמצעות TLS. סמן את תיבת הסימון [Verify Certificate] או [Add CN to Verification Items] בהתאם לצרכים שלך.
6
לחץ על [OK].
7
הפעל מחדש את המכשיר. הפעלת המכשיר מחדש
מלוח ההפעלה
8
ציין את הגדרות ההדפסה בהתאם לצורך.
 קביעת ההגדרה להדפסה דו-צדדית
<Print on Both Sides>
 קביעת גודל הנייר
<RX Print Size>
ייתכן שתצטרך לשנות את ההגדרה של יציאת POP3‏ (שינוי מספרי יציאות), בהתאם לרשת שבה אתה משתמש. למידע נוסף, צור קשר עם ספק שירותי האינטרנט או מנהל הרשת שלך.

קבלת מסמכי I-Fax באופן ידני

אם תצורת הגדרה של ה-RX של I-Fax נקבעה כולה משרת ה-POP3, ניתן לקבל באופן ידני מסמכי I-Fax ולהדפיס אותם. כאשר ברצונך להתחבר לשרת לפני קבלת מסמכי I-Fax באופן אוטומטי, או כאשר ברצונך להגדיר את המכשיר כך שהוא לא יקבל מסמכי I-Fax באופן אוטומטי, השתמש בשיטה שמפורטת להלן כדי לקבל מסמכי I-Fax באופן ידני.
1
בחר <Status Monitor‎>.
2
בחר <RX Job>.
3
בחר <Check I-Fax RX>.
התחבר לשרת POP3. אם יש מסמך בשרת, ההדפסה תתחיל.
הדפסה של מסמך שהתקבל על שני צדי הנייר: <Print on Both Sides>
המשך בהדפסה גם כשכמות הטונר נמוכה: <Continue Print. When Cart. Low>
6X94-038